Kontinensek a Föld méhében


Agartha titkos meséje

Néhány éve nagy port vert fel a Föld sarkvidéki területén felfedezett óriási kráter. Mindenki találgatni kezdett, ám hamarosan úgy eltűnt a téma, mintha soha nem is lett volna. A NASA kiszivárgott, 1968-as műholdas felvétele arra utalt, hogy a Föld belsejében épített világokról szóló őrségi mesék talán igazak.
Persze a téma nem új. Amit a NASA műholdja állítólag lefényképezett a Déli-sarkon, arról a kanadai indiánoktól kezdve a hopikon és a tibetieken át a kelta druidákig minden régi nép tud és meséikben őrzik a Föld belsejében lévő világok és különös lakóik emlékét. Mégis hosszú évekig titkok övezték a felfedezést és ma is alig hallani róla.

Mindenesetre nem csupán a legendák és mesék szólnak a Föld méhének csodás világairól – Shambaláról, az óriások és a kis emberek Föld belsejének világaiba húzódott népeiről és az ottani UFO-bázisokról. Világutazók, neves kutatók, fizikusok és csillagászok is állították és őszintén hittek benne, hogy a Belső Földben számtalan világ él velünk párhuzamosan.

A Föld belülről üreges?

Halley angol csillagász és matematikus arról híres, hogy ő volt az első, aki kiszámította egy üstökös röppályáját. Kevesen tudnak azonban arról a hipotéziséről, hogy a Föld belülről üreges. Állítását számításokkal is alátámasztotta. Bizonyára rátapintott valamire, vagy inkább őrültnek nézték – nem tudni, de megúszta ép bőrrel abban a korban, amikor az inkvizíció előszeretettel égetette meg a tudósokat. Sőt, beválasztották a Királyi Akadémia tagjai köré. Hogy–hogy nem, utána legalább nem hangoztatta sűrűn az elméletét.Mesék Agartháról, a Belső Földről

A mesék szerint a Föld belsejében magasan fejlett civilizációk élnek. Kontinensek, tengerek és hihetetlenül széles folyók vannak ott és egy különös belső fényforrás világít. Világai békések, lakói magasan fejlettek és hosszú ideig élnek. Többnyire csodálatos lények. Ide vonultak vissza a korábbi földi civilizációk tagjai és ott élnek azóta is úgy, ahogyan a különös, varázserejű lények, akikre ma tündérként és elfként gondolunk.

A kis emberek népe, akikre törpékként emlékezünk, de az óriások is, akiknek hatalmas csontvázait szórványosan megtalálták már a Felső világ több helyén. A kis emberek akkorák voltak, mint egy 12 éves gyermek – az ő létüknek bizonyítékaira is rábukkantak már Sri Lankán – az óriások több 4-5 méter magasra is megnőttek. Egy ásatáson előkerült egy olyan különleges kőlap is, mely a mi embertípusunkat egy korábbi civilizáció óriási, hosszúkás fejű képviselőjével együtt ábrázolja.
Sok indián törzs a mai napig állítja, hogy őseik az égből érkeztek, majd amikor mindent megtanítottak az itt élőknek, hazatértek, illetve a földalatti világba vonultak és ott élnek ma is. A tibeti mesékből ismerjük a csodálatos Shambala legendáját is, ahol az emberek örök békében élik halhatatlan életüket.

Merlin és az Ősöregek

A kelta legendák szerint druidák leghatalmasabb mágusai még az Ősöregek, vagy Őrzők közül kerültek ki. Ők egészen hihetetlen lények voltak – tündérek, varázslónők és mágusok. Amikor az Új Kor elkezdődött, visszatértek a másik világba, melyet ők Avalonnak neveztek. Csak ők ismerik az utat, csak előttük nyílik meg az út, de ők bármikor visszatérhetnek, hogy vigyázzanak ránk és segítsenek, ha kell. Utolsó képviselőjük Merlin volt, aki állítólag „visszafelé élt az időben". Egyre fiatalodott. Miután kiszabadult az öreg tölgyből, melybe szerelme, Nimue zárta, hogy itt tarthassa – talán ezzel is elodázva a nehezebb, Új kor hajnalát – Merlin visszatért a másik világba. A mesék szerint pedig a manók, törpék és tündérek mai napig valahonnan egy magasabb rendű, de a Föld alatti világból bújnak elő...


