Háború a kozmoszban?


Nem zárható ki, hogy a viszonylag közeli világűrben, de mindenképpen még a mi Naprendszerünk szélén valakik több, sejthetően nukleáris robbantást hajtottak végre. Ha nem valamelyik földi hatalom tette, akkor vajon ki?

Az egykori amerikai csillagászról elnevezett Kuiper-öv a Naprendszer szélén helyezkedik el. Viszonylag keveset tudunk róla - már csak azért is -, mert ez egy távoli és az emberiség által eddig alig megismert űrvidék. A Napunk vonzáskörzetébe tartozik, az ott található égitestek is központi csillagunk körül keringenek. Arrafelé csak aszteroidák találhatók, amelyeket gyűjtőnéven Kuiper-kisbolygóknak neveznek. Egyes vélekedések szerint arrafelé születnek az üstökösök, vagy legalább egy részük. Azok az égitestek általában kisebbek a Marsnál, de nagyobbak a mi Holdunknál.

Távol, mégis közel

Atoku Nakamura japán amatőr csillagász, mint már korábban is sokszor, 2006. január 12-én a csillagos eget fényképezte, és hirtelen egy ismeretlen eredetű fényvillanást észlelt. Riasztott több más nemzetiségű kollégát is, és egy ideig együtt figyelték a jelzett égtájat. Így ők közösen hamarosan három másik felvillanást is észleltek. Amit láttak, azt felvételeken örökítették meg, majd ezeket a filmeket számítógépes elemzésnek vetették alá. Ez a fajta analízis lehetővé teszi, hogy a képeket "mélységükben" értelmezzék, így a komputeres feldolgozás adatokat szolgáltatott arra, hogy az észlelt felvillanások milyen távol voltak a felvétel készítésének helyétől, azaz a Földtől. Még azt is megállapították, hogy mekkora volt a felvillanó fény ereje. Ezek az adatok meglepő hasonlóságot mutattak a Földön korábban végzett felszíni atomrobbantások fényerejével, főleg azokéval, amelyek 60 és 300 kilotonna közti bombák robbantásánál keletkeztek.

Az amatőr csillagászoknak az a maguk számára is váratlanul összeállt kis közössége megosztotta az esemény hírét az igazi csillagászokkal is. Értesítették az akadémiák, egyetemek és csillagvizsgálók vezetőit is. Az értesített tudósok nagyobb része persze nem is válaszolt. A maradék egy része azt állította, hogy a kedves amatőr urak és hölgyek bizonyára valamilyen megfigyelési hibát követtek el. Más részük az amatőrök szemére vetette, hogy amit állítanak az sima csalás, vagyis hazugság. 

Nakamurát és társait nem nagyon lepte meg a dolog. Ők mindenesetre felvételekkel és azok elemzésével tudták (volna) igazolni, hogy valóban voltak fényfelvillanások, de senki sem volt kíváncsi az anyagaikra. Sőt, amikor tovább "erősködtek", és váltig állították a magukét, akkor a tudományos világ, a hivatásos csillagászok egyenesen ellenakciókat indítottak, hogy lejárassák őket. Ezért Nakamuráék megalakították a "2006-os Csoport" elnevezésű társulást, és elhatározták, hogy tovább figyelik a Kuiper-öv gyanús tájait - másfelől pedig úgy döntöttek, hogy a csillagászokon kívüli világot is értesítik döbbenetes felfedezésükről.

Kozmikus háború?

A kitartás meghozta gyümölcsét. A csoport tovább figyelve a Kuiper-öv tájait 2007-ben is látott és lefilmezett egy felvillanást. De a következőre több mint egy évig kellett várni, ezt 2008-ban sikerült regisztrálni és elemezni. Az analízis eredménye hasonló volt az elsőkhöz, a jelek szerint ez is nukleáris robbantás lehetett.
A mindmáig utolsó robbantást 2009. december 9-én észlelték. Atoku Nakamura mint a csoport koordinátora, 2009. december 21-én memorandumot (emlékeztetőt) küldött szét a világ csillagászainak, melyben hírül adta az összes jelenséget, azok minden adatát és a belőlük levont következtetéseket. Ismét közölte, hogy a fényjelenségeket a Kuiper-övben tapasztalták, és hogy azok jellegzetes tulajdonságai megegyeznek a földi nukleáris robbantások megfigyeléseivel, amiket legalább 100 kilotonnás vagy annál nagyobb bombák detonálása esetén tapasztaltak.

