Tízéves kínai kisfiú fedezte fel a szupernóvagyanús csillagot


Valószínűleg szupernóvát fedezett fel egy kelet-kínai tízéves amatőr csillagász kisfiú - számolt be a kínai média a különleges esetről.Az általános iskolás Liao Csia-ming olyan program keretében vizsgálta át rendszeresen a világegyetem egyes részeiről online közzétett fekete-fehér képeket, amely a lakosságot vonja be a tudományos munkába. Így bukkant a csillagra.


Többen átsiklottak felette

A fotókat az észak-nyugati Hszincsiangban található Hszingming csillagvizsgáló tette közzé és a hírek szerint sokan átvizsgálták már őket, mire az Anhuj tartományi Hofej város kisiskolása "kiszúrta" a többinél szerinte fényesebb pontot. Az internetes oldalon Liao megfigyelési jelentése volt a hatvanadik.

A nyári szünete nagy részét ezzel töltötte

A felfedezéséhez nagy reményeket fűző diák arra panaszkodott, hogy a város, ahol él, nem alkalmas a csillagok megfigyelésére, de mint mondta, szereti nézegetni az égboltról készült fényképeket, és az a vágya, hogy egy napon csillagot nevezzenek el róla.
A szóban forgó programnak köszönhetően a múlt hónaptól kezdve eddig több mint 8 ezer fotót vizsgált meg alaposan, nyári szünidejének szinte valamennyi estéjét ennek szentelte.

Színképelemzéssel vizsgálják

A Hszinming obszervatórium alapítója, Kaj Hszing a Hszinhua hírügynökségnek elmondta, Liao nagy valószínűséggel egy szupernóvára bukkant, amely a számítások szerint 220 millió fényévre található a Földtől. A kérdésben a Nemzetközi Csillagászati Unióé (IAU) a végső szó, amely többek közt színképelemzéssel fogja megvizsgálni a már rendelkezésére bocsátott bizonyítékokat.

A 3C58 elnevezésű szupernóva-maradvány
Forrás: NASA/CXC/SAO/Chandra X-Ray Observatory Center

A csillagok végső nagy robbanásának, vagyis egy a szupernóvának a felfedezése, azonosítása többnyire számítógépek segítségével történik, több ezernek találták meg így a nyomát.

Tízéves a rekordtartó is

Az eddigi legfiatalabb felfedező szintén egy tízéves kisfiú, Nathan Gray volt, akinek szupernóvája a Földtől 600 millió fényév távolságra lehetett. A szenzációt 2013-ban Kanadában jelentette be, a felvételeket édesapja, az új-skóciai Abbey Ridge Obszervatórium (ARO) vezetője készítette. Korábban a 14 esztendős amerikai Kathryn Aurora Gray volt a legifjabb szupernóva-felfedező, aki a Fehér Házban személyesen is találkozhatott Barack Obama elnökkel, valamint Neil Armstrong, Bill Anders, Viktor Gorbakto és Jim Lovel űrhajósokkal.

Forrás:http://www.origo.hu/tudomany/20150916-szupernova-urkutatas-csillagaszat-csillag-felfedezes.html


Ten year-old Chinese boy discovered the supernova stars suspect

Probably a supernova discovered in east China's ten amateur astronomer boy - reported in the Chinese media in special cases.

The primary school Liao Jia-ming examined as part of a regular program through the universe in some parts of black and white images posted online, which involve the scientific work of the population. Thus emerged the star.

Several overlooked over

The photos were found in the northwestern Xinjiang Hszingming observatory and published many news shows have been screened to the time the Anhui provincial small town Hofej school students 'spotted' more than he thinks brighter points. The web site monitoring is Liao was the sixtieth.

Thus spent most of the summer break

The discovery of high hopes student complained to the city where he lives, is fit for the stars to observe, but as he likes to look at the sky photographs, and a desire to one day star nominate after him.
Thanks to the program in question from the last month has been investigated thoroughly, summer holidays almost every time this evening devoted more than eight thousand photographs.

Color image analysis examined

The founder of the observatory Hszinming, Kai Hsing Hszinhua the news agency said Liao most likely emerged from a supernova, which is calculated to be 220 million light-years away from Earth. The issue of the International Astronomical Union (IAU), the final word that spectral analysis will examine the evidence has been made available, among others.

The last great explosion of stars, that is, a supernova in the discovery, identification is mostly done using computers, there are thousands of such traces were found.

Ten-year record-holder

The previous youngest discovery of a ten year old boy, also was Nathan Gray, who supernova from Earth of 600 million light-years away could. The sensation in 2013, Canada announced the footage's father, the leader of the Nova Scotia Ridge Abbey Observatory (ARO) was taken. Earlier, the 14-year-old Kathryn Aurora Gray, the US was the youngest supernova discoverer, who is in the White House personally meet with President Barack Obama and Neil Armstrong, Bill Anders, and Jim Lovel Viktor Gorbakto astronauts.