Elfeledett expedíciók: Byrd admirális és a repülő szerkezetek

Talán ezek a mesék is segítettek útnak indítani a 19. század utazó expedícióit, hogy feltérképezzék a Föld még ismeretlen területeit. Ám amit ezek a kutatások feltártak, azon mindenki megdöbbent – ezért inkább szőnyeg alá söpörték a nehezen feldolgozható felfedezéseket. Éppen ezért az egyik részletes beszámoló egy egyszerű skandináv párostól, Jens és Olaf Jansentől származik.(bővebben itt)  Apa és fiú teljesen véletlenül tévedtek Agarthába. 2 évet éltek az ott élő békés és bölcs óriások vendégszeretetében, megismerték őket, de már csak Jens, a fiú tudott hazatérni. Otthon lelkesen mesélte, milyen csodát fedeztek fel édesapjával, de érthetően senki sem hitt neki – inkább évtizedekre bebörtönözték.

A hasonló beszámolók azonban sokasodtak. A norvég sarkkutató Nansen is meghökkentő dolgokról számolt be úti naplójában. A sarkvidékre semmiképp sem jellemző emlősöket és rovarokat fedezett fel az örök jég birodalmában, illetve olyan pollenektől megfestett hótakarót, melyek ismeretlen növényektől származtak.

Sok visszautasított kérelem után a 20. század közepén az Egyesült Államok is engedélyezte egy admirálisának, Richard Byrd-nek, hogy a rejtélyes Antarktiszi lyuk nyomába induljon. Az admirálistól származik az Agartha elnevezés is. Beszámolója szerint ugyanis részt vett egy antarktiszi kutatóbázis felállításában és odaérve különös repülő szerkezet fogadta. A szerkezetet vezető lények elmondták neki, hogy aggódnak a nukleáris energia felhasználása miatt, mivel az komoly veszélyeket rejt magában. Természetesen naplóját – többi elődjéhez hasonlóan – inkább nem reklámozták.

Hogy valóban üreges és élhető-e a Föld belseje és bölcs lények vagy vademberek sokasága népesíti-e be? Ma még rejtély. Egy biztos – ha nem kerekedünk fel és vágunk neki a Déli-sarknak, nem tudhatjuk mi igaz és mi nem. De biztos, ami biztos, mielőtt legközelebb belépnék egy barlangba, inkább kukucskálok egy kicsit, nehogy megzavarjak egy csicsergős beszélgetést – nem szeretném félbeszakítani őket a sikoltásommal. Mert azért az gyanús, hogy egymástól korábban elszigetelt népek a világ minden pontján hasonlóan őrzik emléküket.

Forrás: http://www.noiportal.hu/main/npnews-31367.html


Continents womb of the Earth
Agartha Secret Tale

A few years ago he discovered a large dust kicked up a huge area of ​​the Earth's polar craters. Everyone began to speculate, but it soon disappeared from the scene, such as if you have never been there. NASA leaked in 1968, satellite images indicated that guard tales of worlds built inside the Earth probably true.
Of course, the topic is not new. What NASA satellites allegedly photographed at the South Pole, starting on the Canadian Indians and Tibetan hopikon through the Celtic druids and all the old folk tales can preserve the memory of strange worlds and their inhabitants in the interior of the Earth. Yet for years they surrounded the discovery of secrets and still barely hear him.

However, not only the legends and tales of the wonderful world from the womb of the Earth - Shambaláról of giants and little people inside ran worlds of Earth and the people of the local UFO bases. World Travelers renowned scientists, physicists and astronomers have sincerely believed in him and also claimed that the internal ground countless parallel world live with us.

The Earth is hollow inside?

Halley English astronomer and mathematician famous for that he was the first who calculated the trajectory of a comet. But few know about the hypothesis of the Earth is hollow inside. Assertion is supported by calculations. Surely you touched on something, or rather mad looking at - do not know, but escaped unscathed in an era when the Inquisition like to burn it to the scientists. In fact, around the members elected to the Royal Academy. How come he does not, then at least not often voiced his theory.

