Titkos interjú a roswelli UFO túlélő pilótájával


— Interview with an alien. — 

Egy 60 évig őrzött titok leleplezése. A roswell-i ufó-szerencsétlenség egyik (vagy egyetlen?) fogságba esett túlélőjének telepatikus narratívája. Erősen rövidített ismertetés az erről 2008-ban készült könyvből. Az ismertetést és a megjegyzéseket készítette: Sysmus — 2007-ben egy Lawrence Spencer nevű férfi iratokat tartalmazó vaskos postai csomagot kapott. Az iratokból kiderült, hogy azok küldője egy 83 éves asszony, aki 1947-ben azon a katonai bázison dolgozott nővérként, ahová a Roswellben lezuhant ufó egyik életben maradt utasát (pilótáját) elhelyezték, hogy kikérdezzék.

Az asszony nyolc évvel korábbról ismerte már Spencert, aki az un. Óz jelenségről (az ember olyan állapota, amikor nem tudja, hogy amit lát és hall, valóság-e vagy illúzió) írt könyvet és őhozzá fordult segítségért. Az asszony akkor megtagadta a segítséget és nem árulta el, milyen anyagok vannak a birtokában. A Spencerhez intézett levelében leírja, hogy hatvan évig őrizte a titkot: nemcsak azt, ami az interjú során a tudomására jutott, hanem azt is, hogy nála maraadt véletlenül a teljes dokumntáció! De halála ideje közeledvén, ráébredt, hogy titkát meg kell osztania az emberiséggel.

Erről így írt:
„Sok embert öltek meg azért, hogy megakadályozzák annak a tudásnak a feltárását, amelynek a társadalom előli titkolását én is segítettem. Csak egy maréknyi ember tud arról, milyen terhet hordoztam 60 éven át azzal, hogy tartottam ezt a titkot. Mindezekben az években úgy gondoltam, hogy nagy bizalmat fektettek belém a kormány hatalommal bíró személyei, de sokszor úgy éreztem, hogy a hatalom rossz úton jár, amikor az emberiséget távol tartja attól a tudástól, hogy idegen életformák nemcsak hogy léteznek, hanem folytatólagosan agresszíven monitorzzák és megszállják mindenki életét a Földön minden áldott nap.“…“Egy kristálytiszta utólagos megvilágosodás nyitotta ki a szememet: hogy segítenem kelle a bolygó megmentését, minden élő lényét, és galaxisunk minden életformájáét!”

Matilda_Macelroy
Azt kérte Lawrence Spencertől, hogy valamilyen formában hozza ezt az anyagot nyilvánosságra, de úgy, hogy neki ne legyen baja belőle. Ha esetleg regény-keretbe helyezi, akkor elkerülheti azon biztonsági szervek figyelmét, akik a nemzetbiztonság örve alatt üldözik az igazságot. Ha újságban vagy tévében hozná nyilvánosságra, akkor úgyis diszkeditálnák, annál is inkább, mert valóban hihetelen mindez.

Spencer végülis könyv formájában hozta nyilvánosságra az egész anyagot. A könyv előszavában megírja, hogy ezeknek a dokumentumoknak a születése óta eltelt hosszú iődszakban a földön kívüliekkel kapcsolatban rengeteg információ és dezinformáció, félrevezetés és hazugság került napvilágra, de még mindig nem világos, hogy mi az igazság és mi nem az.

A katonai bázisra bevitt túlélő ufonauta nem hasonlított az ufóban lévő többi társára. Miután kiderült, hogy a bázis személyzetéből egyetlen ember képes vele kommunikálni: Matilde O’Donner Mc Elroy nővér, aki ezért hivatalos megbízást kapott arra, hogy ő vegye gondjaiba az et-t. Kezdetben a kommunikáció azonban csupán tőmondatokra korlátozódott, és telepatikus ráhangolódással történt. Mivel így nem jutottak semmire, és mivel az idegen csakis és kizárólag Matildével volt hajlandó kommunikálni, így az a döntés született, hogy Matilde megpróbálja őt angolul tanítani, olyan módszerrel, mint ahogyan a kisgyerekeket tanítják olvasni. Ehhez egy rendkívül hosszú életű és sikeres 19. századbeli olvasókönyvet használt. A tanítás módszerére egy tanár tanította meg Matilde-t.

Az idegennek sem evésre, sem alvásra nem volt szüksége, mert teste nem biológiai, hanem egy mesterségesen előállított technológiai test volt, így a nap 24 órájában folyamatosan tanult. Pár nap múlva már könyveket követelt magának, melyeket először Matilde olvasott fel neki, de hamarosan már önállóan olvasott. Megkapta az Enciclopedia Brittanica-t, majd mindenféle tárgyú (történelmi, irodalmi, műszaki, filozófiai stb.) könyvek garmadáját tette magáévá, mindezt összesen 15 nap alatt. A 16. napon végül hajlandónak mutatkozott „beszélni”. Mivel azonban testében nem voltak szervek, ezért továbbra is telepatikus úton kommunikáltak, vagyis Matilde most már angol nyelven tudta fogni az „adást”. A teljes anyag szóról szóra megmaradt az emlékezetében, így a szöveget minden nap lediktálta egy gépírónak, aki azt átadta a katonai főnököknek. Matilde többször is próbálkozott azzal, hogy rábírja a magát Airl-nak nevező földön kívüli ufonautát, hogy a főnökei által neki átadott kérdésekre válaszoljon, de az erre nem volt hajlandó: saját mondanivalóját adta át telepatikusan Matildenak.

Az Idegen, aki Airl-nek nevezte magát, egy galaktikai méretű hatalmas birodalomhoz tartozott, melyet Domainnek nevezett. Ő maga katonatiszt, pilóta és mérnök Először ie. 5965-ben lépett kapcsolatba a Földdel.. Az utolsó földi nyelv, amit megtanult, a hindu volt. Azzal a feladattal küldték a Földre, hogy megtaláljon egy Domain bázist, melyet a Himalájában építettek fel, de amikor felkeresték volna, kiderült, hogy valakik megsemmisítették és a személyzet 3000 tagja eltűnt.. A Himalája környékén élő embereket kikérdezve arra a következtetésre jutott, hogy a Földön még fennmaradtak a „Régi Birodalom” erői, melyeknek más bolygókon lévő központi bázisait ők korábban már likvidálták.

Bár a domainhez tartozó területek 347 nyelvét ismerte, angolul nem tudott. Elmondta, hogy a kapott könyveket leszkennelte és átküldte a domain megfelelő bázisára, ahol betáplálták saját komputereikbe, majd mindent lefordítottak és visszatáplálták belé. Az anyagot saját gondolati rendszerébe illesztve azt már magáévá tudta tenni. Airl továbbra sem volt hajlandó kérdésekre válaszolni, de olyan információt adott át Matilde-nek melyről úgy gondolta, hogy az emberiség felvilágosítását szolgálja.

Elmondta, hogy az embereket Is-Be-nek fogja nevezni: az „is”, azaz „van” rész az örök szellemi létezést jelenti az emberi lényben, a „be”, azaz a lenni szó pedig azt a kívánságát, hogy konkrétan „legyen ”. Matilde ezt nem értette, mivel katolikus lévén úgy vélte, hogy csak a szentháromság rendelkezik ilyen örökéletű szellemiséggel, ezért Airl Matilde tudatát kiemelte a testéből és a következő pillanatban már felülről látta magát, amint Airllel beszélget. Ekkor megértette, miről is van szó: ő egy örökéletű szellemi lény, ugyanolyan, mint Airl, (azaz a szellemi része elválasztható a testétől), ezért melegséget és rokoni érzületeket kezdett érezni iránta.

Airl elmagyarázta, hogy a test, amit használ, levethető, odahaza nincs testre szüksége. A szintetikus test voltaképpen egy informatikai burok, amely a kommunikációt teszi lehetővé. Ez a burok szervesen kapcsolódik az űrhajó testéhez, amely ugyanilyen elven működik, mintha második testrétege lenne. Az űrhajó voltaképpen az Is-Be kiterjesztése. A domain a fizikai univerzumnak kb. a negyedét teszi ki és célja a domain védelme, terjeszkedése és erőforrásainak menedzselése. Ők ugyanazt teszik nagyban, mint amit a pápa vagy az európai királyok, amikor a bennszülöttek által lakott területeket hódítanak meg.

Az alábbiakban csak azokat a részeket emelem ki, melyeket jómagam érdekesnek illetve igaznak gondolok, mert egybeesik általam más forrásokból megismert információkkal. A lábjegyzetek saját kommentárjaim

A Domain számára Űrbázisként azok a helyek felelnek meg, ahol alacsony a gravitáció. Ezek elsősorban: a Föld holdjának másik fele, az aszteroid övezet valamint a Mars és a Vénusz. A bázisok dóm szerű épületekből állnak, melyek mészkőből épülnek vagy föld alatt találhatók. Felettük elektromágneses mezőket hoznak létre, amelyek a leplezést szolgálják. Ha a Domain birtokba vesz egy területet, azt saját birtokának tekinti és védelmezi. A Föld a Domain számára csak azért fontos, mert útba esik a galaxis középpontja felé, azon az útvonalon van, ahol a Domain terjeszkedni kíván.

A tér és idő: a tér az a távolság, mely egy szemlélő Is-Be és a tárgy között van. Az idő ugyan az események egymásutániságát feltételezi, de az események nem lineárisan követik egymást egy multi dimenzionális világban, hanem egyidejűleg, egymásra hatva, egymással összefüggésben, ciklikusan vagy hullámvonalban. Airl és a földi emberek között az a különbség, hogy ő akarata szerint ki tud lépni a maga báb testéből. Ilyenkor ő egy olyan Is-Be, akinek a létezése nincs időhöz vagy térhez kötve. Egy szempillantás alatt bárhol ott teremhet, ahol akar.

Mivel energia korlátlan mennyiségben teremthető, de nem pusztítható el, így az Is-Be-k vagy egy-egy csoportjuk annyi univerzumot teremthet, amennyit csak akar, az egész folytonosan tágul, de sohasem pusztulhat el, a részek csak összeolvadnak, szétválnak. Fizikai méreteik a végtelenségig növekedhetnek. Az örökéletü Is-Be-k, azaz teremtő spirituális lények különféle okokból kerülhetnek fizikai testbe. Az, hogy a Földön élő Is-Be-k hogyan kerültek a Földre, nehéz lenne megmondani, mert a Földön élő Is-Be-k memóriáját kitörölték. Van, hogy azért öltenek fizikai testek, mert más Is-Be-k fogságába kerülnek és azok saját szükségleteiknek megfelelően rabszolgákat csinálnak belőlük, akik helyettük végeznek fizikai munkát fizikai bolygókon. Ő maga 625 millió év óta szolgál a domain expedíciós hadtestében, és a Földön is sokszor megfordult.

A földi tudósok tévednek, amikor a felezési időből állapítják meg az anyag korát, mivel az anyagnak nincs kora. Az anyag elpusztíthatatlan, legfeljebb a formáját változtatja. A domain (földi idő szint?) 80 trillió (?) éves. Matilde lábjegyzetben megjegyzi, hogy a trillió szót azért használja, mert olyan nagy mennyiségekről van szó, melyeket ő fel sem tud fogni, azt akarja érzékeltetni, hogy a végtelenséghez közeli.

A Domain nem olyan régóta, mindössze tízezer éve hatolt be a Tejút galaxisba. Azt tapasztalták, hogy a Régi Birodalom már évmilliók óta terjeszkedik a galaxisban és mindenfelé erős és rejtett állásokat épített ki. Nagy csaták voltak a naprendszerben a Domain és a Régi Birodalom erői között, ami I.sz. 1235-ben ért véget, amikor is a Domain megsemmisítette a Régi Birodalom utolsó űrhajóját is és akkor foglalták el a Régi Birodalomnak nevezett „társaság” által birtokolt bázisokat. Amikor körülnéztek a Földön, azt tapasztalták, hogy a Régi Birodalom minden Földre került embert megfosztott memóriájától. 1914 tavaszán azonban felfedezték, hogy egyik felderítőjük, akit a Földre küldtek körülnézni, Ferenc Ferdinánd testét foglalta el, úgy hogy annak eredeti gazdáját kizavarta a testből.

A merénylet azt eredményezte, hogy a tiszt szintén akárcsak a többi ember, elveszítette identitásának a tudatát. Amikor a domain utánanézett, hogy hogyan történhetett ez, akkor fedezték fel, hogy a galaktika ama része, ahol a Föld is található, egy elektronikus hálóval van bevonva, amely minden itt élő Is-Be-t agymosásnak vet alá. Itt arról van szó, hogy valamennyi spirituális lény valamennyi életének, sok millió éves múltjának teljes memóriatárát megsemmisíti ez az elektrosokk-ként ható elektromágneses sugarakat kibocsátó rendszer. Minden egyes Is-Be hipnotikus állapotában parancsot kap arra, hogy halála után térjen vissza a bázisra .

A Domain kiderítette, hogy a Régi Birodalom a Földet amolyan börtön bolygónak használja, ahová korlátlan számú alkalommal mindig újra és újra úgy küldi vissza az Is-Be-ket, hogy azok egész múltja minden alkalommal kitörlődik. Minden alkalommal, amikor visszatérnek (haláluk után) a birodalmi bázisra, be kell számolniuk az életükről. Olyan ez, mintha egy-egy küldetést teljesítenének és arról kellene jelentést adniuk. Kétféle embertípust szeretnek visszaküldeni a Földre: a bűnöző típust, akikkel saját világukban sem tudnak engedelmességre, munkára bírni valamint az ellenállást kifejtő szabadgondolkodókat és „forradalmárokat”, továbbá minden olyan Is-Be-t, aki a Birodalom ellen katonai akciókban vett részt.

A visszaküldöttek között vannak az un. érinthetetlenek: művészek, énekesek, írók, mindenféle előadói műfajban jeleskedő emberek. Továbbá értelmiségiek, feltalálók, mindenféle géniuszok, továbbá tehetséges vállalkozók és más olyanok, akiket saját rabszolgatartó társadalmaikban nem tudnak használni. Aki bármilyen indíttatásból nem hajlandó alávetni magát a gazdasági, politikai és vallási uralomnak, azt memóriájától megfosztva a Földre küldik. Ferenc Ferdinándról is felfedezték, hogy egy magasrendű Is-Be lakik benne, ezért a Marson lévő föld alatti bázisukra vitték és ott egy ketrecben tartották fogságban. A „tisztnek” 27 év múlva sikerült megszöknie és visszatérnie a Domain bázisára. Útmutatása alapján a domain hadi-űrhajót küldött a bázis megsemmisítésére, ami meg is történt. A bázis a Sidonia (ahol a Marson az Arc látható) közelében volt. Az elektromos besugárzás helyét azonban nem sikerült lokalizálniuk, így az emberiség hipnotizálása akkor (1947-ben) is zavartalanul folyt.

A Föld börtönplanétaként való felhasználása magyarázza a földi népesség szokatlan tarkaságát, ami az emberfajták, a kultúrák, a nyelvek, az erkölcsi szabályok, a vallási és politikai hatások nagy változatosságában jut kifejezésre. Ez más planétákon szokatlan: azokon a lakosság − ha van −, homogén. Amíg nem sikerül detektálni és megsemmisíteni ezeket a fegyvereket, melyek hipnotikus csapdába ejtenek minden földi lakost, addig a Föld mint eddig is, börtön planéta marad.

