Atlantisz és a kozmikus katasztrófa


A különféle hipotézisek közül, amelyek Atlantisz totális pusztulására és szinte nyomtalan eltűnésére próbálnak racionális magyarázatot adni, kettő különösen nagy népszerűségre tett szert az atlantológusok körében.


Ezek az elméletek megegyeznek abban, hogy földön kívüli eredetet tulajdonítanak a katasztrófának, az egyik ilyen feltevés szerint egy kisbolygó (vagy egy üstökös) tehető felelőssé a “háromszemű” mágusok birodalmának pusztulásáért.

Ennek a hipotézisnek az ismertetésére legutóbb a sokoldalú német tudós, Otto H. Muck vállalkozott. Muck Atlantisz pusztulását az i.e. IX. évezred tájára teszi, ami nagyjából megegyezik a Platón által megadott időponttal.

Számításai szerint a katasztrófát egy több mint kétmillió tonnás aszteroida okozta, amely összeütközött a Földdel, és a jelenlegi Bermuda-háromszög térségében az óceánba zuhant. A légkörbe belépő kisbolygó a súrlódástól annyira felizzott, hogy ragyogása még a Nap fényét is elhomályosította.

Talán erre utal az egyik Szibilla könyv, amikor a Napot elhomályosító tűzgömbről ír, amely végül a tengerbe hullott. Az izzó aszteroida még a levegőben két nagyobb és számtalan kisebb részre szakadt, amit az óceán fenekén található két hatalmas teknő – a becsapódások nyomai -, valamint az Észak-Amerika délkeleti területein és a karibi térségben található kisebb-nagyobb meteoritkráterek is alátámasztanak.

A becsapódások helyén támadt mély repedésekből nagy erővel tört a felszínre az izzó magma, amely az óceán vízével keveredve hatalmas mennyiségű gőz és pára keletkezéséhez vezetett. Ez a nagy mennyiségű gőz – a légkörbe került vulkáni hamuval együtt – azután özönvízszerű szennyes esőket és az eget hosszú időre elsötétítő sűrű, fekete felhőtakarót eredményezett.

A becsapódás következtében feltornyosuló több kilométer magas szökőár többször megkerülte a Földet, vagyis a magas hegycsúcsok és fennsíkok kivételével kis időre mindent elborított a tenger, virágzó városokat és birodalmakat pusztítva el szinte nyomtalanul.

Egy másik hasonló katasztrófaelmélet szerint, amelyet többek között M. Kamienski dolgozott ki részletesen, a Halley-üstökös magjának egy levált része ütközött össze a Földdel. Ennek az elméletnek az ismertetésére most nem térünk ki, csupán néhány esemény feltételezett vagy hozzávetőleges időpontjának sokat sejtető párhuzamba állítását mutatjuk be.

A Halley-üstökös i.e. 9546-ban haladt el a Föld közelében. Atlantisz (Poszeidonia) pusztulása Platón szerint i.e. 9500 és 9000 között történt.

A Niagara-vízesés körülbelül i.e. X. évezredben jött létre, valamilyen nagy geológiai mozgás eredményeként.

A Michigan-tó fenekén található tőzegréteg keletkezésének ideje hozzávetőleg az i.e. 9600-as évekre tehető.

A Golf-áramlat folyása az i.e. X. évezredben változtatta meg irányát.

A jégkorszak az i.e. X. évezredben ért véget.

Többen úgy vélik, hogy az előbb felsorolt események egy részére azért került sor, mert az üstökös (vagy aszteroida) becsapódása következtében elfordult a Föld tengelyének iránya.

Forrás: hihetetlen magazin/facebook


Atlantis and the cosmic catastrophe

Among the various hypotheses that try to find a rational explanation for the destruction of Atlantis and the almost total disappearance of traceless, two in particular has gained great popularity among the atlantológusok.

These theories agree that extraterrestrial origin is attributed to the disaster, one such assumption is made that an asteroid (or comet) be held responsible for the "three-eyed" magicians destruction of the empire.

This hypothesis the last presentation of the versatile German scientist Otto H. Muck volunteered. Muck BC destruction of Atlantis IX. landscape of millennium make, which is roughly the same as indicated by the date of Plato.

