EZÉRT LESZ VÉGE A VILÁGNAK SZEPTEMBER 28-ÁN! VAGY NEM!?


A világ egyre több pontján készülnek arra, hogy szeptember 28-án, hétfőn véget ér a földi élet. Az apokalipszis eljövetelét több dologtól várják és várták, megnéztük, hogy melyik bekövetkeztének mennyi az esélye.Az Egyesült Államokban már több tízezer ember pánikszerű vásárlásba kezdett, hogy felkészüljön a szeptember 28-ára várt világvégére, és azt kutatják, milyen atom- és katasztrófabiztos bunkeren lehetne átvészelni a hátralévő életüket. Megvizsgáltuk, hogy valóban van-e ok tartani az apokalipszistől. Öt dologtól várják a teljes földi pusztulást, de megnyugtatunk mindenkit. Nagy valószínűséggel szeptember 29-i, keddi napot is ugyanúgy fogjuk majd elkezdeni, mint az eddigieket.

Vérhold érkezik, Jézus visszatér és mindannyiunkkal végez

2007. szeptember 28-án vérvörössé fog válni a Hold, és ez a hívők szerint Jézus második eljövetelét és egyben a világ katasztrofális végzetét jelentette. A Bibliában erre számos bizonyíték van, az egyik próféta könyvében az alábbi mondat áll: „A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja”. A jelenség a Vérhold-elmélet nevet kapta és John Hagee írt egy könyvet is 2007-ben és ebben azt állította, szeptember 28-án lesz látható különös jelenség után csapások sora éri a Földet. Még ha ez azóta valóban meg is történt kisebb események formájában, a Föld nem pusztult el.

A Nagy Hadronütköztető megnyit egy fekete lyukat

Sokan úgy gondolják, hogy a Európai Nukleáris Kutatási Szervezet francia-svájci határon található Nagy Hadronütköztető részecskegyorsítója annyi energiát szabadít fel, hogy attól egy fekete lyuk nyílik, ami elnyeli a földet. Ezt a teóriát több soron cáfolták, legutóbb az Alabama Egyetem kutatói írták meg, hogy erre tudományosan és a puszta tényeket ismerve egy fikarcnyi esély sincs.

Meteor pusztítja el az egész bolygót

(Fotó: Shutterstock (illusztráció)Ez egy szép és divatos teória, ám a valóság az, hogy egy olyan méretű aszteroidát, ami az egész földi életet semmissé tehetné már hónapokkal vagy évekkel korábban tudnának azonosítani a csillagászati központokban. A NASA szinte minden héten kénytelen közleményt kiadni, hogy nincsen olyan meteor, ami nagy sebességgel a bolygónk felé tartana.

A Hold miatt vulkánon törnek ki

Fotó: Shutterstock (illusztráció)
Mivel a Hold folyamatosan közeledik a Földhöz, egyes „tudósok” azt állítják, hogy a túlzott közeledéstől előbb-utóbb az összes felszínünkön található vulkán kitörik, földrengésen lesznek, amiknek borzasztó következményei lehetnek a lakosságra nézve.

– Ez egyszerűen nem igaz. A két dolognak nincs ennyire szignifikánsan köze egymáshoz. – idézi az All About Space magazin Gemma Lavendert.

Összeomlik a tőzsde, a pénzügyi válság legyűri a világot

Anne Graham Lotz amerikai evangélista azt jósolta, szeptember 28-án egyik pillanatról a másikra összeomlanak a világ pénzintézetei, a tőzsde, a bankok, amitől akkora pánik lesz úrrá az Egyesült Államokban, hogy az az egész világot maga alá temeti. Azt nem tudjuk garantálni, hogy a banki rendszer nem fog soha sem összeomlani, ám Mark Carney, a Bank of England munkatársa a brit Metronak elmondta, hogy a kínai piac erősödése miatt az egész világpiac erősödik, így összeomlástól mostanában nem kell tartani.

Forrás: http://www.borsonline.hu/20150917_ezert_lesz_vege_a_vilagnak_szeptember_28an_vagy_nem


THEREFORE, THE WORLD WILL END OF SEPTEMBER 28th! OR NOT!?

The world is becoming more points are made to 28 September on Monday, it will end life on Earth. The more things are waiting for the coming of the apocalypse waiting, we looked at which the chances of occurrence.

The United States has tens of thousands of purchasing the panic began to prepare for the September 28-the price expected by the end of the world, and we researched how atomic and disaster-proof bunker could get through the rest of their lives. We investigated whether indeed there is any reason to keep the apocalypse. Five things await the full ground destruction, but reassuring everyone. Most likely we will start on 29 September, Tuesday's day is the same as the preceding ones.