Az emberiség fejlődésének felgyorsulása a XII.századtól figyelhető meg, mióta a Domain megsemmisítette a Birodalom flottáját a naprendszerben. Ez kissé csökkentette a hipnotikus hatás erejét. Ez abban nyilvánult meg, hogy azok az emberek, akik ezután születtek le a Földre, régi képességeikből ezt-azt képesek voltak feleleveníteni, ami nagymértékben fellendítette a földi tudományt és technológiát . Az hogy a bűnözőtől a géniuszokig mindenféle fajta embert ide telepítenek, biztosítja, hogy az emberiség ne legyen képes felemelkedni és öntudatra ébredni. Mindenhonnan hordják ide az olyan embereket, akikkel odahaza nem bírnak vagy meg akarnak szabadulni a Birodalom által uralt csillagrendszerekből, mint amilyen a Pleiadok, az Orion, a Draconis, a Sírius, az Aldebaron és sok más. Természetesen mindnek megvan a maga társadalmi berendezkedése és mind más és más. Ezek az emberek nem azonosak azokkal, akik az atlantiszi és lemúriai civilizációkban itt éltek és akiket elpusztítottak az akkor kataklizmák.

A Domain ugyan kisebb, de jobban szervezett és erősebb, mint a Birodalom. A német (fasiszta) rendszer a Birodalomhoz hasonló, de annál kevésbé brutális és sokkal gyengébb. A domain úgy gondolja, jogos lenne a beavatkozás, de nem akarnak károkat okozni, pld. rádioaktív szennyeződést. Úgy látják, az USA technikai és építészeti szempontból a Birodalomhoz hasonló úton jár.

A Földre telepített Is-Be-k memóriáját először törlik, majd beültetik őket egy biológiai testbe. A biológiai testeket úgy alakították, hogy az Is-Be t még véletlenül se emlékeztesse a Birodalomra. A ruházkodás, a külsőségek − ezek mind hipnotikus hatásra születnek olyanná, amilyenekké váltak, és ugyanezt a célt szolgálják: hogy elnyomják az esetleges emlékeket. A papságot arra használták fel, hogy a népet meggyőzzék arról, hogy a közönséges halandóknak nincs spirituális identitásuk, hogy isten és ő közöttük a papok állnak, az embereknek nincs saját erejük, külső vezérlés nélkül nem boldogulnak. Végülis több próféta arra specializálta magát, hogy az egyistenhitet terjessze. Mózes volt egyikük. Elhitették vele, hogy Isten szól hozzá, holott a Birodalom emberei adtak neki hipnotikus parancsokat. A zsidó nép elhitte, hogy Jahveh, amely név névtelent jelent, az Isten és hogy a tízparancsolat közvetlenül tőle származik. Ugyanez az entitás, mely Jahvehnek nevezte magát sugallta a Tóra szövegét is.

Végül a védák váltak egy sor keleti filozófia alapjává. A Védákat ie. 8200 évvel, amikor a Domain ezt a tanítást a nép körében terjeszteni kezdte, aztán szájhagyomány útján terjedt és abból nőtt ki a buddhizmus, a taoizmus, és más keleti filozófiák. Ezek a filozófiák szemben állnak Jahveh tanításainak brutalitásával és a kedvességet, a szelídséget és az együttérzést állítják szembe vele. A Domain időnként megpróbált más tanítást is terjeszteni a föld különböző helyein, de minden esetben eltorzították azt. 8200 évvel ezelőtt az expedíció 3000 tagja a Birodalom fogságába került. A domain tagjainak igen nagy kockázatot jelentene a Földön megjelenni, mert az emberek pszichotikusak, viselkedésük kiszámíthatatlan.

Ráadásul a maga a Föld is egy instabil planéta, amely alkalmatlan hosszú életűnek szánt civilizációk számára. A Domain nem érdekelt földi befektetésekben, legfeljebb időnként felderítési célból látogatnak ide.

A földi embereket sokféle módon ejtik csapdába. Az egyik a háborúzás. A másik a szépség iránti vonzalom. A Birodalom a szépségek iránti lelkesedéssel keltett energiákat megcsapolja. Egy másik csapda az, hogy az Is-Be harcol a csapda ellen (mármint hogy harcol az ellen, ami nem tetszik neki. Minél jobban harcol ellene, annál jobban beleesik a csapdába.

A hódításnak két formája van: az atom és elektromos fegyverekkel vívott háborúk valamint a tudatkontroll különböző formái: az elektrosokk, a drogok, a hipnózis, a memóriakitörlés, a hamis memória és hamis információk implantálásása 
  • a természeti erőforrások elrablása az inváziós ET-k által
  • a helyi népesség politikai, gazdasági és társadalmi rabszolgasága

Ebben minden egyes ember részt vett. Ebben az univerzumban nincsenek szentek: mindenki vagy megszállóként vagy áldozatként részese volt a háborúknak.

A tudatkontroll végrehajtásában és működtetésében a kormányok tudomása nélkül működő titkosrendőrségek is kiveszik a részüket. A titkosrendőrség olyan tudat manipulációs módszereket alkalmaz, melyekkel leplezik saját jelenlétüket és tevékenységüket: a kormányok, az emberek és a Domain elől egyaránt. A cél a spirituális egyének kiirtása, elpusztítása. Az, ahogyan az a német koncentrációs táborokban történt, ízelítőt ad abból, miről van szó: galaktikai méretekben folyó holocaustról. A Föld mindennek a csúcsa, mert hogyan lehet annál nagyobb szörnyűséget elképzelni, mint azt, hogy az embereket megfosztják saját szellemi identitásuktól, múltjuktól, létük minden korábbi tudásától, értelmétől és emlékétől. A Domain elveszett hadtestének 3000 tagjával is ugyanez történt: lassanként sok inkranáció során bejárták a Földet, de nem emlékeznek arra, kik ők.

Az emberiség történelme meglehetősen bizarr. Milliónyi fontos információ teljesen hiányzik. A régi időkből való relikviák teljesen félrevezetőek. Airl adott néhány új szempontot az emberiség történetének megismeréséhez. Airl történelmi ismeretei azokból a látogatásokból erednek, melyeket a felderítési célból tettek a földre.

A Régi Birodalom I.e. 208000-ban terjesztette ki az uralmát a földre. A Birodalom központi bázisa az Urra Majoron van. A galaktika egy részét egy nukleáris háború elszennyezte, majd amikor az megtisztult, egy másik hódító faj egy másik galaxisból uralma alá vonta őket és az ő társadalmi berendezkedésük terjedt el a Birodalomban, ami egészen addig fennállt, amíg a domain be nem avatkozott és meg nem semmisítette a központi bázisokat. A Domain nem rendelkezik túl sok ismerettel Atlantiszról és Lemúriáról. Miután szárazföldjeit vulkanikus hamu fedte be és ezután el is süllyedtek, így nem sok minden maradt meg ezekből a civilizációkból. Volt néhány globális nagy katasztrófa, melyet szintén Is-Be-k okoztak és igen sok kisebb-nagyobb.

Airl a következő bázisokat említi, ahová a földi Is-Be-k kerülnek haláluk után, hogy agymosásban részesüljenek: Rwenzori hegység Afrikában, Mars földalatti bázis, Pirenneusok, Mongolia sztyeppjei. De nemcsak a haláluk után lesznek „kezelve”, hanem földi életük során is. Erre a célra nehezen felderíthető hálózatot építettek ki.

A piramis civilizációkat az Is-Be-k börtönplanéta részeként hozták létre. A piramisok részeit képezik a tudatkontrollnak. A piramisokat övező miszticizmus nem más, mint az igazság leplezésére szolgáló eszköz. A bonyolult rituálék, a matematikai összefüggések, a csillagokhoz való illeszkedés, titkos rítusok, a hatalmas építmények, a művészien kivitelezett hieroglifák, az emberi-állati istenségek- mindez az emberek számára megoldhatatlan rejtélyeket jelent, ami elvonja a figyelmüket attól a ténytől, hogy saját otthonuktól távol tartják őket fogsgában egy börtön planétán. Mert az igazság az, hogy nincs olyan ember, aki nem máshonnan származna. A Földön nem „fejlődött ki” egyetlen ember sem.

Az ókori Egyiptomban a papság közvetlenül hozzátartozott a börtönőrséghez. Ma is szolgálják ugyanezeket az urakat, de már ők maguk is foglyok. A papság segít abban, hogy az emberek soha ne ébredjenek tudatára a valóságnak, hogy máshonnan lettek idehurcolva, megfosztva memóriájuktól és mindattól, amit birtokoltak.

Masszív tárgyak, mint ezek a piramisok, nem lehetnek spirituális jelképek.Az, hogy a halottal a kincseit és tárgyait is eltemették, azt fejezi ki, hogy a halott nem egy spirituális lény. Odahaza, aki elment, bármikor visszajöhetett és a tárgyait újra birtokba vehette.

A nagy építmények mind értelmetlenek voltak és csak arra szolgáltak, hogy egy titkokzatosság lengje körül őket. A Domain és a Birodalom háborúja ebben a naprendszerben majdnem 7500 évig tartott.

Miután a Domain leszámolt az egyiptomi Birodalmi vezetőkkel, ie.3450-től a fáraók már emberek voltak. Ezután 350 év káosz következett. A harcok nyomait gondosan eltakarították, hogy ne derüljön ki a igazság. Mindaz, ami a egyiptomi kultúrát jellemzete, kész csomagokban érkezett a Földre. A tudósok nem feltételezik, hogy a régi papok sugárfegyverekkel rendelkeztek. Azt gondolják, hogy az csak egy vallásos korszak volt. Ie.3172-től több bányát nyitottak Dél-amerikában, mivel a Birodalomnak szüksége volt a fémekre a háborúhoz. A Birodalom mindenfelé a galaxisban bányászatot folytatott.

A Domain expedíció évezredeken keresztül keresgélte az elveszett 3000 emberüket. Összesen 900 tiszt vett részt ebben a keresésben, minden tiszthez 300 katona tartozott. Szárazon, vízen és a levegőben is dolgoztak. Műszerük egy fához hasonló szkennelő eszköz volt, amelyhez áramforrás is tartozott, ami egy kosár vagy víztartó edényhez hasonlított. A sok nép faragványaiban ábrázolt szárnyas madárarcú teremtmények és szárnyas repülők őket ábrázolták. A mitoszokban szereplő Élet fája pedig az ő kereső műszerük. Ők voltak továbbá az ezüstruhában ábrázolt figurák, akiket Oannesnek neveztek a helyi emberek, ők a búvárok voltak. Az emberek sellőknek gondolták őket. Több emberüket ugyanis bálna és delfintestben találták meg. A sumérok annunakiknak nevezték őket, a biblia pedig nephilimeknek. Az emberek teljesen félreértették az ő küldetésüket. Nem is lehetett ez másként, hiszen a küldetésük titkos volt. Ha meg is találják az embereiket, nem vihetik el őket a hajóikon, mert azon nincs oxigén.

Az evolúcióról

Airl több milliárd évvel ezelőtt tagja volt nagy galaktikai biológiai laboratóriumnak, amelynek az volt a feladata, hogy a lakatlan bolygók számára életformákat hozzanak létre. Ebben az időben még milliószámra léteztek lakatlan bolygók. Az élőlények katalógusait hozták létre a bolygók és csillagok tulajdonságaihoz illesztve. A genetikai állomány egy része egyforma, közös volt minden életformára. A társaság megállapodásokat kötött a bolygók kormányával, hogy milyen élőlényeket kívánnak letelepíteni. Hatalmas komputerekben tartották nyilván az adatokat és élénk galaktikai kommunikáció és kereskedelem folyt. Mindenféle szakma képviselői együttműködtek a prototípusok kialakításában. A prototípusokat mesterségesen létrehozott klímában és környezetben tesztelték. Utána tesztelték, hogy mennyire kompatibilis az újonnan létrehozott életforma a bolygóval és az ott lévő többi életformával.

Olyan is előfordult, hogy a bolygó klímáján kellett igazítani, de egyszerűbb volt az életformákat hozzáigazítani az adott környezethez. Egy barátja elmondta Airlnak, hogy kb. 70 millió évvel ezelőtt, amikor egy galaktikai háború szinte minden életet kipusztított a mi naprendszerünkben, akkor a benépesítést ők végezték. Az egy hatalmas munka volt, mert a bolygót is ki kellett igazítani, hogy alkalmas legyen a benépesítésre. Minden életformát az övükéhez hasonló biológiai laboratóriumokban tervezték. Nem az evolúció, hanem az Is-Be-k teremtő elméje hozta létre a tengernyi változatos formát. Például a Földön úgy 100-milliónyi faj él és ehhez hozzá kell számolni a kihaltakat is, amelyek száma ennek többszörösét teszi ki. A természetes kiválasztódás nem más, mint egy science-fiction. Ha egy Is-Be nem manipulálja a genetikai állományt, akkor egyik fajból soha sem lesz egy másik faj. És mitől lenne az élőlényeknek és formáiknak ez határtalan változatossága?

Miután a pótlás óriási feladatot rótt az ezzel foglalatoskodóknak, feltalálták a szaporodást és azt, hogyan lehet azt önfenntartóvá tenni. Az un. tápláléklánc is egy biotechnológiai találmány volt. Először a rovarok és a virágok között teremtettek ilyen kapcsolatot, mivel a rovarok és virágok teremtése egy társaság kezében volt. Csakhogy a baktériumok és a paraziták teremtése is az ő kezükben volt, de azokra nem volt kereslet. Ők találták ki, hogy az állatok egyék meg egymást, hogy táplálékhoz jussanak. Addig erre nem volt szükség, az állatok is a napfény-energiából, ásványokkal és növényekkel táplálkoztak. De fokozatosan egymást kezdték enni és akkor kellett feltalálni a szexuális úton való szaporodást. Ennek a részleteit is kidolgozták, a sejtosztódást és a fajfenntartást. Ez az egész iparágat lezüllesztette és szétzilálta, jelenleg már nem is működik, így ha valahol kihal egy-egy faj, már nem olyan könnyű pótolni.

A technológia még nagyon távoli helyeken megvan komputerekben, de senki sem foglalkozik ezzel. A szexuális úton való szaporodás módszerét úgy nevezték, hogy ciklikus stimuláció-reakció generátor. Ugyanezt a módszert alkalmazták a homo sapiens faj létrehozásához. A testbe beépítettek egy kémiai-elektromos triggert, ami odavonzza az Is-Be-t, hogy elfoglalja a testet. A szépség fájdalmának vagy esztétikai fájdalomnak nevezte Airl azt a hullámot, amit arra készteti az Is-Be-t, hogy hús-vér testbe költözzön. A szépség és fájdalom kombinációjának az érzése veszi rá az Is-Be-t, hogy testben lekösse magát. Ez más, mint amit az alacsonyabb rendű életformáknál (pld. Emlősállatoknál alkalmaznak: ott a szagmirigyek által kibocsátott vegyületek vagy a hormonok teszik meg ugyanezt. Ezen kívül a táplálék szűke is arra készteti az állatokat, hogy szaporodjanak. Ez a testi csapdába ejtés a galaktika legeredményesebb eszköze arra, hogy munkaerőhöz jussanak az uralkodók.