Agartháról Tales from the Inner Earth

According to the tales they live inside the Earth highly developed civilizations. Continents, seas and rivers are incredibly wide and there is a special internal light source. Worlds of peaceful inhabitants live long and highly developed. Mostly magnificent creatures. These retired members of the former terrestrial civilizations still live there and the way the strange, magical creatures, and a fairy today who think elfként.

The little people are the people whom we remember as dwarfs, the giants but also with enormous skeletons have been found sporadically in several places in the Upper World. The little people were as big as a 12-year-old child - proof of his existence also been discovered in Sri Lanka - the vast majority of 4-5 meters in height is increased. A special excavations unearthed a stone slab, which is our type of people we depict an earlier civilization with huge, elongated head representative.
Many Indian tribe claims to this day that their ancestors came from the sky, and when they taught all the people living here, returned home and took the underground world and live there today. The Tibetan tales we know the wonderful legend of Shambala, where people live in peace forever immortal lives.

Merlin and the ancient

Legend has it that the Celtic Druids were the most powerful magicians have Ősöregek or Guardians are. They were quite incredible creatures - fairies, sorcerers and sorceresses. When the New Age began, they returned to the other world, which they called Avalon. Only they know the way, just in front of them opens the road, but they can return at any time to take care of us and help if need be. Last representative was Merlin who supposedly "backward lived in the time of" getting younger Having escaped the old oak in which love, Nimue closed to keep here -.. Maybe this is delaying the difficult New at dawn - Merlin returned from another world. According to the tales of elves, dwarves and fairies still somewhere in a higher, but below the earth's hide to the world ...

Forgotten expeditions: Admiral Byrd and aircrafts

Perhaps these stories also helped to launch in traveling to the 19th century expeditions to map the Earth is still unknown areas. But what these studies revealed, everyone's shocked - so he was swept under the carpet extremely difficult to handle the discoveries. Therefore, a detailed report is one of a simple Scandinavian duo, and Jens Olaf Jansentől from. (More here) Father and son accidentally mistaken Agarthába. They lived two years of living in a peaceful and discreet hospitality of giants, got to know them, but only Jens, the boy could return home. Home enthusiastically told me how his father discovered a miracle, but clearly no one believed him - rather imprisoned for decades.

However, similar reports have multiplied. The Norwegian polar explorer Nansen is disconcerting things reported travel diary. In no way characteristic of Arctic mammals and insects were discovered in the realm of eternal ice and snow cover is painted with pollen, which come from unknown plants.

After many rejected the request in the middle of the 20th century left the United States is also one of Admiral Richard Byrd's that mysterious Antarctic hole start pursuit. The Admiral is derived from the name Agartha. According to the same report also took part in an Antarctic research base and came and saluted setting up a special flying machine received. The mechanism leading beings have told him to worry about the use of nuclear energy because of the serious dangers involved. Of course, diary - like the rest predecessor - would prefer not to advertise.

To truly interior and wise creatures or savages multitude of hollow and habitable Earth-ea-populated into this? Today it is still a mystery. One thing is certain - if not Kerekedi up and cut him to the South Pole, we do not know what is true and what is not. But just in case, before you enter a cave, peering a little more not to disrupt a conversation csicsergős - I do not want to interrupt the sikoltásommal. They came to suspect that another formerly isolated peoples preserve their memories, like everywhere in the world.

Source: http://www.noiportal.hu/main/npnews-31367.html


Continentes vientre de la Tierra
Agartha Secret Tale

Hace unos años se descubrió un gran polvo levantado una enorme zona de los cráteres polares de la Tierra. Todo el mundo empezó a especular, pero pronto desapareció de la escena, como si nunca ha estado allí. NASA filtró en 1968, las imágenes de satélite indican que los cuentos de guardia de mundos construidos dentro de la Tierra probablemente cierto.
Por supuesto, el tema no es nuevo. Lo que los satélites de la NASA supuestamente fotografiado en el Polo Sur, a partir de los indios canadienses y tibetana hopikon través de los druidas celtas y todos los viejos cuentos populares pueden preservar la memoria de mundos extraños y sus habitantes en el interior de la Tierra. Sin embargo, durante años rodearon el descubrimiento de secretos y todavía apenas lo oyen.