Blood Moon comes, Jesus will return and perform all of us

On 28 September 2007, will become the bloody red moon, and this is the second coming of believers and also the catastrophic fate of the world, Jesus said. In the Bible, there is much evidence for this, one is a prophet in his book with the following sentence: "The sun into darkness, and the moon into blood, before the great and terrible day of the Lord". The phenomenon was John Hagee wrote a book in 2007 and claimed will be shown on September 28 after a series of disasters strange phenomenon reaches the Earth from the moon blood-name theory. Even if this really has happened since then in the form of smaller events, the Earth was not destroyed.

The Large Hadron Collider will open a black hole

Some people believe that the Large Hadron Collider of the European Organization for Nuclear Research French-Swiss border is located particle accelerator frees up so much energy that they opened a black hole that absorbs the earth. This theory is disproved several lines, recently wrote the researchers from the University of Alabama that this science and the sheer facts, knowing there is no chance an ounce.

Meteor destroy the entire planet

This is a beautiful and fashionable theory, but the reality is that an asteroid size, which could nullify the whole life on earth has been able to identify several months or years before the astronomical centers. NASA has forced almost every week issued a notice that there is no meteor, which would take at high speed toward the planet.

Because of the moon volcano erupt

Because the moon is steadily approaching the Earth some "scholars" claim that excessive közeledéstől sooner or later all felszínünkön volcano is located accesses, earthquakes will be terrible consequences which may be the population.

- This is simply not true. The two things do not have to do so significantly to each other. - Quotes the magazine's All About Space Gemma Lavender.

Crashing the stock market, the financial crisis has overpowered the world

Anne Graham Lotz American evangelist had predicted, on 28 September a sudden collapse of the world financial institutions, the stock market, banks, causing panic overcomes the size of the United States to bury the whole world under him. We can not guarantee that the banking system is not going to never crash, but Mark Carney, associate of the Bank of England, the British Metroid said that the appreciation in the Chinese market is the world market increases, so should not be kept collapsing recently.POR LO TANTO, el mundo terminará DE 28 de septiembre! O NO!?

El mundo es cada vez más puntos se hacen al 28 de septiembre el lunes que va a terminar la vida en la Tierra. Cuantas más cosas te están esperando la llegada del apocalipsis de espera, nos fijamos en el que las probabilidades de ocurrencia.

Los Estados Unidos tiene decenas de miles de adquirir el pánico comenzó a prepararse para el 28 de septiembre, el precio esperado por el fin del mundo, y estamos investigando cómo búnker atómico y a prueba de desastres podría pasar el resto de sus vidas. Hemos investigado si en verdad existe alguna razón para mantener el apocalipsis. Cinco cosas que esperan la destrucción plena tierra, pero tranquiliza a todos. Lo más probable es que empezaremos el 29 de septiembre, día del martes es el mismo que los anteriores.

Blood Moon viene, Jesús regresará y realizar todos nosotros

El 28 de septiembre de 2007, se convertirá en la luna roja sangrienta, y esta es la segunda venida de creyentes y también el destino catastrófico del mundo, dijo Jesús. En la Biblia, hay mucha evidencia para esto, uno es profeta en su libro con la siguiente frase: "El sol en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que el día grande y terrible del Señor". El fenómeno fue John Hagee escribió un libro en 2007 y reclamó se mostrará el 28 de septiembre después de una serie de desastres fenómeno extraño llega a la Tierra desde la teoría de la luna de sangre-nombre. Incluso si esto realmente ha sucedido desde entonces, en forma de pequeños eventos, la Tierra no fue destruido.

El Gran Colisionador de Hadrones se abrirá un agujero negro

Algunas personas creen que el Gran Colisionador de Hadrones de la Organización Europea para la Investigación Nuclear frontera franco-suiza se encuentra el acelerador de partículas libera tanta energía que abrieron un agujero negro que absorbe la tierra. Esta teoría es refutada varias líneas, recientemente escribieron los investigadores de la Universidad de Alabama, que esta ciencia y los hechos puros, a sabiendas de que no hay ocasión de una onza.

Meteor destruir todo el planeta

Esta es una teoría hermosa y de moda, pero la realidad es que un asteroide de tamaño, lo que podría anular toda la vida en la Tierra ha sido capaz de identificar varios meses o años antes de que los centros astronómicos. La NASA ha obligado a casi todas las semanas emitió un aviso de que no hay meteorito, lo que llevaría a gran velocidad hacia el planeta.