A domain és a Birodalom közös vonása, hogy hierarchikus felépítésű. A felső osztály szabad Is-Be-kből áll, akik mehetnek, ahová kívánnak, mert nem muszáj testben lenniük. Aztán vannak, akiknek hol testben kell lenniük, hol nem, végül azok, akik mesterséges, csinált testet viselnek. Vannak aztán tisztán robotok, melyeket háborúban lehet használni és távolról is ráirányíthatóak. Az űrhajózásra nem alkalmasak a hús-vér testek, mert nagyon sebezhetőek és mindenféle szükségleteik vannak és gyorsan tönkre is megy a fizikai test. A báb testet viszont akárhányszor lehet cserélgetni. A fizikai testnek hibája azonban, hogy vissza lehet élni vele és többféle hátránnyal jár. Egyrészt az Is- Be-t csapdába lehet ejteni a testében, ahonnan nem képes szabadulni. Másrészt ré lehet bírni, hogy csak a testével foglalkozzon és ezáltal elveszítse spirituális erejét. A test segítségével rabszolgasorba lehet taszítani más Is-Be-ket. A rangot ki lehet fejezni a megfelelő testtel illetve a testhez kötődő különbségekkel. El lehet képzelni, mennyi formát hoztak létre a biotechnológiai társaságok galaktika-szerte.

A jelenlegi (1947) szédületes technológiai fejlődés nem volna lehetséges másként, ha a Domain nem korlátozza a Birodalom tevékenységét. Kibontakozás azonban csak úgy volna lehetséges, ha az emberiség meg tudná szüntetni az amnéziáját. Erre azonban nincs kilátás, mert az emberiség bűnözői elemei, akiket szintén erre a bolygóra internáltak, a katonai hatalom, a pénzügyi hatalom és a fizikusok, akik pusztító fegyvereket, vegyületeket, betegségeket és társadalmi káoszt teremtettek, most akár a Földet is megsemmisíthetik, ha nagyobb méretekben állítják elő az atombombát, amely a Föld akár egész oxigénkészletét egyetlen robbantással megsemmisítheti. És kiirthatnak minden életet. A tudomány nem ismeri a teremtés forrását, csupán a teremtés termékeit. A teremtés esszenciája nem lelhető fel semmilyen mikroszkóppal, teleszkóppal vagy mérésekkel. Az univerzum soha sem lesz megérthető, ha az Is-Be lényegét sem értik. A tudomány számára minden tiltott, ami nem mérhető, így az elme vagy a szellem tanulmányozása.

A tudomány nem más, mint az anyag vallása. Az anyagot imádja. A tudomány számára a teremtés a minden, a teremtő a semmi. A vallás számára a teremtő a minden, a teremtés a semmi. A teremtés tanulmányozása a teremtő Is-Be nélkül hiábavaló. A civilizációk igazi géniuszai azok, akik képesek felszabadítani az emberek memóriáját és segíteni abban, hogy megvalósíthassák a bennük lévő potenciált. Erre semmilyen erkölcsi kódexek, misztériumok, a hit, a drogok vagy a fegyverek vagy más dogmák nem alkalmasak. Azt, hogy miként kellene az emberiség memóriáját visszaállítani, sem a Birodalom, sem a Domain nem tudja. Minden ilyen kísérlet rendkívül kockázatos. A legutóbbi ilyen kísérlet volt Nicola Tesla. Ő személyesen abban tud segíteni, hogy hátrahagyja z űrhajót és a ruháját, amelyekből sok mindent kiokoskodhatnak. De korántsem mindent. Ezek az űrhajók csak művi testtel rendelkező Is-Be-k által működtethetők. Az űrhajó anyaga mikroszinten úgy van programozva, hogy sok ezernyi funkciót tud betölteni. Elő tudják állítani a fény teljes spektrumát, alkalmas az automatikus navigációra és szabad energia előállítására vagy inkább lehívására is alkalmas.

Az Is-Be spirituális lény nem térben és időben helyezkedik el, hanem ő teremti a teret és időt és a formákat, a formák változásait. Minden Is-Be által teremtett forma életnek nevezhető. Az Is-Be úgy határozhat, hogy időben és térben helyezi el magát. Idő, energia, objektumok és a tér, ahogyan azt a fizikai univerzumokban értik, létezhet vagy nem. A Domain olyan galaxisban is jelen van, ahol ezek nem léteznek. Energia azonban mindig teremthető, de nem pusztítható el. Az Is-Be-k számára mindig rendelkezésre áll a teremtéshez szükséges energia.

A Birodalom tudatkontroll aknamunkája azon is megfigyelhető, hogy az emberek cselekedete gyakran teljesen váratlan és megmagyarázhatatlanul irracionális. A Börtönőrök minden elnyomó és totalitárius hatalomgyakorlást támogatnak.

Azok az Is-Be-k, akik az elpusztult civilizációkban éltek, mint India, Kína, Mezopotámia, Görögország, Róma, Manapság Amerikában, Franciaországban Oroszországban stb. inkarnálódnak. Vannak olyan emberek, akik csak néhány száz éve kötődnek a földhöz.
Mert máshonnan lettek idehozva. Mások viszont ősidők óta itt vannak.

*************************

A történet végét egy külön boríték tartalmazta. Matilde leírta, hogy egyik napon újra forszírozni próbálták a parancsnokai, hogy Airl válaszoljon az őket érdeklő kérdésekre, de ő újra megtagadta a kérést, ekkor átadták Matildenak az egész anyagot, hogy legalább azt érje el Airl-nél, hogy átnézi az anyagot és igazolja, hogy az, amit Matilde szavakba öntött, megfelel Airl mondanivalójának. Airl ezt is megtagadta, mondván, hogy egész biztosan megfelel. Airl már távozni készült az övéihez (nyilván műteste hátrahagyásával), egy katonai kommandó váratlanul lerohanta, és elektromos sokkolással lebénították. Ezután többé nem mozdult és nem kommunikált, pedig Matilde ezzel még jó pár napig próbálkozott.

Matildot elbocsátották a seregből, egy távoli vidékre telepítették le és örök titoktartásra eskették. Valahogyan azonban ott felejtették nála az egész paksamétát, amelyet Airlnek kellett volna hitelesítenie. Később Airl újra kapcsolatba lépett Matilde-dal, mivel utolsó pillanatban sikerült elhagynia műtestét, így spirituális lénye nem esett szét az áramütéstől. Matilde 60 évig őrizte a papírokat és csak halála előtt adta át azokat Spencernek, hogy hozza nyilvánosságra, mert neki már úgyis mindegy és azt tartja helyesnek, ha nyilvánosságra kerülnek ezek a dolgok. Az utólagos kommunikáció során Airl tudtára adta Matildnak, hogy azért sikerült kommunikálniuk illetve azért választotta Matildot, mint egyetlen emberi lényt, akivel hajlandó kommunikálni, mert Matilde-ról kiderült, hogy a 3000 elveszett domain-beli Is-Be egyike.


Forrás:http://paranormal.hu/titkos-interju-a-roswelli-ufo-tulelo-pilotajaval/Roswell UFO secret interview with the surviving pilot named

- Interview with an alien. -

In a guarded secret for 60 years unveiling. The Roswell UFO crash one (or only?) Captured survivors of the telepathic narrative. It strongly abbreviated presentation of this book was made in 2008. This presentation and comments made by Sysmus - in 2007 received a postal package containing a bulky man named Spencer Lawrence documents. The documents showed that a sender of those 83-year-old woman who in 1947 worked as a nurse in the military base where the Roswell UFO crashed in one of the surviving passengers (pilots) are located, to be questioned.
Eight years earlier she had known Spencer, who is called. Oz phenomenon (a condition of the people when you do not know what he sees and hears, whether or illusion of reality) and wrote a book to him for help. She then refused to help and did not tell what materials are in its possession. The letter addressed to Spencer explains that guarded the secret of sixty years and not only that which is in the interview to its attention, but also that he accidentally maraadt full dokumntáció! But his death approached, he realized that the secret has to share with humanity.

From this he wrote:
"A lot of people have been killed in order to prevent the disclosure of the knowledge which the society concealment from me I was helping. Only a handful of people know about the 60 years I bore the burden that I kept this secret. All these years I thought it was great trust invested in me by the government powerful person, but sometimes I felt the power go the wrong way, when mankind to keep away from that knowledge that alien life forms not only exist, but also continuously aggressively monitorzzák and invades everyone's lives every single day on Earth "..." a clear post-Enlightenment opened my eyes.! that you have to help to save the planet, all living creatures of every galaxy and életformájáét "


He asked Lawrence Spencer to bring some form of this substance in public, but that it will not be wrong. If you put any novel-frame, you can avoid the attention of the security forces, who have persecuted the truth under the guise of national security. If the newspaper or on television to disclose it anyway diszkeditálnák, all the more so because this is really incredible.

Spencer eventually published in book form in the whole matter. The book in his preface he writes that these documents since birth, passed long iődszakban about the aliens wealth of information and disinformation, deception and lies were revealed, but it is still not clear what the truth is and what is not.

The military base is not like other ufonauta entered surviving companion in the ufóban. Once turned out to be the basis of a single staff person is able to communicate with him: Matilde O'Donner Mc Elroy nurse who was given a formal mandate, therefore, that he take charge of the ET. Initially, communication was limited, however, participate in simple dialogues, and by tuning a telepathic happened. Since so you do not come to anything, and since the foreign Matildével only and was willing to communicate, so it was decided that Matilde tries to teach him English, a method is taught as young children to read. To do this, they use an extremely long-lived and successful 19th century book reader. The method of teaching is a teacher taught him to Matilde.

The stranger neither eat nor sleep did not need, because the body is not biological, but a man-made technological body was so 24 hours a day studying. A few days later he demanded a share books that were read to him Matilde first, but soon you've read independently. He received the encyclopaedia Brittanica, and then all sorts of subjects (history, literature, engineering, philosophy etc) embraced a plethora of books, all within 15 days. On day 16, there was finally willing to "talk". However, since the body organs were not, therefore, continue to communicate telepathically, that Matilde could now receive the "broadcast" in English. The total remaining material word for word in his memory, so every day dictated the text of a machine writer who gave the military chiefs. Matilde tried several times by persuading himself off the ground ufonautát Airlink is called to respond to questions submitted to him by his bosses, but he refused to do so: his own message telepathically through Matildenak.

The stranger who called himself Airlink has a vast galactic empire belonged size, which is called the domain. He military officer, pilot and first engineer BC. 5965 he came into contact with the earth .. The last earthly language, we learned, was a Hindu. The task was sent to Earth to find a domain database, which is built up in the Himalayas, but when I have visited, it was discovered that someone destroyed and 3,000 crew members disappeared .. The interviewing people living around the Himalayas come to the conclusion that the Earth has survived the forces of "Old Empire", whose main bases on other planets before they have been liquidated.

Although the land belonging to 347 domains knew the language, English could not. He said that the books leszkennelte received and sent over the corresponding base domain, which fed their komputereikbe and translated everything and recycled back into him. The material is inserted into its own system of thought that he could do embrace. Airlink was still not willing to answer questions, but given any information about which Matilde's believed that serve the enlightenment of mankind.

He said that the people in Is-On's going to call it the "it", that "is" part of the eternal spiritual existence is the human being "on", that is, be it by the wish to specifically "to be ". Matilde did not understand, since being Catholic felt that only the Holy Trinity has such eternal spirituality, consciousness Airlink Matilde therefore emphasized his body from the top and the next moment he saw himself talking Airllel. Then he understood what was going on: he is an immortal spiritual being, the same as Airlink, (ie, the intellectual part is separable from the body), so warmth and kinship érzületeket began to feel for him.

Airlink explained that the body, which she uses removable, at home there is no need to customize. The synthetic body actually an envelope information, which enables the communication. This shell is organically connected to the body of the spacecraft, which operates in the same principle as if it were second body sections. The spacecraft is actually an extension of Is-On. The domain of the physical universe around. a quarter of the domain and aims to protect, expansion and management of resources. They do much the same as what the Pope or the European kings when inhabited by indigenous areas to conquer.

Below I highlight only those parts that are interesting and really think about myself, because I learned coincides with information from other sources. The footnotes of my own commentary

The base includes space for domain corresponding to the places where low gravity. These are mainly: the other half of the Earth's moon, the asteroid belt between Mars and Venus as well. The bases are dome-like buildings that are being built or are located below ground limestone. Above electromagnetic fields created, aimed at hiding. If the domain in possession of a territory and defend it as their own possession of. The Earth is only important because it is en route toward the center of the galaxy is on the route for the domain where the domain you want to expand.

Time and space: the space is the distance between a viewer that Is-On and object. In the same time assumes a succession of events, but the events are not linearly follow each other in a multi-dimensional world, but at the same time, acting on each other, interdependent, cyclical or wave line. Airlink between people and the land of the difference is that he can leave his own puppet's body will. In this case, he is an Is-On, whose existence is not time or space bound. In an instant they emerge from anywhere where you want.

Since the energy in unlimited quantities it can be created, but can not be destroyed, so the Is-On's or a group as many universes may create as much as you want, all over the continually expanding, but never destroyed able to separate the parts can only merge, split up. Physical dimensions grow indefinitely. The örökéletü Is-On's, that is, spiritual beings may be creating the physical body for various reasons. How you live on Earth Is-On's been to Earth, it would be difficult to say, because the Earth's living-Be's memory erased. You have to take on physical bodies so because other Is-Be-k are their slaves and they do them according to their needs, who do manual labor instead of physical planets captured. He serves as the domain of the expeditionary corps since 625 million years on Earth and is often reversed.

The Earth scientists are wrong, when the half-life determined the age of the material because the material is not old. Changes indestructible up to the form of the substance. The domain (ground level time?) 80 trillion (?) Years old. Matilde footnote notes that he uses the word trillion, because it's so large quantities are involved, which he can not catch up, he wants to convey to the infinite in the nearby.

The domain is not so long, you just pushed tens of thousands of years ago in the Milky Way galaxy. They found that the Old Empire has been expanding in the galaxy for millions of years and hidden everywhere and strong positions built up. Great battles were in the solar system between the domain and the forces of the Old Empire, which ended in 1235 AD, when the last spaceship Domain destroyed the old Empire and then occupied the bases held by the Old Empire, called the "company" . When I looked around the Earth, it was found that the Old Empire Earth people have been deprived of all memory. In spring 1914, however, they discovered that one of the scouts, who was sent to Earth to look around, Franz Ferdinand's body occupied, so that its original owner kizavarta the body.

The assassination has resulted in the officer also like other people, he lost his consciousness of identity. When the domain looked after, how could this happen, it was discovered that those parts of the galaxy where Earth is located in an electronic mesh is coated, which raises living here for all under-Be to brainwashing. This involves that all the spiritual life of all beings, many millions of years of history, destroying entire memory store that can be issued as electroshock electromagnetic radiation system. Each Is-On hypnotic state is hereby ordered to return to base after his death.

The domain revealed that the use of the Old Empire, a sort of prison planet Earth, which always sends unlimited number of times over and over again for the back-Be's, that their whole history is erased each time. Every time you come back (after death), the Imperial base, must report to their lives. It is as if a mission teljesítenének and that should give a report. Two types of people love to return to Earth: the criminal type, who in their own world did not know obedience, get it to work as well as the resistance of explaining szabadgondolkodókat and "revolutionaries", as well as any Is-On, who the military actions taken part against the Empire.

Among the so-called visszaküldöttek. untouchables: artists, singers, writers and performers of all kinds of genres prominent in people. In addition, intellectuals, inventors, geniuses of all kinds, as well as other talented entrepreneurs and those who are their slave-owning societies can not be used. Anyone who refuses to submit to any motivation of economic, political and religious domination, depriving it of the amount of memory being sent to Earth. Franz Ferdinand also discovered that a superior Is-You live in it, so their base in the underground on Mars were taken there and was held captive in a cage. The "officer" managed to escape and return to the base domain 27 years. Based on advice from the military domain, spacecraft sent to destroy the base, which it did. The base was Sidonia (where you can see the Face on Mars) near. The electric irradiation location but failed to locate, so you can hypnotism of humanity (1947) also went smoothly.