Meg kell jegyeznünk: mivel a Kuiper-öv óriási terület, a csoportnak pedig szegényesek a megfigyelési lehetőségei, a jelzett évek nagyobb részében egyáltalán nem is volt megfigyelés, ezért feltehető, hogy az említett területen sokkal több fényvillanás, azaz nukleáris robbantás (?) is történt, mint ahányról be tudtak számolni.

Az elméletek gyártása persze beindult, elsősorban a csoporton belül, no és olyan - sajnos csak szintén amatőr - csillagászok között, akik értesültek a Nakamura-csoport megfigyeléseiről. A legtöbben, talán éppen a nukleáris robbantások említése miatt, arra szavaztak, hogy a Kuiper-övben voltaképpen két űrbéli civilizáció között nukleáris háború zajlik! Ismerjük el, ez egyike a vadabbnál vadabb "konteoknak", amelyekben nincs hiány a Földön. Nagyon sok híve van a leglehetetlenebb elméletnek is, annak ellenére, hogy a tárgyban végzett tudományos és orvosi kutatások egyértelműen bebizonyították: ilyeneknek elsősorban a gyenge pszichés alapokon álló emberek adnak hitelt, akiknek 85 %-a csak kudarcokat produkált, ezért keresi a felelősöket másokban, míg 15 %-uk igazoltan elmebeteg.

Ám az űrbéli nukleáris háború csk egy elmélet a sok közül. A fényfelvillanásoknak lehetnek más okai is - bár hogy ez természetes dolog lenne, az a hivatásos csillagászok sem merik kijelenteni. Ezért inkább nem szólnak semmit. 

Mi van a háttérben?

Nakamura még az említett memorandumokban kijelentette: bizonyítékokkal rendelkezik arról, hogy már az első, 2006-os figyelmeztetésüket is komolyan vették a csillagvizsgálókban és fontosabb intézményekben! Miközben őket lerázták hallgatásukkal, vagy gúnyos válaszaikkal, modern műszerek egész sorát vetették be, komoly és részletes kutatásokat végeztek. Jobb eszközökkel és nagy erők alkalmazásával természetesen sokkal többre mentek, mint a csoport a maga szerény amatőr eszközeivel. Nem is csak a földi csillagvizsgálókat vetették be, hanem az őrbe telepített műszereket - Hubble-távcső, Astro-E2-es röntgentávcső, a gammasugárzást mérő GLAST-távcső - és az infravörös sugárzást mérő WISE műszert is a Kuiper-övezet felé fordították.

De bármit is találtak, azt nem hozták nyilvánosságra! Ám bizonyos adatok így is átszivárogtak a titoktartáson és Nakamurához is eljutottak. Ezek arra utalnak, hogy nem is olyan messze a Földtől az űrben egy nukleáris háború zajlik két ismeretlen hadviselő fél között. Ami ha igaz, akkor ennél több információt is sugall nekünk. Az egyik: a Kuiper-öv lakott terület. Bár a hagyományos, általunk ismert életformák számára élhetetlen terület, nincs kizárva, hogy más típusú életformák élhetnek ott. Technológiai szinten magasan fejlett civilizációk megoldhatják ezt is, képesek egyedeiknek lakható tereket képezni, mondjuk a mi Holdunkon is. Nem az oxigén és/vagy a víz hiánya okozza a gondot, hanem az energia hiánya.