Sin embargo, no sólo las leyendas y cuentos del mundo maravilloso de las entrañas de la Tierra - Shambaláról de gigantes y pequeñas personas dentro corrieron mundos de la tierra y la gente de las bases locales de ovnis. Mundial Travellers científicos de renombre, los físicos y los astrónomos han creído sinceramente en él y también afirmó que los incontables mundo paralelo de tierra interno viven con nosotros.

La Tierra es hueca por dentro?

Astrónomo Halley Inglés y matemático famoso por que él fue el primero que se calcula la trayectoria de un cometa. Pero pocos saben acerca de la hipótesis de la Tierra es hueca por dentro. Afirmación está respaldada por cálculos. Seguramente usted tocó en algo, o más bien loco mirando - no sé, pero escapó ileso en una época en que la Inquisición como para quemar a los científicos. De hecho, alrededor de los miembros electos de la Real Academia. ¿Cómo es que no lo hace, a continuación, al menos no a menudo expresó su teoría.

Cuentos Agartháról de la Tierra Interna

De acuerdo con los cuentos que viven dentro de la Tierra altamente desarrollado civilizaciones. Continentes, mares y ríos son increíblemente amplia y hay una fuente de luz interno especial. Mundos de pacíficos habitantes viven de largo y altamente desarrollada. Parcialmente magníficas criaturas. Estos miembros retirados de las antiguas civilizaciones terrestres todavía viven allí y la forma en que los extraños, criaturas mágicas y un hada hoy que piensan elfként.

Las pequeñas personas son las personas a las que recordamos como enanos, gigantes, sino también con enormes esqueletos se han encontrado esporádicamente en varios lugares en el Mundo Superior. Las pequeñas personas eran tan grandes como un niño de 12 años de edad - la prueba de su existencia también ha descubierto en Sri Lanka - se aumenta la gran mayoría de los 4-5 metros de altura. A excavaciones especiales desenterraron una losa de piedra, que es nuestro tipo de personas a las que representan una civilización anterior con gran representante, cabeza alargada.
Muchos de los reclamos de la tribu de la India hasta el día en que sus antepasados ​​vinieron del cielo, y cuando enseñaban todas las personas que viven aquí, regresó a su casa y se llevaron el mundo subterráneo y viven allí hoy. Los cuentos tibetanos sabemos la maravillosa leyenda de Shambala, donde la gente vive en paz para siempre las vidas inmortales.

Merlín y la antiguo

La leyenda dice que los druidas celtas eran los magos más poderosos han Ősöregek o tutores son. Eran criaturas bastante increíbles - hadas, brujos y brujas. Cuando comenzó la nueva era, regresaron al otro mundo, a la que llamaron Avalon. Sólo ellos conocen el camino, justo en frente de ellos abre el camino, pero pueden volver en cualquier momento para cuidar de nosotros y ayudar si es necesario. Último representante fue Merlín que supuestamente "hacia atrás vivía en el momento de la" cada vez más jóvenes Habiendo escapado el viejo roble en el que el amor, Nimue cerrado para mantener aquí - .. Tal vez esto está retrasando la difícil Nuevo en la madrugada - Merlín volvió del otro mundo. De acuerdo con los cuentos de elfos, enanos y hadas todavía en algún lugar de una, pero por debajo de la piel de la tierra más alta en el mundo ...

Expediciones Olvidados: Almirante Byrd y aviones

Tal vez estas historias también ayudaron a poner en marcha en viajar a las expediciones del siglo 19 para asignar la Tierra sigue siendo áreas desconocidas. Pero lo que estos estudios revelaron, todo el mundo está sorprendido - por lo que fue barrido bajo la alfombra extremadamente difícil de manejar los descubrimientos. Por lo tanto, un informe detallado es uno de una sencilla dúo escandinavo, y Jens Olaf Jansentől de. (Más información aquí) Padre e hijo accidentalmente confundido Agarthába. Vivieron dos años de vivir en una hospitalidad tranquila y discreta de los gigantes, llegaron a conocerlos, pero sólo Jens, el niño podría regresar a casa. Inicio me dijo con entusiasmo cómo su padre descubrió un milagro, pero es evidente que nadie le creyó - en vez encarcelado por décadas.