The use of prison planet Earth as explained by the unusual checkerboard of earth's population, which is the kind of people, cultures, languages, rules of moral, religious and political diversity effects are manifested. It is unusual to other planets: those of the population - if any - homogeneous. Until they manage to detect and destroy these weapons that are dropped onto hypnotic trap of all earthly inhabitants, while the Earth as before, remains in prison planet.

Acceleration of the development of humanity XII.századtól observed since the Domain Empire destroyed the fleet of the solar system. This slightly reduced the power of hypnotic effect. It was revealed that those people who were then down to Earth, old képességeikből were able to revive this and that, which greatly boosted the Earth science and technology. The bűnözőtől the geniuses of all sorts of types of people deployed here to ensure that mankind should not be able to rise to consciousness and wake up. How to carry all the people I had not have at home or you want to escape, dominated by the Empire star systems, such as the Pleiades, Orion and Draconis, Sirius, Aldebaran, and much more. Of course, they all have their own social structure and are all different. These people are not the same ones who used to live here and Lemurian civilizations of Atlantis and who then destroyed the cataclysms.

The domain is smaller but better organized and stronger than the Empire. The German (Nazi) regime similar to the Empire, but much weaker and less brutal. The domain you think it would be legitimate to intervene, but did not want to cause damage, for example. radioactive contamination. They see the US technical and architectural aspects of the Empire have a similar way.

Also installed on the Earth-Be's first memory erased, and then implanted them in a biological body. The biological bodies are designed to Is-On was still not inadvertently remind the Empire. The clothing, the externals - they are all born with someone hypnotic effect, become those of, and serve the same purpose: to suppress any memories. The priesthood has been used to convince the people that ordinary mortals do not have a spiritual identity to God and his priests are among them, people do not have their own strength, can not do without external control. After all, the Prophet is more specialized in that faith in God is a present. Moses was one of them. He made me believe that God speaks to me, seeing the Empire's men gave him a hypnotic commands. The Jewish people believed that Jahveh, which is a name-Name of God and the Ten Commandments that comes directly from him. The same entity that called itself Jahvehnek inspired by the text of the Torah.


Finally, the Vedas became the foundation of a number of Eastern philosophy. The Vedas BC. Year 8200, when the domain this doctrine began to spread among the people, then spread by word of mouth and the fact grew out of Buddhism, Taoism and other Eastern philosophies. These philosophies are against the teachings of Jahveh brutality and kindness, gentleness and compassion contrasted with her. The domain is sometimes also tried to spread the teachings of other different places on earth, but in any case it is distorted. 8200 years ago a member of the 3000 expedition were captured by the Empire. The domain of the members of the Earth would appear very big risk because people are psychotic behavior is unpredictable.

In addition, the Earth, the planet itself is unstable, which is unsuitable for long-lived civilizations of it. The domain is not interested in investing in land, sometimes up to visit here discovery purposes.

The ramp trap people in many ways. One of warfare. Another attraction for beauty. The Empire has aroused enthusiasm for the beauties of energy tapped. Another trap is that the Is-On fights against the trap (that is to fight against what you do not like it. The more we fight against it, the more I fall into this trap.

The conquest has two forms: the power of nuclear weapons and wars as well as various forms of mind control: electroshock, drugs, hypnosis, the memóriakitörlés, false memory and false information implantálásása
Kidnapping of natural resources by invading ETs
the local population in the political, economic and social slavery
In each person involved. In this universe, there are no saints or occupying all or part of the victim were wars.

The mind controls the implementation and operation of the governments operating without knowledge of the secret police also playing their part. The secret police used a mind manipulation methods, which are disguised in their presence and their action: both governments, the people and the domain view. The goal of the spiritual extermination of individuals, destruction. The way of the German concentration camps, from giving a taste of what it's about: galactic scale river Holocaust. The Earth is the pinnacle of everything, because how horrible to imagine greater than that of people deprived of their spiritual identities, their past, any previous knowledge of their existence, of meaning and memories. The domain Corps lost 3,000 members is the same thing happened: slowly traveled around the world in many inkranáció, but did not remember who they were.


The history of mankind is quite bizarre. Millions of important information is missing completely. The relics of ancient times is completely misleading. Airlink given a new aspect to the understanding of human history. Airlink historical knowledge of them stem from the visit, which made the discovery end to the ground.

The Old Empire B.C. 208,000 in expanding its domination of the earth. The Empire is the central base of the Urra Major. A portion of the galaxy polluted a nuclear war, and when it cleared, another invading species have been placed under another galaxy domination and his social system spread in the Empire, which up until then existed as long as the domain of non-intervention and had not destroyed the central base. The domain does not have too much knowledge of Atlantis and Lemuria. Once dry lands covered in volcanic ash and then it sunk in, so not much has survived from these civilizations. There were a few big global disaster, which also caused a large number of smaller and larger-Is-On's.

Airlink mentioned on these bases, where the ground-Be's are also after their death, brainwashed to receive: Rwenzori Mountains in Africa, Mars underground base, Pyrenean, Mongolia steppe. They are not only after death will be "treated", but also in earthly life. Hard to detect network built up for this purpose.

The pyramid civilizations was set up as part of the Is-Be-k börtönplanéta. Parts of the pyramids are the tudatkontrollnak. The mysticism surrounding the pyramids were nothing more than a means of concealing the truth. The complicated rituals, mathematical formulas, with the stars fit, secret rituals, the massive structures, artfully executed hieroglyphics, human-animal istenségek- this represents an unsolvable mystery for people, which distracts attention from the fact that his own home fogsgában keep them out of a prison planet. Because the truth is that there is no man who does not come from anywhere else. The Earth is not "evolved" no man.

In ancient Egypt the priesthood directly belonged to the jailer health. Today, these same gentlemen also serve, but they are themselves prisoners. The priesthood helps to ensure that people never wake aware of the facts that have been idehurcolva elsewhere, depriving memóriájuktól and all that they possessed.

Massive objects like these pyramids, can not be spiritual jelképek.Az to the treasures and belongings of the dead had been buried, it expresses that the dead man is not a spiritual being. At home, he is gone, come back at any time and could take possession of the items again.

Large buildings were all meaningless and was only meant to be a titkokzatosság swinging around them. The Domain and the Empire wars in this solar system lasted for almost 7,500 years.

Once the domain showdown with leaders of the Egyptian Empire, ie.3450 since the pharaohs were men. After 350 years of chaos ensued. Traces of battles carefully cleared away to avoid detection from the truth. All that characterize the Egyptian culture nation, ready packs came to Earth. Scientists do not assume that the old priests beam weapons they had. I thought that was just a religious era. Ie.3172 to open more mines in South America, as the Empire needed the metal for the war. The Empire around the galaxy in mining.

Domain fumbled for the lost expedition of 3,000 people in their thousands of years. A total of 900 officers were involved in the search, every officer belonged to 300 soldiers. Dry, water and the air worked well. It was a wood-like instrument scanning device, which belonged to the power source, which is like a basket or container holding water. A lot of people depicted in carvings of winged creatures and bird-faced winged aircraft are depicted. Mitoszokban The Tree of Life in the search for his instrument. They also were the figures depicted in silver dress, who was called Oannes local people, they were the divers. People thought mermaid for them. More people because their body was found in dolphin and whale. The Sumerians called them annunakiknak, the Bible is nephilimeknek. People totally misunderstood his mission. Nor could it be otherwise, since the mission was secret. If you can find their men, they can not carry out their ships because it's no oxygen.

The evolution

Airlink billions of years ago was a member of a large galactic biological laboratory, which was responsible for the creation of life on an uninhabited planet. At that time, there were still millions of uninhabited planets. The creatures created catalogs of the properties of the stars and planets aligned. Some of the same genetic material, it was common to all life forms. The company has agreements with the government of the planets, what kind of creatures they wish to resettle. Huge computer was registered in the data and galactic communication and trade was brisk. All kinds of professional representatives collaborated in the development of prototypes. The prototypes are artificially created environments and climates tested. Then tested how compatible the newly created life on other planets and life forms in there.

It also happened that the climate of the planet had to be adjusted, but there was a simpler way of life adapted to a given environment. A friend told Airlink to get around. 70 million years ago when a galactic war almost all life extinct in our solar system, the resettlement they were made. It was a monumental task, because the planet had to be adjusted to be suitable for the resettlement. All life forms are designed to övükéhez similar biological laboratories. Not evolution, but the Is-On's creative mind was created by a sea of ​​diverse forms. For example, the Earth is 100 million species live and you will have to count the kihaltakat that are a multiple of the number of accounts. Natural selection is nothing more than a science-fiction. If an Is-You can not manipulate the genetic material, it will never be one species to another species. And what would the creatures and shape their boundless diversity of this?

After the huge task of restoration imposed tale for that job, invented reproduction and how it can be made self-sustaining. The so-called. food chain also had a biotechnological invention. First created between the insects and the flowers are such a relationship, as it was in the hands of insects and flowers to create a company. But the creation of the bacteria and parasites was in their hands, but they were not in demand. They found out that the animals eat each other to reach feed themselves. Until then, it was not necessary, the animals, the sun energy, minerals and feeding on plants. But gradually they began to eat each other and we had to invent a sexual reproduction. The details of this well developed, the cell division and the race preservation. This whole industry lezüllesztette and disarray, currently does not work, so if yours extinction of a species is no longer so easy to replace.

The technology is still in very remote locations have computers, but no one deals with it. The method of sexual reproduction has been named to the cyclic stimulation-response generator. The same method was applied to the species homo sapiens create. The body is incorporated in a chemical-electric trigger, which would attract the Is-On was to occupy the body. The aesthetic beauty pain or pain that wave called Airlink, which makes the Is-On is to move the body of flesh and blood. The combination of beauty and pain of feeling at getting the Is-On is to recommit his body. This is different than what the lower life forms (eg mammalian animals, are being applied.. There compounds or hormones released by the szagmirigyek do the same with addition of the food shortage is forcing the animals to reproduce this physical trapping the galaxy most successful. a means to reach a workforce of rulers.

The domain of the Empire and the fact that they hierarchical. The upper class is free from Is-You-who can go where you wish, because the body does not have to be. Then there are who need to be where the body, where they had not, in the end those who wear man-made body. There are then clearly robots, which were at war, and can be used to remotely ráirányíthatóak. The spaceship ride is not suitable for flesh and blood bodies because it is very vulnerable and there are all kinds of needs and damage can quickly go to the physical body. The puppet body, however, whenever possible swap. The physical body flaw, however, that it can live with it and returned several drawbacks. On the one hand, the divinely-t be allowed to fall into a trap of the body, which can not be disposed of. On the other hand, re can survive, and therefore deal only to lose the spiritual strength of the body. The body can repel the help of enslaving other for-Be's. The rank can be expressed and associated with the appropriate body to body differences. You can imagine how they created the biotech companies across the galaxy.

The current (1947) dizzying technological advances would not have been possible otherwise, if the domain does not restrict the activities of the Empire. But evolution can only be done if humanity could eliminate the amnéziáját. However, there is no prospect because criminal elements of mankind, who were also interned this planet, military power, financial power and physicists who destructive weapons, compounds, diseases and social chaos created, now up to destroy the Earth if larger sizes produced the atomic bomb, which the whole world can be destroyed by oxygen set a single explosion. And eliminate all life. Science does not know the source of creation, only the products of creation. The essence of creation is put forward any microscope or telescope measurements. The universe will never be understood, if not the essence of Is-On understand. Science is prohibited for all, which can not be measured, such as the study of the mind or the spirit.


The science is nothing more than the material religion. The material worship. The science of creation of all the creative nothing. The religion is the creator of all, the creation of nowhere. The study of creation without the creator's vain-Be. Civilizations real geniuses who are able to free up more memory and help people to realize the potential in them. For any moral codes, mysteries, faith, drugs or weapons or other dogmas are not suitable. It is on how to restore mankind's memory or the Empire or the domain does not know. All such attempts is extremely risky. The last such attempt was Nicola Tesla. He personally that can help you to leave behind your ship, and his clothes, which kiokoskodhatnak many things. But by no means everything. These spacecraft operated by Is-On's just an artificial body. The spacecraft is programmed material at the micro level, many thousands of functions can be loaded. They can produce a full spectrum of light, suitable for automatic navigation and capable of producing free energy, or rather can draw down.

Is On-The spiritual being is not located in time and space, but he creates space and time and the forms and changes forms. Also created by the All-In form of life called. The Is-it may decide to put itself in time and space. Time, energy, and space objects, as understood in the physical universe, can exist or not. The domain is also present in a galaxy, where these exist. Energy, however, still be created, but can not be destroyed. The Is-On's are always available for the energy needed for creation.

The Empire machinations of mind control is also observed that people often act totally unexpected and inexplicable irrational. The Keeper's all totalitarian and oppressive exercise of power support.

Those of Is-On's, who lived in the destroyed civilizations like India, China, Mesopotamia, Greece, Rome, Today in America, France, Russia, etc. incarnate. There are some people who just tied to the ground a few hundred years ago.
Because idehozva were elsewhere. But others here since ancient times.

*************************

The end of the story contained in a separate envelope. Matilde described how one day again forszírozni tried to commanders to Airlink answer the questions they are interested in, but he again refused the request, then handed over Matildenak all the material to a minimum, achieve Airlink than that will review the material and demonstrate that's what Matilde cast into words, meet AirLink's message. Airlink also denied this, saying that certainly meets. Airlink has been preparing to leave to his own place (obviously leaving behind the body of work), a military commandos overran unexpected and shocking with electrical paralyzed. Then again he did not move and did not communicate, and Matilde have tried this a couple of days.

Matild dismissed from the army, deployed in a remote countryside down and sworn to secrecy forever. But somehow they are forgotten there with him the whole sheaf of papers, which have been certified by AirLink. Airlink again later made contact with Matilde song since the last time they managed to leave his body, so do not fall into the spiritual being electrocuted. Matilde checked the papers for 60 years and just handed them to Spencer before he died to make public because it has all the same anyway and he considers it appropriate, if these things are made public. During the subsequent communication Airlink was told Matilda that I managed to communicate and chose Matilda as a single human being who is willing to communicate, because Matilde about turned out to be one of the lost 3000 domain-Is-On-edge.


Roswell UFO entrevista secreta con el piloto superviviente llamado


En un secreto guardado durante 60 años inauguración. El accidente de un OVNI de Roswell (o sólo?) Sobrevivientes de la narrativa telepática capturado. Es muy abreviada presentación de este libro se hizo en 2008. Esta presentación y las observaciones formuladas por Sysmus - en 2007 recibieron un paquete postal que contiene un hombre corpulento llamado documentos Spencer Lawrence. Los documentos muestran que un remitente de los 83 años de edad, mujer que en 1947 trabajó como enfermera en la base militar donde el OVNI de Roswell se estrelló en uno de los pasajeros supervivientes (pilotos) se encuentran, al ser cuestionada.
Ocho años antes había conocido Spencer, quien es llamado. Fenómeno Oz (una condición de las personas cuando usted no sabe lo que ve y oye, si la ilusión de la realidad) y escribió un libro a él en busca de ayuda. Ella se negó a ayudar y no dijo a qué materiales están en su poder. La carta dirigida a Spencer explica que el secreto guardado de sesenta años y no sólo lo que es en la entrevista a su atención, sino también que maraadt accidentalmente completa dokumntáció! Pero su muerte se acercaba, se dio cuenta de que el secreto tiene que compartir con la humanidad.