Debido a la erupción del volcán luna

Debido a que la Luna se acerca de manera constante la Tierra algunos "eruditos" afirmación de que közeledéstől excesiva, tarde o temprano todos volcán felszínünkön se encuentra accesos, terremotos serán terribles consecuencias que pueden ser la población.

- Esto simplemente no es verdad. Las dos cosas no tienen que hacerlo de manera significativa a la otra. - Cotizaciones Todo Acerca de la revista Espacio Gemma lavanda.

Estrellarse el mercado de valores, la crisis financiera ha dominado el mundo

Anne Graham Lotz evangelista estadounidense había predicho, el 28 de septiembre un repentino colapso de las instituciones financieras mundiales, el mercado de valores, bancos, causando pánico supera el tamaño de los Estados Unidos para enterrar a todo el mundo bajo él. No podemos garantizar que el sistema bancario no va a no chocar, pero Mark Carney, asociado del Banco de Inglaterra, el Metroid británica dijo que la apreciación en el mercado chino es el mundo aumenta el mercado, por lo que no se debe mantener el colapso recientemente.


PORTANTO, o mundo vai acabar DE 28 de setembro! OU NÃO!?

O mundo está se tornando mais pontos são feitos a 28 de Setembro na segunda-feira, ele vai acabar com a vida na Terra. Quanto mais as coisas estão esperando a vinda do apocalipse de espera, vimos que as chances de ocorrência.

Os Estados Unidos têm dezenas de milhares de adquirir o pânico começou a se preparar para o 28 de setembro, o preço previsto para o fim do mundo, e nós pesquisou como depósito atômico e à prova de desastre poderia passar o resto de suas vidas. Nós investigamos se realmente há qualquer razão para manter o apocalipse. Cinco coisas que aguardam a destruição completa do solo, mas tranquilizar todos. O mais provável é que vai começar em 29 de setembro, dia de terça-feira é o mesmo que os anteriores.

Blood Moon vem, Jesus voltará e executar todos nós

Em 28 de setembro de 2007, passará a ser a lua vermelha sangrenta, e esta é a segunda vinda de crentes e também o destino catastrófico do mundo, disse Jesus. Na Bíblia, há muita evidência para isso, é um profeta em seu livro com a seguinte frase: "O sol em trevas, ea lua em sangue, antes do grande e terrível dia do Senhor". O fenômeno foi John Hagee escreveu um livro em 2007 e alegou será mostrado em 28 de setembro, depois de uma série de desastres estranho fenômeno atinge a Terra a partir da teoria lua-name sangue. Mesmo se isso realmente aconteceu desde então na forma de pequenos eventos, a Terra não foi destruída.

O Large Hadron Collider irá abrir um buraco negro

Algumas pessoas acreditam que o Large Hadron Collider da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear fronteira franco-suíça está localizado acelerador de partículas libera tanta energia que eles abriram um buraco negro que absorve a terra. Esta teoria é refutada várias linhas, recentemente, escreveram os pesquisadores da Universidade de Alabama que esta ciência e os fatos absolutos, sabendo que não há chance de uma onça.

Meteor destruir todo o planeta

Esta é uma teoria bonita e na moda, mas a realidade é que um tamanho de asteróides, que poderia anular toda a vida na Terra tem sido capaz de identificar vários meses ou anos antes que os centros astronômicos. NASA obrigou quase todas as semanas emitiu um aviso de que não há nenhum meteoro, o que levaria a alta velocidade em direção ao planeta.

Por causa do vulcão entrar em erupção lua

Porque a lua está constantemente se aproximando da Terra alguns "estudiosos" alegação de que os acessos mais tarde todos vulcão felszínünkön está localizado közeledéstől excessivo mais cedo ou mais, os terremotos serão terríveis conseqüências que possam estar da população.

- Isso simplesmente não é verdade. As duas coisas não têm de o fazer de forma significativa para o outro. - Citações da revista All About Espaço Gemma Lavender.

Falhando o mercado de ações, a crise financeira tem dominado o mundo

Anne Graham Lotz evangelista americano havia previsto, em 28 de Setembro um colapso repentino das instituições financeiras do mundo, o mercado de ações, bancos, causando pânico supera o tamanho dos Estados Unidos para enterrar o mundo inteiro sob ele. Não podemos garantir que o sistema bancário não vai nunca mais falhar, mas Mark Carney, adjunto do Banco da Inglaterra, o Metroid britânico disse que a valorização no mercado chinês é o aumento do mercado mundial, por isso não devem ser mantidos em colapso recentemente.