According to the calculations of the catastrophe caused by an asteroid more than two million tonnes, which collided with the Earth, and the current area of ​​the Bermuda Triangle it plunged into the ocean. The asteroids entering the atmosphere was tense as the friction that has obscured the brilliance of the sun's light as well.

Perhaps one of the Sibyl book refers to this when he writes obscuring the sun tűzgömbről, which eventually fell into the sea. The glowing asteroid in the air and ripped two larger number of smaller parts, which is located on the ocean floor two large trough - traces the impacts - as well as North America and south-eastern areas of greater or lesser meteoritkráterek can be found in the Caribbean supported.

The crash site deep cracks had broken with great force to the surface of incandescent magma that is mixed with the ocean water has led to huge amounts of steam and mist formation. This large amount of steam - with volcanic ash into the atmosphere - after torrential rains and the sky darkening laundry dense black cloud cover has resulted in a long time.

The impact due to feltornyosuló high tsunami several kilometers around the Earth several times, that is, except for the high mountains and plateaus briefly suffused everything in the sea, flourishing cities and empires destroyed it almost without a trace.

In another similar catastrophe theory, according to which M. Kamieński worked out in detail, inter alia, the nucleus of Halley's Comet is part of a detached collided with Earth. The presentation of this theory will not be discussed now, only a few common event of suspected or approximate date of suggestive parallels claim.

The Halley's Comet B.C. In 9546 it passed near the Earth. Atlantis (Poszeidonia) destruction BC According to Plato It occurred between 9500 and 9000th

The Niagara Falls is about B.C. X millennium was created some big geological movement as a result.

Peat at the bottom of Lake Michigan around the time of the formation of BC It estimated 9600 years.

The flow of the Gulf Stream B.C. X millennium changed direction.

The ice age in BC X millennium ended.

Many people believe that the events listed above was done in part because the comet (or asteroids) turned's impact as a result of the Earth's axis direction.

Source: incredible magazine / facebookAtlántida y la catástrofe cósmica

Entre las varias hipótesis que tratan de encontrar una explicación racional para la destrucción de la Atlántida y la desaparición casi total de traceless, dos en particular ha ganado gran popularidad entre la atlantológusok.

Estas teorías están de acuerdo en que el origen extraterrestre se atribuye al desastre, se hace una de esas hipótesis de que un asteroide (o cometa) se hace responsable de la destrucción magos "de tres ojos" del imperio.

Esta hipótesis la última presentación del científico alemán versátil Otto H. Muck se ofreció. Destrucción Muck BC de la Atlántida IX. paisaje del milenio hacer, que es aproximadamente el mismo que indica la fecha de Platón.

Según los cálculos de la catástrofe causada por un asteroide de más de dos millones de toneladas, lo que chocó con la Tierra, y el área actual del Triángulo de las Bermudas que se hundió en el océano. Los asteroides que entran en la atmósfera era tensa como la fricción que ha oscurecido el brillo de la luz del sol también.

Quizás uno de los libros Sibila se refiere a esto cuando escribe oscureciendo el tűzgömbről sol, que finalmente cayó al mar. El asteroide que brilla intensamente en el aire y arrancó de dos mayor número de partes más pequeñas, que se encuentra en el fondo del océano dos grandes artesa - huellas de los impactos -, así como América del Norte y las zonas del sudeste de mayor o menor meteoritkráterek se pueden encontrar en el Caribe con el apoyo.

Las grietas profundas lugar del accidente habían roto con gran fuerza a la superficie del magma incandescente que se mezcla con el agua del mar ha llevado a enormes cantidades de vapor de agua y la formación de niebla. Esta gran cantidad de vapor de agua - con ceniza volcánica en la atmósfera - después de las lluvias torrenciales y el cielo oscuro de lavandería densa capa de nubes negro se ha traducido en un largo tiempo.

El impacto por feltornyosuló alta tsunami varios kilómetros alrededor de la Tierra varias veces, es decir, a excepción de las altas montañas y mesetas bañadas brevemente todo en el mar, ciudades florecientes e imperios destruyó casi sin dejar rastro.