A partir de este, escribió:
"Una gran cantidad de personas han muerto con el fin de impedir la divulgación de los conocimientos que el ocultamiento de la sociedad de mí me estaba ayudando. Sólo un puñado de personas saben acerca de los 60 años llevé la carga que Seguí este secreto. Todos estos años pensé que era una gran confianza depositada en mí por la persona poderosa del gobierno, pero a veces me sentí el poder ir por el camino equivocado, cuando la humanidad para mantener lejos de ese conocimiento que no sólo existen formas de vida extraterrestre, sino también monitorzzák continua agresiva y invade la vida de todos cada día en la tierra "..." un claro mensaje a la Ilustración me abrió los ojos.! que tienes que ayudar a salvar el planeta, todos los seres vivos de cada galaxia y életformájáét "

Pidió Lawrence Spencer traer alguna forma de esta sustancia en público, pero que no va a estar equivocado. Si pones cualquier novela-marco, se puede evitar la atención de las fuerzas de seguridad, que han perseguido la verdad con el pretexto de la seguridad nacional. Si el periódico o en la televisión a revelar todos modos diszkeditálnák, tanto más porque esto es realmente increíble.

Spencer finalmente publicado en forma de libro en todo el asunto. El libro en su prefacio escribe que estos documentos desde su nacimiento, pasaron de largo iődszakban sobre la riqueza extranjeros de información y desinformación, engaño y mentiras fueron revelados, pero todavía no está claro cuál es la verdad y lo que no lo es.

La base militar no es como otros ufonauta entraron sobrevivir compañero en la ufóban. Una vez que resultó ser la base de un solo miembro del personal es capaz de comunicarse con él: Matilde O'Donner Mc Elroy enfermera que se le dio un mandato formal, por lo tanto, que se haga cargo de la ET. Inicialmente, la comunicación era limitada, sin embargo, participar en diálogos sencillos, y sintonizando un telepática sucedió. Desde por lo que no llega a nada, y ya que el Matildével extranjera sólo y estaba dispuesto a comunicar, por lo que se decidió que Matilde intenta enseñarle Inglés, un método que se enseña a niños a leer. Para ello, utilizan un lector de libros muy longevo y exitoso del siglo 19. El método de enseñanza es un maestro le enseñó a Matilde.

El extraño ni comer ni dormir no era necesario, porque el cuerpo no es biológico, sino un cuerpo tecnológico hecho por el hombre era tan 24 horas al día estudiando. Unos días más tarde exigió a compartir los libros que se leyeron a él Matilde primero, pero pronto he leído de manera independiente. Recibió la enciclopedia Britannica, y luego todo tipo de temas (historia, literatura, ingeniería, filosofía, etc.) abrazó una gran cantidad de libros, todos dentro de los 15 días. El día 16, se produjo finalmente dispuesto a "hablar". Sin embargo, desde los órganos del cuerpo no eran, por lo tanto, seguir comunicándose telepáticamente, que Matilde ahora podría recibir la "emisión" en Inglés. La palabra material restante total de la palabra en su memoria, así que cada día dictó el texto de un escritor de la máquina que dio a los jefes militares. Matilde intentó varias veces persuadiendo a sí mismo fuera de la tierra ufonautát Airlink está llamado a responder a las preguntas presentadas a él por sus jefes, pero él se negó a hacerlo: su propio mensaje telepáticamente a través Matildenak.

El extranjero que se hacía llamar Airlink tiene un vasto imperio galáctico tamaño, que se llama el dominio pertenecía. El oficial militar, piloto y primer ingeniero antes de Cristo. 5965 entró en contacto con la tierra .. El último lenguaje terrenal, nos enteramos, era un hindú. La tarea fue enviado a la Tierra para encontrar una base de datos de dominio, que se construye en el Himalaya, pero cuando he visitado, se descubrió que alguien destruidas y 3.000 tripulantes desaparecieron .. El pueblo de entrevista que viven alrededor de la cordillera del Himalaya llegan a la conclusión de que el Tierra ha sobrevivido a las fuerzas del "Viejo Imperio", cuyas bases principales en otros planetas antes de que hayan sido liquidadas.

Aunque las tierras pertenecientes a 347 dominios conocía el idioma, Inglés no podía. Él dijo que los libros leszkennelte recibidos y enviados a través del dominio de base correspondiente, lo que alimentó su komputereikbe y traducido todo y vuelva a transformar en él. El material se inserta en su propio sistema de pensamiento que él podía hacer abrazar. Airlink todavía no estaba dispuesto a responder a las preguntas, pero teniendo en cuenta cualquier información acerca de qué Matilde creían que sirven a la iluminación de la humanidad.

Él dijo que la gente en Is-On va a llamarlo el "eso", que "es" parte de la existencia espiritual eterna es el ser humano "on", es decir, ya sea por el deseo de concreto "para ser ". Matilde no entendía, ya que al ser católico sentía que sólo la Santísima Trinidad tiene tal espiritualidad eterna, conciencia Airlink Matilde, por tanto, hizo hincapié en su cuerpo desde la parte superior y al momento siguiente se vio hablando Airllel. Entonces comprendió lo que estaba pasando: él es un ser espiritual inmortal, la misma que Airlink, (es decir, la parte intelectual es separable del cuerpo), por lo que el calor y érzületeket parentesco comenzó a sentir por él.

Airlink explicó que el cuerpo, que ella utiliza extraíble, en la casa no hay necesidad de personalizar. El cuerpo sintético en realidad una información de la envolvente, que permite la comunicación. Esta cáscara está conectado orgánicamente al cuerpo de la nave, que opera en el mismo principio que si se tratara de secciones segundo cuerpo. La nave espacial es en realidad una extensión de Is-On. El dominio del universo físico alrededor. una cuarta parte del dominio y los objetivos de proteger, la expansión y la gestión de los recursos. Hacen lo mismo que lo que el Papa o los reyes europeos cuando habitan zonas indígenas para conquistar.

A continuación destaco sólo aquellas partes que son interesantes y realmente piensan sobre mí, porque me enteré coincide con la información de otras fuentes. Las notas al pie de mi propio comentario

La base incluye espacio para el dominio correspondiente a los lugares donde la baja gravedad. Estos son principalmente: la otra mitad de la luna de la Tierra, el cinturón de asteroides entre Marte y Venus también. Las bases son edificios de cúpula que se están construyendo o se encuentran por debajo de la piedra caliza del suelo. Por encima de los campos electromagnéticos creados, dirigidos a la clandestinidad. Si el dominio en la posesión de un territorio y lo defienden como propio posesión. La Tierra es sólo es importante, ya que es en el camino hacia el centro de la galaxia está en la ruta para el dominio en el que el dominio que desea ampliar.

Tiempo y espacio: el espacio es la distancia entre un visor que Es-On y el objeto. En el mismo tiempo asume una sucesión de eventos, pero los eventos no están linealmente siguen unos a otros en un mundo multi-dimensional, pero al mismo tiempo, que actúa sobre cada otra línea, interdependiente, cíclico o de onda. Airlink entre la gente y la tierra de la diferencia es que él puede salir del cuerpo la voluntad de su propio títere. En este caso, es un es-On, cuya existencia no es tiempo o espacio determinado. En un instante que emergen desde cualquier lugar en el que desea.

Puesto que la energía en cantidades ilimitadas se puede crear, pero no puede ser destruido, por lo que el Ser-en los hombres o un grupo como muchos universos puede crear todo lo que quieras, todo el en continua expansión, pero nunca destruido capaz de separar las partes sólo puede fusionar, dividir. Dimensiones físicas crecen indefinidamente. El örökéletü Es-On de, es decir, seres espirituales puede estar creando el cuerpo físico, por diversas razones. ¿Cómo se vive en la tierra es-On ha estado a la Tierra, sería difícil de decir, porque de memoria borrada de la Tierra de estar-Be. Usted tiene que tomar el cuerpo físico así porque sí es-Be-k son sus esclavos y les hace de acuerdo a sus necesidades, que hacen el trabajo manual en lugar de planetas físicos capturados. Se desempeña como el dominio del cuerpo expedicionario desde 625 millones de años en la Tierra y, a menudo se invierte.

Los científicos de la Tierra están equivocados, cuando la vida media determina la edad del material debido a que el material no es viejo. Cambios indestructible hasta la forma de la sustancia. El dominio (tiempo del nivel del suelo?) 80 billones (?) Años de edad. Matilde nota señala que él utiliza la palabra trillón, porque es muy grandes cantidades están involucrados, que no puede ponerse al día, que quiere transmitir al infinito en el cercano.

El dominio no es tan largo, sólo empujó a decenas de miles de años atrás en la galaxia Vía Láctea. Encontraron que el Imperio Antiguo se ha expandido en la galaxia durante millones de años y se oculta en todas partes y posiciones fuertes construido. Grandes batallas fueron en el sistema solar entre el dominio y las fuerzas del Imperio Antiguo, que terminó en 1235 dC, cuando el último de la nave espacial de dominio destruyó el antiguo Imperio y luego ocupó las bases de poder del Imperio Antiguo, llamado "sociedad" . Cuando miré alrededor de la Tierra, se encontró que el pueblo viejo imperio de la Tierra han sido privados de toda la memoria. En la primavera de 1914, sin embargo, descubrieron que uno de los exploradores, que fue enviado a la Tierra para mirar a su alrededor, el cuerpo de Franz Ferdinand ocupados, por lo que su propietario original kizavarta el cuerpo.

El asesinato se ha traducido en el oficial también como otras personas, perdió su conciencia de la identidad. Cuando el dominio cuidado, cómo pudo suceder esto, se descubrió que las partes de la galaxia donde se encuentra la Tierra en una malla electrónico está recubierto, lo que plantea vivir aquí por todo bajo-Be a lavado de cerebro. Esto implica que toda la vida espiritual de todos los seres, muchos millones de años de historia, la destrucción de las tiendas de la memoria entera que se puede emitir como sistema de electroshock radiación electromagnética. Cada una es-En estado hipnótico presente se ordena que volver a la base después de su muerte.

El dominio reveló que el uso del Antiguo Imperio, una especie de la Tierra planeta prisión, que siempre envía un número ilimitado de veces una y otra vez para el back-Be, que toda su historia se borra cada vez. Cada vez que vuelva (después de la muerte), la base Imperial, debe informar a sus vidas. Es como si un teljesítenének misión y que debe dar un informe. Hay dos tipos de gente le encanta volver a la Tierra: el tipo penal, que en su propio mundo no sabía obediencia, conseguir que funcione, así como la resistencia de explicar szabadgondolkodókat y "revolucionarios", así como cualquier Is-On, que las acciones militares tomaron parte contra el Imperio.

Entre la llamada visszaküldöttek. intocables: los artistas, cantantes, escritores y artistas de todo tipo de géneros prominentes en las personas. Además, los intelectuales, los inventores, no se pueden utilizar los genios de todo tipo, así como otros empresarios talentosos y quienes son sus sociedades esclavistas. Cualquier persona que se niega a someterse a cualquier motivación de dominación económica, política y religiosa, privándolo de la cantidad de memoria que se envía a la Tierra. Franz Ferdinand también descubrió que Is-Usted un superior vive en ella, por lo que su base en el subterráneo en Marte fueron llevados allí y estuvo cautivo en una jaula. El "oficial" logró escapar y regresar a la base de dominio de 27 años. Basada en la opinión del dominio militar, nave espacial enviada a destruir la base, lo que hizo. La base era Sidonia (donde se puede ver la cara de Marte) próximo. La ubicación de la irradiación eléctrica, pero no pudo localizar, por lo que puede el hipnotismo de la humanidad (1947) también fue sin problemas.

El uso de planeta prisión Tierra según ha explicado el tablero de ajedrez inusual de la población de la tierra, que es el tipo de gente, culturas, lenguas, se manifiestan reglas de efectos diversidad morales, religiosas y políticas. No es habitual que a otros planetas: los de la población - en su caso - homogénea. Hasta que se las arreglan para detectar y destruir estas armas que se dejó caer en la trampa hipnótico de todos los habitantes terrenales, mientras que el de la Tierra, como antes, se queda en el planeta prisión.

Aceleración del desarrollo de la humanidad XII.századtól observó desde el Imperio de dominio destruyó la flota del sistema solar. Esto redujo ligeramente la potencia del efecto hipnótico. Se reveló que las personas que estaban entonces a la Tierra, képességeikből antiguos fueron capaces de revivir esto y lo otro, lo que aumentó enormemente la ciencia y la tecnología de la Tierra. El bűnözőtől los genios de todo tipo de tipos de personas desplegadas aquí para asegurarse de que la humanidad no debería ser capaz de elevarse a la conciencia y despertar. Cómo llevar a toda la gente que no había tener en casa o quieres escapar, dominado por los sistemas estelares del Imperio, como las Pléyades, Orión y Draconis, Sirio, Aldebarán, y mucho más. Por supuesto, todos tienen su propia estructura social y son todas diferentes. Estas personas no son los mismos que utilizan para vivir aquí y civilizaciones de Lemuria y de la Atlántida que luego destruyeron los cataclismos.

El dominio es más pequeña pero mejor organizados y más fuerte que el Imperio. El (los nazis) régimen alemán similar al Imperio, pero mucho más débil y menos brutal. El dominio que creo que sería legítimo para intervenir, pero no quería causar daño, por ejemplo. contaminación radiactiva. Ellos ven los aspectos técnicos y de arquitectura de Estados Unidos del Imperio tienen una forma similar.

También se instala en la Tierra-Be de primera memoria borrada, y luego implantado en un cuerpo biológico. Los organismos biológicos están diseñados a Is-On fue todavía no inadvertidamente recordar al Imperio. La ropa, los externos - que todos nacemos con alguien efecto hipnótico, se convierten en los de, y servir al mismo propósito: para suprimir algún recuerdo. El sacerdocio se ha utilizado para convencer a la gente que los mortales comunes no tienen una identidad espiritual a Dios y sus sacerdotes están entre ellos, la gente no tiene su propia fuerza, no puede prescindir de control externo. Después de todo, el Profeta está más especializado en que la fe en Dios es un regalo. Moisés era uno de ellos. Él me hizo creer que Dios habla a mí, pues los hombres del Imperio le dieron unas órdenes hipnóticas. El pueblo judío creían que Yahvé, que es un nombre-Nombre de Dios y los Diez Mandamientos que viene directamente de él. La misma entidad que se llamó Jahvehnek inspirado en el texto de la Torá.


Por último, los Vedas se convirtió en la base de una serie de la filosofía oriental. Los Vedas BC. Año 8200, cuando el dominio esta doctrina comenzó a extenderse entre la gente, luego se extendió por el boca a boca y el hecho surgió del budismo, el taoísmo y otras filosofías orientales. Estas filosofías están en contra de las enseñanzas de Yahvé brutalidad y la bondad, la dulzura y la compasión en contraste con ella. El dominio a veces también se trató de difundir las enseñanzas de otros lugares diferentes en la tierra, pero en cualquier caso se distorsiona. Hace 8200 años, un miembro de la expedición de 3000 fueron capturados por el Imperio. El dominio de los miembros de la Tierra parece riesgo muy grande porque la gente es el comportamiento psicótico es impredecible.

Además, la Tierra, el planeta mismo es inestable, lo que no es adecuado para las civilizaciones de larga vida de la misma. El dominio no está interesado en invertir en la tierra, a veces hasta visitar aquí con fines de descubrimiento.

La trampa rampa personas de muchas maneras. Una de la guerra. Otro de los atractivos de la belleza. El Imperio ha despertado entusiasmo por las bellezas de la energía roscados. Otra trampa es que el Ser-En lucha contra la trampa (es luchar contra lo que no te gusta. Cuanto más luchamos contra ella, más me caen en esta trampa.