Nakamura szerint a földi hatóságok azért titkolják azt a háborút, mert attól tartanak: előbb-utóbb a földi civilizáció is belesodródik a konfliktusba, hát nem szeretnének pánikot. Más elméleteket is kitaláltak már, olykor az az érzésünk, csupán azért, hogy hiteltelenítsék a felfedezést és annak harcos szószólóit.

Forrás:Nemere István - UFO magazinWar in the cosmos?

It is conceivable that the relatively nearby universe, but it is still somebody on the edge of our solar system more nuclear explosion suspected to have been made. If you're not a power on earth did you guess who?

The former American astronomer named Kuiper Belt on the edge of the solar system. Can relatively little about it - very reason - because it is a remote and so far only known by mankind rural space. The catchment area includes Sun, the planets is there circulate around the central star. Over there can only be found in asteroids, Kuiper asteroid must be collectively referred to as. Some thought to be that way comets are born, or at least some of them. Those orbs are generally smaller than Mars, but greater is our Holdunknál.

Away, yet close

Japanese amateur astronomer Atoku Nakamura, as we have many times before, on 12 January 2006, the starry sky photographed and observed a sudden flash of light from an unknown origin. Alarmed several colleagues of other nationalities as well, and for a time was observed with the indicated compass. So they were seen together with three other blip too soon. What they saw, they depicted recordings, and these films were subjected to computer analysis. This type of analysis allows you to take photos "in depth" interpretation, so the computer is processing data supplied to the perceived flashes of what they were far from the site of the shooting, that is the Earth. He even found that what was a flash of brightness. These data showed a surprising similarity to surface nuclear explosions on Earth previously brightness, especially ones that occurred between 60 and 300 kilotons of bombs explosions at.

The amateur astronomers teamed up with the unexpected for their small community of shared news of the event is the real astronomers. They notified the academies, universities and observatories leaders as well. Most of the notified scientists of course did not answer. Some of the remaining claimed that the dear ladies and gentlemen amateurs certainly guilty of an observation error. Others are amateurs reproached that what is produced is plain fraud, that is a lie.

Nakamura and his companions are not very surprised by the thing. In any case, they were able to (have) to prove that indeed there were flashes of light, but no one was interested in the material of their recordings and their analysis. Moreover, when further "strongly insisted," and insisted their part, the scientific world, the professional astronomers straight ellenakciókat launched to discredit them. Therefore, Nakamura formed an association called the "2006 Group" and decided to continue to monitor the Kuiper Belt suspicious landscapes - on the other, it was decided that the world outside astronomers notify awesome felfedezésükről.

Cosmic War?

The perseverance paid off. The group still monitoring the Kuiper Belt landscapes seen in 2007 and filmed a blip. But the results had to wait more than a year, in 2008, it has been registered and analyzed. This result was similar to the first device, the indications are that it may have been a nuclear explosion.
The last to date was December 9, 2009 explosion was observed. Atoku Nakamura as the group's coordinator, December 21, 2009 memorandum (memo) sent into the world's astronomers, in which they told all phenomena, all their data and the conclusions drawn from them. Again, he said, that the light phenomena seen in the Kuiper Belt, and that their distinctive characteristics are the same as Earth observation of nuclear explosions that are observed after at least 100 kiloton bombs detonálása or greater.

We should be noted: as the Kuiper Belt, an enormous area, the group is poor in the surveillance possibilities, most of the indicated years was not at all well monitored, so it is thought that many more flash of light, ie nuclear explosions happened in that area (?) as ahányról could be expected.

The course started manufacturing theories, primarily within the group, and a no - among astronomers, who learned of the observations of Nakamura group - but also unfortunately amateurish. Most of us, perhaps because of the mention of nuclear explosions, were voted to the Kuiper Belt actually a nuclear war between two civilizations in space! Acknowledging this is one of the wilder vadabbnál "konteoknak" in which there is no shortage on Earth. A lot of friends in the most impossible theories, despite the fact that scientific and medical research on the subject is clearly demonstrated: these are primarily people standing in a weak psychological foundations provide loans, 85% of whom only produced failures, so searching for those responsible to others, while 15% of them are certified as mentally ill.