En otra teoría catástrofe similar, según la cual M. Kamieński trabajó en detalle, entre otras cosas, el núcleo del cometa Halley es parte de un Independiente chocó con la Tierra. La presentación de esta teoría no se discutirá ahora, sólo unos pocos evento común de sospecha o aproximada fecha de paralelos sugerentes afirman.

El cometa Halley aC En 9546 pasó cerca de la Tierra. Atlántida (Poszeidonia) destrucción aC Según Platón Ocurrió entre 9500 y 9000a

El Niagara Falls está a punto aC X milenio fue creado algún movimiento geológico grande como un resultado.

Turba en la parte inferior del lago Michigan alrededor del tiempo de la formación de BC Se estima 9600 años.

El flujo de la Corriente del Golfo aC X milenio cambió de dirección.

La edad de hielo en BC X milenio terminó.

Muchas personas creen que los eventos mencionados anteriormente se hizo en parte porque el cometa (o asteroides) el impacto de vuelta como resultado de la dirección del eje de la Tierra.

Fuente: increíble revista / facebook


Atlantis ea catástrofe cósmica

Entre as várias hipóteses que tentam encontrar uma explicação racional para a destruição de Atlantis eo desaparecimento quase total de traceless, dois em particular ganhou grande popularidade entre a atlantológusok.

Essas teorias concordam que origem extraterrestre é atribuída ao desastre, um tal pressuposto é de que um asteróide (ou cometa) ser responsabilizada pelo mágicos "três-eyed" destruição do império.

Esta hipótese a última apresentação do cientista alemão Otto H. versátil Muck ofereceu. Muck BC destruição do Atlantis IX. paisagem do milênio fazer, que é aproximadamente o mesmo que o indicado pela data de Platão.

De acordo com os cálculos da catástrofe causada por um asteróide de mais de dois milhões de toneladas, que colidiu com a Terra e com a atual área do Triângulo das Bermudas que mergulhou no oceano. Os asteróides que entram na atmosfera estava tensa como o atrito que obscureceu o brilho da luz do sol também.

Talvez um dos Sibila livro refere-se a isso quando ele escreve obscurecendo o tűzgömbről sol, que eventualmente caiu no mar. O asteróide brilhando no ar e arrancou dois maior número de peças menores, que está localizado no fundo do oceano dois grandes trough - traça os impactos -, bem como América do Norte e áreas do sudeste de maior ou menor meteoritkráterek pode ser encontrada no Caribe suportado.

O local do acidente rachaduras profundas tinha quebrado com muita força à superfície do magma incandescente que é misturado com a água do mar tem levado a enormes quantidades de vapor e formação de névoa. Esta grande quantidade de vapor - com cinzas vulcânicas na atmosfera - após chuvas torrenciais e do céu escurecendo lavanderia densa cobertura de nuvens preto resultou em um longo tempo.

O impacto devido à feltornyosuló alta tsunami vários quilômetros em torno das várias vezes da Terra, isto é, exceto para as altas montanhas e planaltos brevemente suffused tudo no mar, cidades e impérios florescentes destruiu quase sem deixar vestígios.

Em outra teoria da catástrofe semelhante, segundo a qual M. Kamieński trabalhada em detalhes, inter alia, o núcleo do cometa de Halley é parte de uma Moradia Isolada colidiu com a Terra. A apresentação dessa teoria não será discutido agora, apenas algumas evento comum de suspeita ou aproximado data de paralelos sugestivos reivindicar.

O Cometa Halley aC Em 9546 ele passou perto da Terra. Atlantis (Poszeidonia) BC destruição Segundo Platão Ocorreu entre 9500 e 9000

O Niagara Falls é cerca aC X milênio foi criada algum movimento geológico grande como resultado.

Peat, na parte inferior do lago Michigan em torno do tempo de formação de aC Estima-se 9600 anos.

O fluxo da Corrente do Golfo aC X milênio mudou de direção.

A idade do gelo em BC X milênio terminou.

Muitas pessoas acreditam que os eventos listados acima foi feito em parte porque o cometa (ou asteróides) do impacto virou como resultado da direção do eixo da Terra.

Fonte: incrível revista / facebook