La conquista tiene dos formas: el poder de las armas nucleares y las guerras, así como diversas formas de control de la mente: electroshock, las drogas, la hipnosis, las memóriakitörlés, recuerdo falso y falso implantálásása información
El secuestro de los recursos naturales por parte de extraterrestres invasores
la población local en la esclavitud política, económica y social
En cada persona involucrada. En este universo, no hay santos o que ocupan la totalidad o parte de la víctima fueron guerras.

La mente controla la implementación y operación de los gobiernos que operan sin el conocimiento de la policía secreta también juega su parte. La policía secreta utilizan unos métodos de manipulación de la mente, que se disfrazan en su presencia y su acción: ambos gobiernos, el pueblo y la opinión de dominio. El objetivo del exterminio espiritual de las personas, la destrucción. El camino de los campos de concentración alemanes, de dar una idea de qué se trata: Holocausto río escala galáctica. La Tierra es el pináculo de todo, porque lo horrible imaginar mayor que la de las personas privadas de su identidad espiritual, su pasado, ningún conocimiento previo de su existencia, de sentido y de recuerdos. El dominio Corps perdió 3.000 miembros es la misma cosa que sucedió: lentamente la vuelta al mundo en muchas inkranáció, pero no recordaba quiénes eran.


La historia de la humanidad es bastante extraño. Millones de información importante está totalmente ausente. Las reliquias de la antigüedad es totalmente engañoso. Airlink dado un nuevo aspecto a la comprensión de la historia humana. Conocimiento histórico Airlink de ellos se derivan de la visita, lo que hizo que al final el descubrimiento hasta el suelo.

El Antiguo Imperio aC 208.000 en la expansión de su dominación de la tierra. El Imperio es la base central de la Urra Mayor. Una porción de la galaxia contaminó una guerra nuclear, y cuando se aclaró, otra especie invasora se han colocado bajo otra dominación galaxia y su propagación sistema social en el Imperio, que hasta entonces existía, siempre y cuando el dominio de la no intervención y no había destruido la base central. El dominio no tiene demasiado conocimiento de la Atlántida y Lemuria. Una vez secas las tierras cubiertas de ceniza volcánica y luego se hundieron en, por lo que no mucho ha sobrevivido a partir de estas civilizaciones. Había unos pocos desastre global grande, que también causó un gran número de pequeñas y grandes-Is-On de.

Airlink mencionan en estas bases, en la década de los posibles suelo son también después de su muerte, el cerebro lavado recibir: Montañas Rwenzori en África, base subterránea Marte, los Pirineos, Mongolia estepa. Están no sólo después de la muerte serán "tratadas", sino también en la vida terrenal. Duro de red para detectar construido para este propósito.

Las civilizaciones de la pirámide se creó como parte de la es-Be-k börtönplanéta. Partes de las pirámides son el tudatkontrollnak. El misticismo que rodea las pirámides no eran más que un medio de ocultar la verdad. Los rituales complicados, fórmulas matemáticas, con las estrellas encajan, rituales secretos, las estructuras masivas, jeroglíficos ingeniosamente ejecutados, animal humano istenségek- esto representa un misterio irresoluble para la gente, que distrae la atención del hecho de que su propia casa fogsgában mantenerlos fuera de un planeta prisión. Porque la verdad es que no hay hombre que no viene de ninguna otra parte. La Tierra no está "evolucionó" ningún hombre.

En el antiguo Egipto el sacerdocio pertenecía directamente a la salud de carcelero. Hoy, estos mismos señores también sirven, pero son ellos mismos presos. El sacerdocio ayuda a asegurar que la gente nunca se despiertan conocimiento de los hechos que han sido idehurcolva otra parte, memóriájuktól privar y todo lo que poseían.

Objetos masivos como estas pirámides, no pueden ser jelképek.Az espiritual a los tesoros y las pertenencias de los muertos habían sido enterrados, expresa que el muerto no es un ser espiritual. En casa, él se ha ido, regresa en cualquier momento y podría tomar posesión de los artículos de nuevo.

Grandes edificios eran todos de sentido y sólo estaba destinado a ser un titkokzatosság pivotar alrededor de ellos. El las guerras del imperio de dominio y en este sistema solar se prolongó durante casi 7.500 años.

Una vez que el enfrentamiento de dominio con los líderes del Imperio Egipcio, ie.3450 ya que los faraones eran hombres. Después de 350 años de caos que siguió. Las huellas de las batallas cuidadosamente quitaron para evitar la detección de la verdad. Todo lo que caracteriza a la nación la cultura egipcia, paquetes listos vinieron a la Tierra. Los científicos no asumir que las antiguas armas de rayos sacerdotes que tenían. Pensé que era sólo una era religiosa. Ie.3172 para abrir más minas en América del Sur, como el Imperio necesitaba el metal para la guerra. El imperio alrededor de la galaxia en la minería.

Dominio buscó la expedición perdida de 3.000 personas en sus miles de años. Un total de 900 agentes participaron en la búsqueda, cada oficial pertenecía a 300 soldados. Seco, el agua y el aire funcionaba bien. Era un dispositivo de exploración de instrumentos similares a la madera, que pertenecía a la fuente de energía, que es como una cesta o contenedor de retención de agua. Se representan Muchas personas representadas en esculturas de criaturas aladas y las aeronaves de alas de pájaro enfrentado. Mitoszokban El árbol de la vida en la búsqueda de su instrumento. También estaban las figuras representadas en traje de plata, que fue llamado Oannes la población local, que eran los buceadores. La gente pensaba sirena para ellos. Más personas debido a que su cuerpo fue encontrado en delfines y ballenas. Los sumerios los llamaron annunakiknak, la Biblia es nephilimeknek. Las personas malinterpretaron totalmente su misión. Tampoco podía ser de otra manera, ya que la misión era secreta. Si usted puede encontrar a sus hombres, que no pueden llevar a cabo sus barcos porque no es el oxígeno.

La evolución

Airlink miles de millones de años atrás era un miembro de un laboratorio biológico galáctica grande, que fue responsable de la creación de la vida en un planeta deshabitado. En ese momento, todavía hay millones de planetas deshabitados. Las criaturas creadas catálogos de las propiedades de las estrellas y los planetas alineados. Algunos de el mismo material genético, era común a todas las formas de vida. La empresa cuenta con acuerdos con el gobierno de los planetas, qué tipo de criaturas que desean reasentarse. Enorme equipo se registró en los datos y la comunicación galáctica y el comercio era rápido. Todo tipo de representantes profesionales colaboraron en el desarrollo de prototipos. Los prototipos son creados artificialmente entornos y climas probadas. Entonces probado cómo compatibilizar la vida que acaba de crear en otros planetas y las formas de vida en ese país.

También sucedió que el clima del planeta tuvo que ser ajustado, pero no había una forma sencilla de la vida adaptado a un entorno determinado. Un amigo le dijo a Airlink para desplazarse. Hace 70 millones de años cuando una guerra galáctica casi toda la vida extinta en nuestro sistema solar, el reasentamiento que se hicieron. Fue una tarea monumental, porque el planeta tuvo que ser ajustado para ser adecuado para el reasentamiento. Todas las formas de vida están diseñados para övükéhez laboratorios biológicos similares. No es la evolución, pero la mente creativa del Is-On fue creado por un mar de diversas formas. Por ejemplo, la Tierra está a 100 millones de especies vivir y que tendrán que contar el kihaltakat que son un múltiplo del número de cuentas. La selección natural no es más que una ciencia-ficción. Si un Is-No se puede manipular el material genético, que nunca será una especie a otra especie. Y cuáles serían las criaturas y dar forma a su diversidad infinita de esto?

Después de la enorme tarea de restauración impuesta cuento para ese trabajo, inventado reproducción y cómo puede hacerse autosuficiente. Los llamados El. cadena alimentaria también tenía una invención biotecnológica. En primer lugar se crea entre los insectos y las flores son de tal relación, ya que estaba en manos de los insectos y flores para crear una empresa. Pero la creación de las bacterias y los parásitos estaba en sus manos, pero no eran de la demanda. Descubrieron que los animales comen unos a otros para llegar a alimentarse. Hasta entonces, no era necesario, los animales, la energía del sol, minerales y cebos en las plantas. Pero poco a poco empezaron a comerse unos a otros y tuvimos que inventar una reproducción sexual. Los detalles de este bien desarrollados, la división celular y la preservación carrera. Este lezüllesztette industria entera y desorden, en la actualidad no funciona, así que si el tuyo extinción de una especie ya no es tan fácil de reemplazar.

La tecnología está todavía en lugares muy remotos tienen computadoras, pero nadie se ocupa de ella. El método de la reproducción sexual ha sido nombrado para el generador de estimulación de respuesta cíclica. El mismo método se aplicó a la especie homo sapiens crean. El cuerpo se incorpora en un activador químico-eléctrica, que atraen a los I-On era ocupar el cuerpo. El dolor estética de belleza o dolor de esa ola llama Airlink, que hace que el Is-On es para mover el cuerpo de carne y sangre. La combinación de la belleza y el dolor de sentirse como en conseguir el Is-On es que renueven su cuerpo. Esto es diferente a lo que las formas de vida más bajas (por ejemplo, animales mamíferos, se están aplicando .. Hay compuestos o las hormonas liberadas por el szagmirigyek hacer lo mismo con la adición de la escasez de alimentos está obligando a los animales para reproducir este atrapamiento físico de la galaxia de mayor éxito. un medio para alcanzar una fuerza de trabajo de los gobernantes.

El dominio del Imperio y el hecho de que jerárquica. La clase alta es libre de Is-Usted-quién puede ir a donde usted desea, porque el cuerpo no tiene que ser. Luego están los que necesitan estar en el cuerpo, donde no tenían, al final los que llevan el cuerpo del hombre. Hay entonces claramente robots, que eran en guerra, y se pueden utilizar para ráirányíthatóak remota. El viaje en nave espacial no es apto para cuerpos de carne y hueso, ya que es muy vulnerable y hay todo tipo de necesidades y daños pueden ir rápidamente al cuerpo físico. El cuerpo de títeres, sin embargo, siempre que sea posible intercambio. La falla cuerpo físico, sin embargo, que se puede vivir con ella y regresó varios inconvenientes. Por un lado, se permitirá el divinamente-t caer en una trampa del cuerpo, que no pueden ser eliminados. Por otro lado, re puede sobrevivir, y por lo tanto tratar sólo para perder la fuerza espiritual del cuerpo. El cuerpo puede rechazar la ayuda de esclavizar a otros por-ser. El rango puede expresarse y asociarse con el cuerpo apropiado a las diferencias corporales. Usted puede imaginar cómo crearon las empresas de biotecnología a través de la galaxia.

La corriente (1947) vertiginoso avance tecnológico no habría sido posible de otro modo, si el dominio no restringe las actividades del Imperio. Pero la evolución sólo puede hacerse si la humanidad podría eliminar la amnéziáját. Sin embargo, no hay perspectiva, porque los elementos criminales de la humanidad, que también fueron internadas este planeta, el poder militar, el poder financiero y físicos que armas destructivas, compuestos, las enfermedades y el caos social creados, ahora a destruir la Tierra si es mayor tamaños producen la bomba atómica, que todo el mundo puede ser destruido por el oxígeno establecer una sola explosión. Y eliminar toda forma de vida. La ciencia no sabe el origen de la creación, sólo los productos de la creación. La esencia de la creación se plantea ninguna medición microscopio o telescopio. El universo nunca se comprenderá, si no es la esencia de Is-On entender. La ciencia está prohibido para todos, que no se puede medir, tales como el estudio de la mente o el espíritu.


La ciencia no es más que la religión del material. El culto material. La ciencia de la creación de todo el nada creativo. La religión es el creador de todo, la creación de la nada. El estudio de la creación sin vana-Be del creador. Verdaderos genios Civilizaciones que son capaces de liberar más memoria y ayudar a la gente a darse cuenta del potencial en ellos. Para cualquier morales códigos, misterios, la fe, las drogas o armas u otros dogmas no son adecuados. Es sobre cómo restaurar la memoria de la humanidad o el Imperio o el dominio no lo sabe. Todos estos intentos es muy arriesgado. El último de esos intentos fue Nicola Tesla. Él, personalmente, que puede ayudarle a salir de detrás de su nave, y su ropa, que kiokoskodhatnak muchas cosas. Pero de ninguna manera todo. Estos nave espacial gestionado por sólo un cuerpo artificial de Is-On. La nave espacial se ha programado el material en el nivel micro, muchos miles de funciones se pueden cargar. Pueden producir un espectro completo de la luz, adecuado para la navegación automática y capaz de producir energía libre, o más bien puede dibujar hacia abajo.

Está en el ser espiritual no se encuentra en el tiempo y en el espacio, sino que crea el espacio y el tiempo y las formas y cambia formas. También creado por la forma Todo en la vida se llama. El Is-podrá decidir que ponerse en el tiempo y el espacio. Tiempo,, tal como se entiende en el universo físico, puede existir o no de energía, y el espacio de objetos. El dominio también está presente en una galaxia, si existen. Energía, sin embargo, todavía ser creado, pero no puede ser destruido. El de Is-On están siempre disponibles para la energía necesaria para la creación.

Las maquinaciones del imperio de control de la mente también se observa que las personas a menudo actúan totalmente inesperado e inexplicable irracional. El guardián de todo el ejercicio totalitario y opresivo de la ayuda de la energía.

Los de de Is-On, que vivía en las civilizaciones destruidas como India, China, Mesopotamia, Grecia, Roma, hoy en Estados Unidos, Francia, Rusia, etc. encarnado. Hay algunas personas que simplemente atados a la tierra hace unos cientos de años.
Debido a idehozva estaban en otra parte. Pero otros aquí desde los tiempos antiguos.

*************************

El final de la historia contenida en un sobre separado. Matilde describe cómo un día nuevo forszírozni intentó comandantes Airlink responder a las preguntas que les interesan, pero él se negó de nuevo la solicitud, y luego entregado Matildenak todo el material a un mínimo, lograr Airlink que revisará el material y demostrar eso es lo que Matilde echado en palabras, conocer el mensaje de AirLink. Airlink también negó esto, diciendo que sin duda cumple. Airlink ha estado preparando para salir a su propio lugar (obviamente dejando atrás el cuerpo de trabajo), a comandos militares invadieron inesperada e impactante con paralizado eléctrica. Por otra parte no se movió y no se comunican, y Matilde han intentado esto un par de días.

Matild despedido del ejército, desplegado en un campo remoto hacia abajo y jurado guardar el secreto para siempre. Pero de alguna manera que se olvidan con él todo el fajo de papeles, que han sido certificados por AirLink. Airlink de nuevo más tarde se puso en contacto con la canción Matilde desde la última vez que lograron salir de su cuerpo, así que no caiga en el ser espiritual electrocutado. Matilde verificó los trabajos durante 60 años y simplemente se los entregó a Spencer antes de morir a hacer público porque tiene todo lo mismo de todos modos y lo considera oportuno, si estas cosas se hacen públicos. Durante la comunicación posterior Airlink se le dijo Matilda que me las arreglé para comunicarse y elegí Matilda como un solo ser humano que está dispuesto a comunicar, porque Matilde acerca resultó ser uno de los 3.000 de dominio-es-on-borde perdido.Roswell UFO entrevista secreta com o piloto sobrevivente chamado

Em um segredo guardado por 60 anos de inauguração. A um acidente de Roswell UFO (ou único?) Sobreviventes da narrativa telepática Capturado. É abreviado fortemente apresentação deste livro foi feita em 2008. Esta apresentação e os comentários feitos por Sysmus - em 2007 recebeu um pacote postal contendo um homem chamado volumosos documentos Spencer Lawrence. Os documentos mostram que um remetente dos 83-year-old mulher que em 1947 trabalhava como enfermeira na base militar onde o Roswell UFO caiu em um dos passageiros sobreviventes (pilotos) estão localizados, a ser questionada.
Oito anos antes, ela havia conhecido Spencer, que é chamado. Fenômeno Oz (a condição das pessoas quando você não sabe o que ele vê e ouve, ou ilusão da realidade) e escreveu um livro a ele para pedir ajuda. Em seguida, ela se recusou a ajudar e não contou que materiais estão em sua posse. A carta dirigida ao Spencer explica que guardava o segredo de sessenta anos e não apenas aquilo que é na entrevista ao seu conhecimento, mas também que ele acidentalmente maraadt dokumntáció cheio! Mas sua morte se aproximava, ele percebeu que o segredo tem de partilhar com a humanidade.