But the space nuclear war only have one theory among many. The flashes of light could be other reasons too - although that would be a natural thing, the professional astronomers would dare to say. So they said nothing.

What is the background?

Nakamura also said memoranda stated, the evidence is that the very first in 2006, their warnings were taken seriously in the observatory and major institutions! As they shook off hallgatásukkal or mocking submit to respond, cast in a series of modern instruments, serious and detailed research was done. Better tools and using high forces, of course, went much further than the group with its modest amateur instruments. Not only they were used on the ground csillagvizsgálókat, but the Orbe installed instrumentation - translated and infrared radiation measuring WISE instrument towards the Kuiper belt - Hubble telescope Astro-E2's X-ray telescope, a gamma radiation measuring GLAST telescope.

But anything was found, it was not disclosed! However, some data is still kept on through into secret and Nakamura is reached. They suggest that it is not so far away from Earth in the space of a nuclear war between two warring parties unknown. What if it is true, you can suggest us more information. One of the Kuiper Belt populated area. Although the traditional way of life as we know it for shiftless area, it is not excluded that other types of life forms can live there. High technological level, advanced civilizations can solve this, they are able to form egyedeiknek habitable spaces, say what is our moon. No lack of oxygen and / or water causes the problem, but the lack of energy.

Nakamura said the earthly authorities in order to conceal the war for fear: sooner or later the human civilization is drifting into a conflict, I do not want to panic. Other theories have been invented, sometimes the feeling just to discredit the discovery and its militant advocates.


Guerra en el cosmos?

Cabe la posibilidad de que el universo relativamente cerca, pero todavía es alguien en el borde de nuestro sistema solar explosión nuclear más sospecha que ha sido hecha. Si usted no es un poder en la tierra lo ha adivinado quién?

El antiguo astrónomo estadounidense llamado Cinturón de Kuiper en el borde del sistema solar. ¿Puede relativamente poco acerca de ella - misma razón - porque es un mando a distancia y hasta ahora sólo conocido por la humanidad espacio rural. El área de influencia incluye Sol, los planetas está ahí circulan alrededor de la estrella central. Allí sólo se pueden encontrar en los asteroides, Kuiper asteroide debe ser referido colectivamente. Algunos pensaban que sea así nacen los cometas, o al menos algunos de ellos. Esos orbes son generalmente más pequeños que Marte, pero mayor es nuestra Holdunknál.

Lejos, pero cerca

Astrónomo aficionado japonés Atoku Nakamura, como lo hemos hecho muchas veces antes, el 12 de enero de 2006, el cielo estrellado y fotografiado observado un repentino destello de luz desde un origen desconocido. Alarmados varios colegas de otras nacionalidades también, y por un tiempo se observó con la brújula indicada. Así que ellos fueron vistos juntos con otros tres blip demasiado pronto. Lo que vieron, que representan las grabaciones, y estas películas fueron sometidas a análisis por ordenador. Este tipo de análisis le permite tomar fotos "en profundidad" la interpretación, por lo que el equipo está procesando datos suministrados a los flashes percibidos de lo que estaban lejos del lugar del tiroteo, que es la Tierra. Incluso encontró que lo que era un destello de brillo. Estos datos muestran una similitud sorprendente a la superficie las explosiones nucleares en la Tierra antes de brillo, especialmente los que se produjeron entre 60 y 300 kilotones de bombas explosiones en.

Los astrónomos aficionados se unieron a lo inesperado de su pequeña comunidad de noticias compartida del evento es que los astrónomos reales. Se notificará a las academias, universidades y líderes observatorios también. La mayoría de los científicos notificados por supuesto no respondieron. Algunos de los restantes afirmaron que las Estimados señoras y señores aficionados sin duda culpable de un error de observación. Otros son aficionados reprocharon que lo que se produce es un fraude liso, es una mentira.