Sin embargo, informes similares se han multiplicado. El explorador polar noruego Nansen es cosas desconcertantes reportados diario de viaje. De ninguna manera característica de los mamíferos e insectos árticos fueron descubiertos en el ámbito de la cubierta de hielo y nieve eterna está pintado con el polen, que provienen de plantas desconocidas.

Después de muchos rechazaron la solicitud en el medio del siglo 20 salido de los Estados Unidos es también uno de ese misterioso inicio persecución agujero antártico del almirante Richard Byrd. El almirante se deriva del nombre de Agartha. Según el mismo informe también tomó parte en una base de investigación antártica y llegó y saludó la creación de una máquina voladora especial recibió. El mecanismo que conduce seres haberle dicho que preocuparse por el uso de la energía nuclear debido a los graves peligros involucrados. Por supuesto, el diario - como el predecesor de descanso - preferiría no hacer publicidad.

Para criaturas verdaderamente interiores y sabios o multitud salvajes del hueco y habitable la Tierra-ea-pobladas en esto? Hoy en día sigue siendo un misterio. Una cosa es segura - si no Kerekedi y cortarlo hasta el Polo Sur, no sabemos lo que es verdad y lo que no lo es. Pero por si acaso, antes de entrar en una cueva, mirando un poco más para no interrumpir una conversación csicsergős - No quiero interrumpir el sikoltásommal. Ellos llegaron a sospechar que otros pueblos anteriormente aisladas preservar sus recuerdos, como en todas partes en el mundo.

Fuente: http://www.noiportal.hu/main/npnews-31367.html


Continents ventre da Terra
Agartha Segredo Tale

Há alguns anos, ele descobriu uma grande poeira levantada uma enorme área de crateras polares da Terra. Todo mundo começou a especular, mas logo desapareceu de cena, como se você nunca esteve lá. NASA vazou em 1968, imagens de satélite indicaram que os contos de guarda de mundos construídos no interior da Terra provavelmente verdade.
Claro que, o tópico não é nova. O que os satélites da NASA alegadamente fotografado no Pólo Sul, a partir de índios canadenses e tibetano hopikon através dos druidas celtas e todos os velhos contos populares pode preservar a memória dos mundos estranhos e seus habitantes no interior da Terra. No entanto, há anos eles cercaram a descoberta de segredos e ainda mal ouvi-lo.

No entanto, não só as lendas e contos do mundo maravilhoso do ventre da Terra - Shambaláról de gigantes e pequenas pessoas dentro correu mundos da Terra e as pessoas das bases locais de OVNIs. Mundial Travelers renomados cientistas, físicos e astrônomos têm sinceramente acreditava nele e também alegou que as incontáveis ​​mundo paralelo de aterramento interno morar conosco.

A Terra é oca por dentro?

Halley Inglês astrónomo e matemático famoso por que ele foi o primeiro que calculou a trajetória de um cometa. Mas poucos sabem sobre a hipótese de a Terra é oca por dentro. Afirmação é sustentada por cálculos. Certamente você tocou em algo, ou melhor, louco olhando - Não sei, mas escapou ileso em uma época em que a Inquisição gostaria de gravá-lo com os cientistas. Na verdade, em torno dos membros eleitos para a Academia Real. Como é que ele não, então pelo menos não muitas vezes expressou sua teoria.

Tales Agartháról do interior da Terra

De acordo com os contos que eles vivem no interior da Terra altamente desenvolvido civilizações. Continentes, mares e rios são incrivelmente grande e há uma fonte interna de luz especial. Mundos de habitantes pacíficos viver por muito tempo e altamente desenvolvida. Criaturas magníficas. Principalmente Esses membros aposentados das antigas civilizações terrestres ainda vivem lá ea forma como os estranhos, criaturas mágicas, e uma fada hoje que pensam elfként.