Forrás:http://www.origo.hu/tudomany/20150916-szupernova-urkutatas-csillagaszat-csillag-felfedezes.html


Diez años de edad, niño chino descubrió las estrellas supernovas sospechan

Probablemente una supernova descubierta en las diez astrónomo aficionado chico este de China - informó en los medios de comunicación chinos en casos especiales.

La escuela primaria Liao Jia-ming examinado como parte de un programa regular a través del universo en algunas partes de las imágenes en blanco y negro publicadas en línea, que implican el trabajo científico de la población. Así surgió la estrella.

Varios pasado por alto durante

Las fotos fueron encontradas en el noroeste del observatorio Xinjiang Hszingming y publicaron muchos programas de noticias han sido controlados de acuerdo con el tiempo de los puntos más brillantes 'manchados' más de lo que piensa que los estudiantes de la escuela Anhui Hofej pequeña ciudad de provincias. El monitoreo de sitios web es Liao fue el sexagésimo.

Así pasó la mayor parte de las vacaciones de verano

El descubrimiento del estudiante alto esperanzas se quejó a la ciudad donde vive, es apto para las estrellas para observar, pero como le gusta mirar las fotografías del cielo, y el deseo de una estrella día nombrar después de él.
Gracias al programa de que se trate del último mes se ha investigado a fondo, las vacaciones de verano casi todo el tiempo esta tarde dedicó más de ocho mil fotografías.

Análisis de imágenes en color examinó

El fundador del observatorio Hszinming, Kai Hsing Hszinhua la agencia de noticias dijo Liao muy probablemente surgió de una supernova, que se calcula en 220 millones de años-luz de la Tierra. La cuestión de la Unión Astronómica Internacional (UAI), la última palabra que el análisis espectral examinará la evidencia ha sido puesta a disposición, entre otros.

La última gran explosión de estrellas, es decir, una supernova en el descubrimiento, la identificación se hace sobre todo el uso de computadoras, hay miles de estos vestigios fueron encontrados.

Diez años de récord

El descubrimiento anterior más joven de un niño de diez años, también fue Nathan Gray, quien supernova de la Tierra de 600 millones de años-luz de distancia podía. La sensación en 2013, Canadá anunció el padre de las imágenes, se tomó el líder de la Nueva Escocia canto Abadía Observatorio (ARO). Anteriormente, el 14-años de edad, Kathryn Aurora Gray, los EE.UU. fue el descubridor de la supernova más joven, que está en la Casa Blanca reunirse personalmente con el presidente Barack Obama y Neil Armstrong, Bill Anders, y los astronautas Jim Lovel Viktor Gorbakto.

Forrás:http://www.origo.hu/tudomany/20150916-szupernova-urkutatas-csillagaszat-csillag-felfedezes.html


Dez anos de idade menino chinês descobriu as estrelas supernovas suspeitar

Provavelmente uma supernova descoberta em leste da China dez astrônomo amador boy - relatado na mídia chinesa em casos especiais.

A escola primária Liao Jia-ming examinado como parte de um programa regular através do universo em algumas partes de imagens em preto e branco publicadas on-line, que envolvem o trabalho científico da população. Assim surgiu a estrela.

Vários esquecido sobre

As fotos foram encontradas no observatório Xinjiang Hszingming noroeste e publicou muitos noticiários foram selecionados para a hora 'manchado' mais do que ele pensa pontos brilhantes os estudantes Anhui provincial cidade pequena escola Hofej. O monitoramento de sites é Liao foi o sexagésimo.

Assim, passou a maior parte das férias de Verão

A descoberta do estudante alto esperanças queixou-se à cidade onde vive, está apto para as estrelas para observar, mas como ele gosta de olhar para as fotografias do céu, e um desejo de nomear uma estrela dia depois dele.
Graças ao programa em questão a partir do último mês tem sido investigado exaustivamente, férias de verão quase todas as vezes esta noite dedicou mais de oito mil fotografias.

Análise de imagem a cores examinou

O fundador do observatório Hszinming, Kai Hsing Hszinhua a agência de notícias disse Liao provavelmente emergiu de uma supernova, a qual é calculada em 220 milhões de anos-luz de distância da Terra. A questão da União Astronômica Internacional (IAU), a palavra final que a análise espectral vai examinar a evidência tenha sido disponibilizado, entre outros.

A última grande explosão de estrelas, ou seja, um supernova na descoberta, identificação é feito principalmente usando computadores, existem milhares de tais vestígios foram encontrados.

Recordista de dez anos

A descoberta mais jovem anterior de um menino de 10 anos, também foi Nathan Gray, que supernova da Terra de 600 milhões de anos-luz de distância podia. A sensação em 2013, o Canadá anunciou o pai da filmagem, o líder da Nova Scotia cume Abbey Observatory (ARO) foi tomada. Mais cedo, a 14-year-old Kathryn Aurora Gray, os EUA era o mais jovem supernova descobridor, que está na Casa Branca conhecer pessoalmente com o presidente Barack Obama e Neil Armstrong, Bill Anders, e os astronautas Jim Lovel Viktor Gorbakto.

Fonte:
http://www.origo.hu/tudomany/20150916-szupernova-urkutatas-csillagaszat-csillag-felfedezes.html