Nakamura y sus compañeros no son muy sorprendido por la cosa. En cualquier caso, ellos fueron capaces de (tener) para demostrar que, efectivamente, hubo destellos de luz, pero nadie estaba interesado en el material de sus grabaciones y su análisis. Además, cuando más "fuerte insistió," e insistió en su parte, el mundo científico, los astrónomos profesionales lanzaron recta ellenakciókat de desacreditarlos. Por lo tanto, Nakamura formó una asociación llamada el "Grupo 2006" y decidió continuar supervisando los del Cinturón de Kuiper paisajes sospechosos - por otra parte, se decidió que el mundo exterior astrónomos notificar impresionante felfedezésükről.

Guerra Cósmica?

La perseverancia dio sus frutos. El grupo sigue siendo el seguimiento de los paisajes del Cinturón de Kuiper visto en 2007 y filmó un bache. Pero los resultados tuvieron que esperar más de un año, en 2008, se ha registrado y analizado. Este resultado fue similar al primer dispositivo, las indicaciones son que puede haber sido una explosión nuclear.
El último hasta la fecha era 09 de diciembre, se observó 2.009 explosión. Atoku Nakamura como coordinador del grupo, 21 de Diciembre de 2009 MEMORANDO (memo) enviado a los astrónomos del mundo, en el que se contaban todos los fenómenos, todos sus datos y las conclusiones extraídas de ellos. Una vez más, dijo, que los fenómenos de luz vistos en el Cinturón de Kuiper, y que sus características distintivas son las mismas que la observación de la Tierra de las explosiones nucleares que se observan después de al menos 100 bombas kilotones detonálása o mayor.

Debemos señalar: como el Cinturón de Kuiper, un área enorme, el grupo es pobre en las posibilidades de vigilancia, la mayoría de los años indicados no estaba del todo bien monitoreados, por lo que se cree que muchos más de destello de la luz, es decir, las explosiones nucleares ocurridos en esa zona (?) como ahányról se podía esperar.

El curso comenzó teorías fabricación, principalmente dentro del grupo, y un no - entre los astrónomos, que aprendieron de las observaciones del grupo de Nakamura - sino también por desgracia amateur. La mayoría de nosotros, tal vez debido a la mención de las explosiones nucleares, fueron votados en el Cinturón de Kuiper en realidad una guerra nuclear entre dos civilizaciones en el espacio! Reconociendo este es uno de los vadabbnál salvaje "konteoknak" en el que no faltan en la Tierra. Una gran cantidad de amigos en las teorías más imposibles, a pesar del hecho de que la investigación científica y médica sobre el tema se demuestra claramente: son principalmente personas de pie en unos débiles fundamentos psicológicos conceder préstamos, el 85% de los cuales sólo producen fallos, por lo que la búsqueda de los responsables a los demás, mientras que 15% de ellos están certificados como enfermos mentales.

Pero la guerra nuclear en el espacio sólo tienen una teoría entre muchas. Los destellos de luz podrían ser otras razones también - aunque eso sería una cosa natural, los astrónomos profesionales se atreverían a decir. Así que no dijeron nada.

¿Cuál es el fondo?

Nakamura también dijo memorandos declararon, la evidencia es que la primera en 2006, sus advertencias fueron tomadas en serio en el observatorio y las principales instituciones! A medida que sacudieron hallgatásukkal o burlarse de someterse a responder, fundida en una serie de instrumentos modernos, la investigación seria y detallada que se hizo. Mejores herramientas y el uso de altas fuerzas, por supuesto, fueron mucho más lejos que el grupo con sus modestos instrumentos de aficionados. No sólo fueron utilizados en la csillagvizsgálókat suelo, pero el Orbe instalados instrumentación - traducidos y la radiación infrarroja de WISE instrumento de medición hacia el cinturón de Kuiper - telescopio de rayos X del telescopio Hubble Astro-E2, una radiación gamma medir GLAST telescopio.