As pessoas pequenas são as pessoas com quem nos lembramos como anões, gigantes, mas também com enormes esqueletos foram encontradas esporadicamente em vários lugares do Mundo Superior. As pessoas pequenas eram tão grandes quanto uma criança de 12 anos de idade - a prova da sua existência também foram descobertos no Sri Lanka - a grande maioria de 4-5 metros de altura é aumentada. A escavações especiais desenterrou uma laje de pedra, que é o nosso tipo de pessoas que retratam uma civilização anterior com enorme representante cabeça, alongada.
Muitas reivindicações tribo indígena para este dia que seus ancestrais vieram do céu, e quando eles ensinaram todas as pessoas que vivem aqui, voltou para casa e tomou o mundo subterrâneo e vivem lá hoje. Os contos tibetanos sabemos que a lenda maravilhosa de Shambala, onde as pessoas vivem em paz para sempre vidas imortais.

Merlin e o antigo

Diz a lenda que os druidas celtas eram os magos mais poderosos têm Ősöregek ou Guardiões são. Eram criaturas bastante incríveis - fadas, feiticeiros e feiticeiras. Quando a Nova Era começou, eles voltaram para o outro mundo, que eles chamaram de Avalon. Só eles sabem o caminho, apenas na frente deles abre a estrada, mas eles podem retornar a qualquer momento para cuidar de nós e ajudar, se necessário. Última representante era Merlin que supostamente "para trás viveu na época de" ficar mais jovem Tendo escapado velho carvalho no qual o amor, Nimue fechado para manter aqui - .. Talvez isso está atrasando o difícil New at dawn - Merlin voltou de outro mundo. De acordo com os contos de elfos, anões e fadas ainda em algum lugar maior, mas abaixo hide da terra para o mundo ...

Expedições esquecido: Almirante Byrd e aeronaves

Talvez essas histórias também ajudou a lançar em viajar para as expedições do século 19 para mapear a Terra é ainda áreas desconhecidas. Mas o que esses estudos revelaram, todo mundo está chocado - por isso ele foi varrido para debaixo do tapete extremamente difícil lidar com as descobertas. Portanto, um relatório detalhado é um de um duo escandinavo simples, e Jens Olaf Jansentől partir de. (Mais aqui) Pai e filho acidentalmente equivocada Agarthába. Eles viveram dois anos de vida em uma hospitalidade tranquila e discreta de gigantes, tem que conhecê-los, mas apenas Jens, o menino poderia voltar para casa. Início entusiasticamente me contou como seu pai descobriu um milagre, mas é evidente que ninguém acreditava nele - em vez preso por décadas.

No entanto, relatos semelhantes têm se multiplicado. O explorador polar norueguês Nansen é coisas desconcertantes relatados diário de viagem. De nenhuma maneira característica dos mamíferos e insetos árticas foram descobertas no reino da eterna gelo e neve tampa é pintado com pólen, que vêm de plantas desconhecidas.

Depois de muitos rejeitaram o pedido em meados do século 20 deixou os Estados Unidos é também um dos que misterioso buraco antártico perseguição início do almirante Richard Byrd. O Admiral é derivado do nome de Agartha. De acordo com o mesmo relatório também participou de uma base de pesquisa da Antártida e veio e saudou a criação de uma máquina especial vôo recebido. O mecanismo que leva os seres ter-lhe dito que se preocupar com o uso da energia nuclear por causa dos graves perigos envolvidos. Claro, diário - como o antecessor resto - preferem não anunciar.

Para criaturas verdadeiramente interiores e sábios ou multidão selvagens de oca e habitável Earth-ea-preenchido para isso? Hoje ainda é um mistério. Uma coisa é certa - se não Kerekedi-se e cortou-o para o Pólo Sul, não sabemos o que é verdadeiro eo que não é. Mas apenas no caso, antes de entrar em uma caverna, olhando um pouco mais para não perturbar uma conversa csicsergős - Eu não quero interromper o sikoltásommal. Eles chegaram a suspeitar que outros povos antes isoladas preservar suas memórias, como em todos os lugares do mundo.

Fonte: http://www.noiportal.hu/main/npnews-31367.html