A partir disso ele escreveu:
"Um monte de pessoas foram mortas, a fim de evitar a divulgação do conhecimento que a ocultação sociedade de mim eu estava ajudando. Apenas um punhado de pessoas sabem sobre os 60 anos eu tinha o ônus que eu guardei esse segredo. Todos esses anos eu pensei que era grande confiança investido em mim pela pessoa poderosa do governo, mas às vezes eu senti o poder seguir o caminho errado, quando a humanidade para manter afastado de que o conhecimento de que formas de vida alienígenas não só existe, mas também monitorzzák continuamente de forma agressiva e invade a vida de todos a cada dia na Terra "..." uma clara pós-iluminista abriu meus olhos.! que você tem que ajudar a salvar o planeta, todas as criaturas vivas de cada galáxia e életformájáét "

Ele perguntou Lawrence Spencer para trazer alguma forma de esta substância em público, mas que ele não vai estar errado. Se você colocar qualquer romance-frame, você pode evitar a atenção das forças de segurança, que perseguiram a verdade sob o pretexto da segurança nacional. Se o jornal ou na televisão para divulgar lo de qualquer maneira diszkeditálnák, tanto mais porque este é realmente incrível.

Spencer finalmente publicado em forma de livro em toda a questão. O livro em seu prefácio ele escreve que estes documentos desde o nascimento, passou muito tempo iődszakban sobre o aliens riqueza de informações e desinformação, o engano ea mentira foram revelados, mas ainda não está claro qual é a verdade eo que não é.

A base militar não é como outros ufonauta entrou sobreviver companheiro na ufóban. Uma vez que acabou por ser a base de uma única pessoa da equipe é capaz de se comunicar com ele: Matilde O'Donner Mc Elroy enfermeira que foi dado um mandato formal, portanto, que ele assumir o comando da ET. Inicialmente, a comunicação era limitada, no entanto, participar de diálogos simples, e sintonizando um telepática aconteceu. Desde que você não dar em nada, e desde que a Matildével estrangeira só e estava disposto a comunicar, por isso, foi decidido que Matilde tenta ensiná-lo Inglês, um método é ensinado crianças a ler. Para fazer isso, eles usam um leitor de livros extremamente longeva e bem sucedida do século 19. O método de ensino é um professor lhe ensinou a Matilde.

O estranho comer nem dormir não precisa, porque o corpo não é biológica, mas um corpo tecnológica feita pelo homem era tão 24 horas por dia estudando. Poucos dias depois, ele exigiu uma quota de livros que foram lidos para ele Matilde início, mas logo você já leu de forma independente. Ele recebeu a enciclopédia Britannica, e, em seguida, todos os tipos de disciplinas (história, literatura, engenharia, filosofia etc) abraçou uma infinidade de livros, tudo dentro de 15 dias. No dia 16, houve finalmente disposto a "conversar". No entanto, uma vez que os órgãos do corpo não foram, portanto, continuar a se comunicar telepaticamente, que Matilde poderia agora receber o "broadcast" em Inglês. A palavra total restante material para palavra em sua memória, por isso todos os dias ditou o texto de um escritor máquina que deu os chefes militares. Matilde tentou várias vezes, persuadindo-se do chão ufonautát Airlink é chamado a responder a perguntas enviadas a ele por seus chefes, mas ele se recusou a fazê-lo: sua própria mensagem telepaticamente através Matildenak.

O desconhecido que se chamava Airlink tem um vasto império galáctico pertencia tamanho, o que é chamado de domínio. Ele oficial militar, piloto e primeiro engenheiro BC. 5965 ele entrou em contato com a terra .. A última língua terrena, nós aprendemos, era um Hindu. A tarefa foi enviado à Terra para encontrar um banco de dados de domínio, que é construída no Himalaia, mas quando eu visitei, descobriu-se que alguém destruídas e 3.000 tripulantes desapareceu .. As pessoas entrevistando que vivem em torno do Himalaia chegar à conclusão de que o Terra sobreviveu as forças do "Antigo Império", cujas bases principal em outros planetas antes de terem sido liquidadas.

Embora as terras pertencentes a 347 domínios sabia a língua, o Inglês não podia. Ele disse que os livros leszkennelte recebidas e enviadas sobre o domínio de base correspondente, que alimentava sua komputereikbe e traduzida tudo e reciclado de volta para ele. O material é inserido em seu próprio sistema de pensamento que ele poderia se abraçar. Airlink ainda não estava disposto a responder perguntas, mas, dada qualquer informação sobre o que Matilde do acreditavam que servem a iluminação da humanidade.

Ele disse que as pessoas em Is-On vai chamá-lo de "it", que "é" parte da existência espiritual eterna é o ser humano "on", isto é, seja pelo desejo de especificamente "para ser ". Matilde não entendia, pois sendo católica sentiu que só a Santíssima Trindade tem essa espiritualidade eterna, a consciência Airlink Matilde, portanto, enfatizou o seu corpo a partir do topo e no momento seguinte ele se viu falando Airllel. Então ele entendeu o que estava acontecendo: ele é um ser espiritual imortal, o mesmo que Airlink, (ou seja, a parte intelectual é separável do corpo), então o calor e parentesco érzületeket começou a sentir por ele.

Airlink explicou que o corpo, que ela usa removível, em casa, não há necessidade de personalizar. O corpo sintética realmente um envelope informação, que permite a comunicação. Este escudo é organicamente ligada ao corpo da sonda, que opera no mesmo princípio como se fosse secções segundo corpo. A nave espacial é, na verdade, uma extensão de Is-On. O domínio do universo físico ao redor. um quarto do domínio e visa a protecção, expansão e gestão dos recursos. Eles fazem o mesmo que o que o Papa ou os reis europeus quando habitadas por áreas indígenas para conquistar.

Abaixo destaco apenas as partes que são interessantes e realmente pensar sobre mim mesmo, porque eu aprendi coincide com informações de outras fontes. As notas de rodapé do meu próprio comentário

A base inclui espaço para o domínio correspondente aos lugares onde a baixa gravidade. Estes são principalmente: a outra metade da lua da Terra, o cinturão de asteróides entre Marte e Vênus também. As bases são edifícios cúpula como que estão sendo construídas ou estão localizados abaixo calcário moído. Acima de campos electromagnéticos criados, destinado a esconder. Se o domínio na posse de um território e defendê-la como sua própria posse. A Terra só é importante porque é a caminho em direção ao centro da galáxia está na rota para o domínio onde o domínio que você deseja expandir.

Tempo e espaço: o espaço é a distância entre um telespectador que está-On e objeto. Ao mesmo tempo, assume uma sucessão de eventos, mas os eventos não são linearmente seguem uns aos outros num mundo multi-dimensional, mas, ao mesmo tempo, com base uns aos outros, interdependente, cíclica ou linha de onda. Airlink entre as pessoas ea terra de a diferença é que ele pode deixar o corpo vontade de seu próprio boneco. Neste caso, ele é um Is-On, cuja existência não é tempo ou espaço ligado. Em um instante eles emergem de qualquer lugar onde você quer.

Uma vez que a energia em quantidades ilimitadas que podem ser criados, mas não pode ser destruído, por isso a Is-On ou de um grupo como muitos universos podem criar tanto quanto você quer, todo o constante expansão, mas nunca destruído capaz de separar as partes só pode fundir, dividir. Dimensões físicas crescer indefinidamente. O örökéletü é-on, ou seja, os seres espirituais pode estar a criar o corpo físico, por várias razões. Como você vive na Terra é-On tem sido para a Terra, seria difícil dizer, de memória apagada, em virtude da Terra viva-Be. Você tem que levar em corpos físicos assim porque outro é-Be-k são os seus escravos e eles fazem-los de acordo com suas necessidades, que fazem trabalho manual em vez de planetas físicos capturado. Ele serve como o domínio do corpo expedicionário desde 625 milhões de anos na Terra e muitas vezes é revertida.

Os cientistas da terra estão errados, quando a meia-vida determinada a idade do material, porque o material não é antiga. Alterações indestrutível-se à forma da substância. O domínio (hora do nível do solo?) 80 trilhões (?) Anos de idade. Matilde nota assinala que ele usa a palavra trilhão, porque é assim que grandes quantidades são envolvidos, o que ele não pode apanhar, ele quer transmitir ao infinito nas proximidades.

O domínio não é tão longo, você só empurrou dezenas de milhares de anos atrás na galáxia da Via Láctea. Eles descobriram que o Império Antigo tem vindo a expandir na galáxia há milhões de anos e escondido em todos os lugares e posições fortes construída. Grandes batalhas foram no sistema solar entre o domínio e as forças do Império Antigo, que terminou em 1235 dC, quando a última nave espacial Domínio destruiu o antigo Império e, em seguida, ocuparam as bases detidos pelo Império Antigo, o chamado "empresa" . Quando olhei ao redor da Terra, verificou-se que as pessoas Old Empire Earth têm sido privados de toda a memória. Na Primavera de 1914, no entanto, eles descobriram que um dos batedores, que foi enviado à Terra para olhar ao redor, o corpo de Franz Ferdinand ocupada, de modo que seu proprietário original kizavarta do corpo.

O assassinato provocou o oficial também como outras pessoas, ele perdeu a consciência da identidade. Quando o domínio cuidados, como isso pode acontecer, descobriu-se que as partes da galáxia onde a Terra está localizado em uma malha eletrônico é revestido, o que levanta estar aqui para tudo sob-Be para lavagem cerebral. Trata-se de que toda a vida espiritual de todos os seres, muitos milhões de anos de história, destruindo toda loja memória que pode ser emitido como sistema de radiação eletromagnética de eletrochoque. Cada um é-On estado hipnótico fica condenada a retornar à base após sua morte.

O domínio revelou que o uso do Antigo Império, uma espécie de prisão planeta Terra, que sempre envia número ilimitado de vezes uma e outra vez para a parte de trás-Estar, que toda a sua história é apagado de cada vez. Toda vez que você voltar (após a morte), a base imperial, deve apresentar-se suas vidas. É como se um teljesítenének missão e que deve dar um relatório. Dois tipos de pessoas gostam de voltar para a Terra: o tipo penal, que em seu próprio mundo não sabia obediência, fazê-lo funcionar, assim como a resistência de explicar szabadgondolkodókat e "revolucionários", bem como qualquer Is-On, que as ações militares tomaram parte contra o Império.

Entre o chamado visszaküldöttek. intocáveis: artistas, cantores, escritores e artistas de todos os tipos de gêneros proeminentes nas pessoas. Além disso, os intelectuais, os inventores, os gênios de todos os tipos, bem como outros empreendedores talentosos e aqueles que são suas sociedades escravistas não pode ser usado. Qualquer um que se recusa a submeter-se a qualquer motivação de dominação econômica, política e religiosa, privando-o de a quantidade de memória que está sendo enviado para a Terra. Franz Ferdinand também descobriu que um superior é-você viver nele, por isso, a sua base no subterrâneo em Marte foram levados para lá e foi mantido em cativeiro em uma gaiola. O "oficial" conseguiu escapar e voltar para o domínio base 27 anos. Com base no parecer do domínio militar, espaçonaves enviadas para destruir a base, o que ele fez. A base foi Sidonia (onde você pode ver a Face de Marte) perto. A localização irradiação elétrico, mas não conseguiu localizar, para que possa hipnotismo da humanidade (1947) também correu bem.

O uso do planeta Terra prisão como explica o tabuleiro de xadrez incomum da população da terra, que é o tipo de pessoas, culturas, línguas, regras de efeitos da diversidade morais, religiosas e políticas se manifestam. É incomum a outros planetas: os da população - se houver - homogênea. Até que eles conseguem detectar e destruir essas armas que são ignorados para armadilha hipnótico de todos os habitantes terrestres, enquanto a Terra como antes, permanece no planeta prisão.

Aceleração do desenvolvimento da humanidade XII.századtól observada desde o Império Domain destruiu a frota do sistema solar. Isso reduziu ligeiramente o poder de efeito hipnótico. Foi revelado que as pessoas que estavam então para a Terra, képességeikből antigos foram capazes de reviver isto e aquilo, que impulsionaram enormemente a ciência e tecnologia Terra. O bűnözőtől os gênios de todos os tipos de tipos de pessoas implantadas aqui para garantir que a humanidade não deve ser capaz de subir para a consciência e acorda. Como realizar todas as pessoas que eu não tinha têm em casa ou você quer fugir, dominada pelos sistemas estelares do Império, como o Pleiades, Orion e Draconis, Sirius, Aldebaran, e muito mais. Claro, todos eles têm a sua própria estrutura social e são todos diferentes. Essas pessoas não são as mesmas que costumavam viver aqui e civilizações da Atlântida e Lemúria que então destruíram os cataclismos.

O domínio é menor, mas melhor organizado e mais forte do que o Império. O Alemão (nazista) regime similar ao Império, mas muito mais fraco e menos brutal. O domínio que você acha que seria legítimo para intervir, mas não queria causar danos, por exemplo. contaminação radioativa. Eles vêem os aspectos técnicos e arquitetônicos dos EUA do Império tem uma maneira similar.

Também instalado na Terra-Estar da primeira memória apagada e, em seguida implantado los em um corpo biológico. Os corpos biológicos são projetados para Is-On era ainda não inadvertidamente lembrar o Império. O roupa, os externos - eles são todos nascidos com alguém efeito hipnótico, tornam-se aqueles de, e têm a mesma finalidade: para suprimir todas as memórias. O sacerdócio tem sido usado para convencer as pessoas de que os mortais comuns não têm uma identidade espiritual com Deus e seus sacerdotes estão entre eles, as pessoas não têm a sua própria força, não pode prescindir de controle externo. Afinal, o Profeta é mais especializado em que a fé em Deus é um presente. Moisés era um deles. Ele me fez acreditar que Deus fala a mim, vendo os homens do Império deu-lhe comandos hipnóticos. O povo judeu acreditava que Jahveh, que é um nome-Nome de Deus e os Dez Mandamentos que vem diretamente dele. A mesma entidade que se auto-intitulava Jahvehnek inspirado no texto da Torá.


Finalmente, os Vedas se tornou a base de uma série de filosofia oriental. O Vedas BC. Ano 8200, quando o domínio dessa doutrina começou a se espalhar entre as pessoas, então se espalhou de boca em boca eo fato cresceu fora de budismo, taoísmo e outras filosofias orientais. Estas filosofias são contra os ensinamentos de Jahveh brutalidade e bondade, mansidão e compaixão contrastavam com ela. O domínio é, por vezes, também tentou espalhar os ensinamentos de outros lugares diferentes na terra, mas em qualquer caso, é distorcida. 8200 anos atrás, um membro da expedição de 3000 foram capturados pelo Império. O domínio dos membros da Terra pareceria risco muito grande porque as pessoas são comportamento psicótico é imprevisível.