Pero se encontró nada, no se dio a conocer! Sin embargo, algunos datos son todavía siguió a través en secreto y Nakamura se alcanza. Ellos sugieren que no está tan lejos de la Tierra en el espacio de una guerra nuclear entre dos partes en conflicto desconocidos. Lo que si es cierto, nos puede sugerir más información. Uno de la zona poblada del Cinturón de Kuiper. Aunque el modo de vida tradicional que conocemos para el área de holgazán, no se excluye que otros tipos de formas de vida pueden vivir allí. Alto nivel tecnológico, las civilizaciones avanzadas pueden solucionar esto, son capaces de formar egyedeiknek espacios habitables, dicen lo que es nuestra luna. No falta de oxígeno y / o agua causa el problema, pero la falta de energía.

Nakamura dijo que las autoridades terrenales a fin de ocultar la guerra por miedo: tarde o temprano, la civilización humana está a la deriva en un conflicto, que no quieren entrar en pánico. Otras teorías se han inventado, a veces la sensación sólo para desacreditar el descubrimiento y sus defensores militantes.Guerra no cosmos?

É concebível que o universo relativamente perto, mas ainda é alguém na borda de nosso sistema solar explosão nuclear mais suspeito de ter sido feita. Se você não é um poder sobre a terra que você adivinhe quem?

O antigo astrônomo americano chamado Cinturão de Kuiper na borda do sistema solar. Can relativamente pouco sobre isso - razão - porque é um controle remoto e até agora só conhecido pela humanidade espaço rural. A área de influência inclui Sol, os planetas está lá circulam em torno da estrela central. Lá só pode ser encontrado em asteróides, asteróides de Kuiper devem ser colectivamente referidos como. Alguns pensaram que ser assim os cometas nascem, ou pelo menos alguns deles. Essas esferas são geralmente menores do que Marte, mas maior é a nossa Holdunknál.

Longe, mas perto

Astrônomo amador japonês Atoku Nakamura, como temos muitas vezes antes, em 12 de Janeiro de 2006, o céu estrelado fotografado e observado um súbito clarão de luz a partir de uma origem desconhecida. Alarmados vários colegas de outras nacionalidades também, e por um tempo foi observado com a bússola indicado. Então, eles foram vistos juntos com outros três blip muito cedo. O que eles viram, eles retratavam gravações, e esses filmes foram submetidos à análise de computador. Este tipo de análise permite que você tire fotos "em profundidade" interpretação, de modo que o computador processa os dados fornecidos para os flashes percebidos de que eles estavam longe do local do tiroteio, que é a Terra. Ele ainda descobriu que o que era um flash de brilho. Estes dados mostram uma semelhança surpreendente à superfície explosões nucleares na Terra brilho anteriormente, especialmente as que ocorreram entre 60 e 300 mil toneladas de bombas em explosões.

Os astrónomos amadores uniram-se com o inesperado para a sua pequena comunidade de notícias compartilhada do evento é que os astrônomos reais. Eles notificaram as academias, universidades e líderes observatórios também. A maioria dos cientistas notificados de curso não respondeu. Alguns dos restantes alegaram que as queridas senhoras e cavalheiros amadores certamente culpado de um erro de observação. Outros são amadores censurou que o que é produzido é fraude planície, que é uma mentira.

Nakamura e seus companheiros não são muito surpreso com a coisa. Em qualquer caso, eles foram capazes de (ter) para provar que de fato havia flashes de luz, mas ninguém estava interessado no material de suas gravações e sua análise. Além disso, quando mais "fortemente insistiu," e insistiu sua parte, o mundo científico, os astrônomos profissionais reta ellenakciókat lançado para desacreditá-los. Portanto, Nakamura formaram uma associação chamada "Grupo 2006" e decidiu continuar a acompanhar as paisagens suspeitos do Cinturão de Kuiper - por outro lado, foi decidido que o mundo exterior astrônomos notificar felfedezésükről incrível.

Guerra cósmica?

A perseverança valeu a pena. O grupo continua a monitorizar as paisagens do Cinturão de Kuiper visto em 2007 e filmado um blip. Mas os resultados teve de esperar mais de um ano, em 2008, ele foi registrado e analisado. Este resultado foi semelhante ao primeiro dispositivo, as indicações são de que ele pode ter sido uma explosão nuclear.
O último a data era 09 de dezembro de 2009 explosão foi observada. Atoku Nakamura como coordenador do grupo, 21 de dezembro de 2009 memorando (memo) enviados para os astrônomos do mundo, em que disse todos os fenômenos, todos os seus dados e as conclusões extrair delas. Mais uma vez, ele disse, que os fenômenos de luz visto no Cinturão de Kuiper, e que as suas características distintivas são as mesmas que a observação da Terra de explosões nucleares que se observam depois de pelo menos 100 bombas quilotons detonálása ou superior.

Nós Note-se: como o Cinturão de Kuiper, uma área enorme, o grupo é pobre nas possibilidades de vigilância, a maioria dos anos indicados não foi nada bem monitorada, então acredita-se que muitos mais flash de luz, ou seja, explosões nucleares aconteceu nessa área (?) ahányról como poderia ser esperado.

O curso iniciou a fabricação de teorias, principalmente dentro do grupo, e um não - entre os astrônomos, que aprenderam das observações do grupo Nakamura -, mas também, infelizmente amador. A maioria de nós, talvez por causa da menção de explosões nucleares, foram votados para o Cinturão de Kuiper, na verdade, uma guerra nuclear entre duas civilizações no espaço! Reconhecendo este é um dos mais selvagem vadabbnál "konteoknak", em que não há falta na Terra. Um monte de amigos nas teorias mais impossíveis, apesar do fato de que a pesquisa científica e médica sobre o assunto é claramente demonstrado: estes são principalmente pessoas que estão em uma fracos fundamentos psicológicos fornecer empréstimos, 85% dos quais apenas produzidos falhas, de modo a procurar os responsáveis ​​para os outros, enquanto 15% deles são certificados como doentes mentais.

Mas a guerra nuclear espaço só tem uma teoria entre muitos. Os flashes de luz poderia haver outras razões também - apesar de que seria uma coisa natural, os astrônomos profissionais ousaria dizer. Então, eles não disseram nada.

Qual é o plano?

Nakamura disse também memorandos afirmou, a evidência é que a primeira, em 2006, as suas advertências foram levadas a sério no observatório e das principais instituições! Como estes, sacudindo hallgatásukkal ou zombando de submeter-se a responder, lançado em uma série de instrumentos modernos, pesquisa séria e detalhada foi feito. Melhores ferramentas e utilizando forças elevadas, é claro, foi muito mais longe do que o grupo com seus instrumentos amadores modestos. Não só eles foram usados ​​no csillagvizsgálókat chão, mas o Orbe instalada instrumentação - traduzido e radiação infravermelha WISE instrumento de medição em direção ao cinturão de Kuiper - telescópio de raios-X do telescópio Hubble Astro-E2, uma radiação gama de medição telescópio GLAST.

Mas nada foi encontrado, ele não foi divulgado! No entanto, alguns dados ainda é mantido em segredo e em meio Nakamura é atingido. Eles sugerem que não é tão longe da Terra no espaço de uma guerra nuclear entre dois beligerantes partes desconhecidas. E se é verdade, você pode sugerir-nos mais informações. Um dos área povoada do Cinturão de Kuiper. Embora o modo de vida tradicional como a conhecemos para a área shiftless, não é de excluir que outros tipos de formas de vida podem viver lá. Nível tecnológico elevado, civilizações avançadas podem resolver isso, eles são capazes de formar egyedeiknek espaços habitáveis, dizer o que é a nossa lua. Nenhuma falta de oxigénio e / ou de água faz com que o problema, mas a falta de energia.

Nakamura disse que as autoridades terrenas, a fim de esconder a guerra por medo: cedo ou tarde, a civilização humana está à deriva em um conflito, eu não quero entrar em pânico. Outras teorias têm sido inventado, às vezes o sentimento apenas para desacreditar a descoberta e seus defensores militantes.