Além disso, a Terra, o planeta em si é instável, o que é inadequado para as civilizações de vida longa dele. O domínio não está interessado em investir na terra, às vezes até para visitar aqui fins de descoberta.

A armadilha rampa de pessoas de muitas maneiras. Um de guerra. Outra atração para a beleza. O Império tem despertado o entusiasmo para as belezas de energia aproveitado. Outra armadilha é que o Is-On lutas contra a armadilha (que é lutar contra o que você não gosta. Quanto mais nós lutamos contra isso, mais eu cair nessa armadilha.

A conquista tem duas formas: o poder das armas e guerras nucleares, bem como várias formas de controle da mente: eletrochoque, drogas, hipnose, os memóriakitörlés, falsa memória e informações falsas implantálásása
Seqüestro de recursos naturais por ETs invasores
a população local na escravidão política, económica e social
Em cada pessoa envolvida. Neste universo, não há santos ou que ocupam a totalidade ou parte da vítima foram guerras.

A mente controla a implementação e funcionamento dos governos que operam sem o conhecimento da polícia secreta também fazendo a sua parte. A polícia secreta usada uma mente métodos de manipulação, que são disfarçados em sua presença e sua ação: ambos os governos, as pessoas ea vista de domínio. O objetivo do extermínio espiritual dos indivíduos, destruição. O caminho dos campos de concentração alemães, de dar um gostinho do que se trata: escala galáctica rio Holocausto. A Terra é o auge de tudo, porque o quão horrível imaginar maior do que a das pessoas privadas de suas identidades espirituais, seu passado, qualquer conhecimento prévio da sua existência, do significado e memórias. O domínio Corps perdeu 3.000 membros é a mesma coisa aconteceu: lentamente a volta ao mundo em muitos inkranáció, mas não se lembrava de quem eles eram.


A história da humanidade é bastante bizarro. Milhões de informação importante está faltando completamente. As relíquias de tempos antigos é totalmente enganosa. Airlink dado um novo aspecto para a compreensão da história humana. Conhecimento histórico Airlink deles decorrem da visita, que fez a descoberta final para o chão.

O Antigo Império aC 208 mil na ampliação de sua dominação da terra. O Império é a base central da Urra Major. Uma parte da galáxia poluído uma guerra nuclear, e quando clareou, uma outra espécie de invasão foram colocadas sob outro dominação galáxia e sua propagação sistema social no Império, que até então existia, desde que o domínio da não-intervenção e não tinha destruído a base central. O domínio não tem muito conhecimento da Atlântida e Lemúria. Depois de seco terras coberto de cinzas vulcânicas e depois de se ter afundado em, portanto, não muito tem sobrevivido a partir destas civilizações. Havia alguns grande desastre global, que também causou um grande número de pequenas e grandes-Is-On do.

Airlink mencionado nestas bases, onde o chão-Estar são também após a sua morte, lavagem cerebral para receber: Montanhas Rwenzori na África, Marte base subterrânea, dos Pirinéus, Mongólia estepe. Eles não são apenas após a morte vai ser "tratado", mas também na vida terrena. Difícil de rede para detectar construído para esta finalidade.

As civilizações pirâmide foi criada como parte do börtönplanéta Is-Be-k. Partes das pirâmides são o tudatkontrollnak. O misticismo que rodeia as pirâmides eram nada mais do que um meio de esconder a verdade. Os rituais complicadas, fórmulas matemáticas, com as estrelas se encaixam, rituais secretos, as estruturas maciças, hieroglyphics artisticamente executadas, humano-animal istenségek- isto representa um mistério insolúvel para as pessoas, que desvia a atenção do fato de que sua própria casa fogsgában mantê-los fora de um planeta prisão. Porque a verdade é que não há homem que não vem de qualquer outro lugar. A Terra não é "evoluiu" nenhum homem.

No antigo Egito, o sacerdócio diretamente pertencia à saúde carcereiro. Hoje, esses mesmos senhores também servem, mas são eles próprios prisioneiros. O sacerdócio ajuda a garantir que as pessoas nunca acordar conhecimento dos factos que estiveram idehurcolva em outros lugares, privando memóriájuktól e tudo o que possuíam.

Objetos maciços como estas pirâmides, não pode ser jelképek.Az espiritual para os tesouros e os pertences dos mortos haviam sido enterrados, expressa que o homem morto não é um ser espiritual. Em casa, ele se foi, voltar a qualquer momento e poderia tomar posse dos itens novamente.

Grandes edifícios eram tudo sem sentido e só foi concebido para ser um titkokzatosság balançando em torno deles. O domínio e as guerras do império neste sistema solar durou quase 7.500 anos.

Uma vez que o confronto de domínio com líderes do Império Egípcio, ie.3450 desde os faraós eram homens. Depois de 350 anos de caos se seguiu. Traços de batalhas cuidadosamente removidos para evitar a detecção da verdade. Tudo que caracterizam a nação cultura egípcia, pacotes prontos veio à Terra. Os cientistas não assuma que as velhas armas de feixe sacerdotes que eles tinham. Eu pensei que era apenas uma era religiosa. Ie.3172 para abrir mais minas na América do Sul, como o Império precisava do metal para a guerra. O Império ao redor da galáxia em mineração.

Domínio desviado para a expedição perdida de 3.000 pessoas em seus milhares de anos. Um total de 900 policiais foram envolvidos na pesquisa, todos os oficiais pertenciam a 300 soldados. Seco, a água e o ar funcionou bem. Era um dispositivo de digitalização instrumento de madeira-like, que pertencia à fonte de energia, que é como um cesto ou recipiente de retenção de água. Um monte de pessoas representadas em esculturas de criaturas aladas e aeronaves alado com cara de pássaro são retratados. Mitoszokban A Árvore da Vida na busca de seu instrumento. Eles também foram as figuras representadas no vestido de prata, que foi chamado Oannes pessoas locais, eles foram os mergulhadores. As pessoas pensavam sereia para eles. Mais pessoas porque seu corpo foi encontrado em golfinhos e baleias. Os sumérios chamavam annunakiknak, a Bíblia é nephilimeknek. Pessoas mal compreendido totalmente a sua missão. Nem poderia ser de outra forma, uma vez que a missão era secreta. Se você puder encontrar os seus homens, eles não podem realizar seus navios porque há oxigênio.

A evolução

Airlink bilhões de anos atrás era um membro de um grande laboratório biológico galáctico, que foi o responsável pela criação da vida em um planeta desabitado. Naquela época, ainda havia milhões de planetas inabitados. As criaturas criadas catálogos das propriedades das estrelas e dos planetas alinhados. Algum do mesmo material genético, era comum a todas as formas de vida. A empresa tem acordos com o governo dos planetas, que tipo de criaturas que desejam reinstalar. Enorme computador foi registada nos dados e comunicação galáctico e do comércio foi estimulante. Todos os tipos de mandatários colaborou no desenvolvimento de protótipos. Os protótipos são criados artificialmente ambientes e climas testados. Em seguida, testado como compatível a vida recém-criado em outros planetas e formas de vida lá dentro.

Aconteceu também que o clima do planeta teve de ser ajustado, mas não havia uma maneira mais simples de vida adaptada a um determinado ambiente. Um amigo disse Airlink para se locomover. 70 milhões de anos atrás, quando uma guerra galáctica quase toda a vida extintas no nosso sistema solar, o reassentamento que foram feitas. Era uma tarefa monumental, porque o planeta teve de ser ajustado para ser adequado para a reinstalação. Todas as formas de vida são projetados para övükéhez laboratórios biológicos similares. Não evolução, mas a mente criativa de Is-On foi criado por um mar de diversas formas. Por exemplo, a Terra é de 100 milhões de espécies vivem e você vai ter que contar o kihaltakat que são um múltiplo do número de contas. A seleção natural não é nada mais do que uma ciência-ficção. Se um Is-Você não pode manipular o material genético, ela nunca será uma espécie para outra espécie. E o que as criaturas e moldar a sua diversidade infinita de isso?

Depois do enorme tarefa de restauração imposta conto para esse trabalho, inventou reprodução e como ela pode ser feita auto-sustentável. A assim chamada. cadeia alimentar também teve uma invenção biotecnológica. Primeiro criado entre os insetos e as flores são uma tal relação, como era nas mãos de insetos e flores para criar uma empresa. Mas a criação das bactérias e parasitas estava em suas mãos, mas eles não estavam na demanda. Eles descobriram que os animais comem uns aos outros para chegar a alimentar-se. Até então, não era necessário, os animais, a energia do sol, minerais e alimentando-se de plantas. Mas, aos poucos eles começaram a comer uns aos outros e tivemos que inventar uma reprodução sexual. Os detalhes deste bem desenvolvida, a divisão celular e a preservação de corrida. Este lezüllesztette indústria inteira e desordem, atualmente não funciona, por isso, se a sua extinção de uma espécie não é mais tão fácil de substituir.

A tecnologia ainda está em locais muito remotos têm computadores, mas ninguém lida com ela. O método de reprodução sexual foi nomeado para o gerador de estímulo-resposta cíclica. O mesmo método foi aplicado para a homo sapiens criar espécies. O corpo é incorporada em um gatilho químico-elétrico, o que atrairia a Is-On era para ocupar o corpo. A dor estético de beleza ou dor que a onda chamado Airlink, que faz a Is-On é mover o corpo de carne e sangue. A combinação de beleza e dor de sentimento no sentido de conseguir a Is-On é para retomar seu corpo. Isso é diferente do que as formas de vida inferiores (por exemplo, animais mamíferos, estão a ser aplicadas .. Há compostos ou hormônios liberados pelo szagmirigyek fazer o mesmo com a adição da escassez de alimentos está forçando os animais a reproduzir esse aprisionamento físico a galáxia mais bem sucedido. um meio para chegar a uma força de trabalho de governantes.

O domínio do Império eo fato de que eles hierárquica. A classe alta é livre de Is-You-que pode ir para onde quiser, porque o corpo não tem que ser. Depois, há que precisam estar onde o corpo, onde não tinha, no final aqueles que usam o corpo artificial. Há então claramente robôs, que foram em guerra, e pode ser usado para ráirányíthatóak remotamente. O passeio de nave espacial não é adequado para corpos de carne e sangue, pois é muito vulnerável e há todos os tipos de necessidades e os danos podem ir rapidamente para o corpo físico. O corpo fantoche, no entanto, sempre que possível swap. A falha corpo físico, no entanto, que ele pode viver com ele e voltou várias desvantagens. Por um lado, a divina-t ser deixado cair para uma armadilha do corpo, que não podem ser eliminados. Por outro lado, a re pode sobreviver, e, por conseguinte, tratar apenas a perder a força espiritual do corpo. O corpo pode repelir a ajuda de escravizar outro para-Estar. O ranking pode ser expressa e associado com o órgão competente para as diferenças corporais. Você pode imaginar como eles criaram as empresas de biotecnologia através da galáxia.

A corrente (1947) vertiginosa avanços tecnológicos não teria sido possível de outra maneira, se o domínio não restringe as atividades do Império. Mas a evolução só pode ser feito se a humanidade poderia eliminar a amnéziáját. No entanto, não há nenhuma perspectiva porque elementos criminosos da humanidade, que também foram internados neste planeta, poder militar, poder financeiro e físicos que armas destrutivas, compostos, doenças e caos social criados, agora até destruir a Terra se for maior tamanhos produziu a bomba atômica, o que o mundo inteiro pode ser destruído pelo oxigênio definir uma única explosão. E eliminar toda a vida. A ciência não sabe a fonte da criação, apenas os produtos da criação. A essência da criação é a formulação de eventuais medidas de microscópio ou telescópio. O universo nunca vai ser entendida, se não a essência de Is-On entender. Ciência é proibida por todas, que não pode ser medido, como o estudo da mente ou do espírito.


A ciência não é nada mais do que a religião material. A adoração material. A ciência da criação de todo o nada criativo. A religião é o criador de tudo, a criação do nada. O estudo da criação, sem do criador vão-Be. Civilizações gênios reais que são capazes de liberar mais memória e ajudar as pessoas a perceber o potencial neles. Para todos os códigos morais, mistérios, fé, drogas ou armas ou outros dogmas não são adequados. É sobre como restaurar a memória da humanidade ou o Império ou o domínio não sabe. Todas estas tentativas é extremamente arriscado. A última tentativa nesse sentido foi Nicola Tesla. Ele, pessoalmente, que pode ajudá-lo a deixar para trás o seu navio, e suas roupas, que kiokoskodhatnak muitas coisas. Mas nem por isso tudo. Estes nave espacial operado apenas por um órgão artificial de Is-On. A nave está programado material ao nível micro, muitos milhares de funções pode ser carregado. Eles podem produzir um espectro completo de luz, adequada para navegação automática e capaz de produzir energia livre, ou melhor, pode desenhar para baixo.

É On-The ser espiritual não está localizado no tempo e no espaço, mas ele cria espaço e tempo e as formas e muda de forma. Também criado pelo formulário All-In de vida chamado. A Is-lo pode decidir colocar-se no tempo e no espaço. Tempo, energia e espaço objetos, como entendido no universo físico, pode existir ou não. O domínio também está presente em uma galáxia, caso existam. Energia, no entanto, ainda ser criado, mas não pode ser destruída. Do IS-On estão sempre disponíveis para a energia necessária para a criação.

As maquinações Império de controle da mente também é observado que as pessoas costumam agir totalmente inesperado e inexplicável irracional. O depositário é tudo o exercício totalitário e opressor de suporte de potência.

Aqueles de de Is-On, que vivia nas civilizações destruídas, como a Índia, China, Mesopotâmia, Grécia, Roma, Hoje, na América, França, Rússia, etc. encarnada. Há algumas pessoas que simplesmente amarrados ao chão algumas centenas de anos atrás.
Porque idehozva estavam em outro lugar. Mas outros aqui desde os tempos antigos.

*************************

O fim da história contida em um envelope separado. Matilde descrito como um dia novamente forszírozni tentou comandantes para Airlink responder as perguntas que eles estão interessados ​​em, mas ele novamente se recusou a solicitação, em seguida, entregue Matildenak todo o material a um mínimo, alcançar Airlink do que vai rever o material e demonstrar isso é o que Matilde lançado em palavras, conhecer a mensagem de AirLink. Airlink também negou isso, dizendo que certamente satisfaz. Airlink vem se preparando para deixar a seu próprio lugar (obviamente deixando para trás o corpo de trabalho), um comandos militares invadiram inesperado e chocante com paralisado elétrica. Em seguida, novamente ele não se mexeu e não se comunicar, e Matilde tentei isso um par de dias.

Matild demitido do exército, distribuído em um campo remoto para baixo e jurar segredo para sempre. Mas de alguma forma eles são esquecidos lá com ele todo o maço de papéis, que foram certificados pela AirLink. Airlink novamente mais tarde fez contato com Matilde música desde a última vez que conseguiu sair de seu corpo, por isso não cair no ser espiritual eletrocutado. Matilde verificados os documentos por 60 anos e apenas entregou a Spencer antes de morrer para tornar público porque tem tudo a mesma coisa de qualquer maneira e que o considere necessário, se essas coisas são tornados públicos. Durante a comunicação posterior Airlink foi dito Matilda que eu consegui comunicar e escolheu Matilda como um único ser humano que está disposto a comunicar, porque Matilde sobre acabou por ser um dos 3000 domínio-Is-On-edge perdido.