Ahová az ufók hazajárnak


Idegen bázis Kirgíziában?

A világnak ezen a ritkán látogatott pontján nagyon különös események történnek. Lehet, hogy az a vidék másoknak is otthont ad? Kirgízia a hatalmas területű Kazahsztán és a még annál is nagyobb Kína közé szorult viszonylag kis ország (kétszer akkora, mint Magyarország), ahol a lakosság többsége gyapottermeléssel és állattenyésztéssel foglalkozik. A terület az utóbbi évtizedekben furcsa események színhelye lett. 


A fővárostól, Biskektől délre a sivár hegyvidéken van egy völgy, helyesebben hegyi hágó, helyi nevén Ala-Arcsa, amely a nagy ázsiai hegység, a Tien-san egyik nyúlványa. Régebben, még a szovjet időkben sok hegymászó járt erre, és a helyiek már akkor is furcsa repülő tárgyakról, valamint a „hegyi emberről”, a jetiről meséltek a turistáknak.

A kirgíz hegyi mentő szolgálat emberei ma is azt emlegetik, hogy a hágó környékén ufót gyakorlatilag minden nap lehet látni! Éjszakánként Ala-Arcsa fölött titokzatos fények cikáznak. Közös jellemzőjük, hogy igen nagy sebességgel repülnek, majd közben váratlanul megváltoztatják repülésük irányát. Az egyik 4700 méteres hegycsúcs körül nemegyszer nappal is láttak már repülő szerkezeteket. 1991-ben egy nagyobb létszámú szovjet hegymászó csoport tagjai többször is eljöttek a Teketor hegycsúcs (4441 m) környékére; az egyik alkalommal vérfagyasztó élményben volt részük. Az égből öt hatalmas, kerek repülő test ereszkedett feléjük, majd a föld fölött alacsonyan kezdtek keringeni – talán éppen azért, hogy elriasszák az embereket a környékről? 

1992 elején itt tartották a szovjet hegymászó szövetség éves gyűlését. Akkor a Korona-csúcs (4860 m) mellett négy igen nagy, mert csaknem egy-egy kilométer átmérőjű (!) repülő tárgy, feltehetően afféle „anyahajó” jelent meg, és csaknem egy órán keresztül függött a magasban, a hegymászók nagy rémületére. Később kisebb ufók szálltak ki belőlük, majd visszatértek az „anyahajókba”, és azok mind elrepültek.

Állítólag történtek ufólandolások is. 1992-ben egy 15 fős hegymászó csapat éppen 4000 méteren haladt a hegyekben, amikor megpillantottak egy nagyon magas, körülbelül három és fél méteres sovány alakot, aki ezüstös ruhát viselt, és az egyik sziklafalon egy nagyon keskeny párkányon állt. A lény mozdulatlanul figyelte a szakadék másik oldalán, tőle több száz méterre haladó embereket. Azok annyira megijedtek tőle, hogy visszafordultak, és hanyatt-homlok indultak lefelé, feledve eredeti úti céljukat.

Akiknek nyoma veszett

Ez az a környék, amelyhez a valamikor szovjet hegymászás egyik legnagyobb rejtélye is fűződik. Hat hegymászó tűnt el nyomtalanul 1981-ben úgy, hogy soha többé nem látták őket és máig nem tudni , mi lett a sorsuk. No persze köztudott, hogy a hegyekben, az amúgy is veszélyt kereső alpinistákkal sok minden megeshet, köztük tragikus dolgok is – de azért hat ember nem szokott eltűnni teljesen nyom nélkül!

Lehet, hogy a következő jelenséggel függnek össze az eltűnések? 1987-ben két alpinista táborozott le egy viszonylag védett, hó- és szélmentes helyen. Egyszer csak nem messze a táboruktól váratlanul megnyílott a hegyoldal! A havat és földet valamilyen gigantikus erő felemelte, és a döbbent emberek azt látták, hogy a nyílásból, mint egy hangárból, kiszáguld egy ufó, és eltűnik a messzeségben, majd a „hangár” ajtaja visszaárult, és az emberek ismét csak a behavazott hegyoldalt látták. 

A két hegymászó megjelölte azt a pontot a térképükön, a szállásukon pedig elmondták kollégáiknak, mit láttak és azt is, hogy másnap visszatérnek oda, hogy tüzetesebben is megvizsgálják. Talán nem kellett volna, mert nekik is nyomuk veszett. Könnyen rámondhatjuk, hogy szakadékba zuhantak,  lavina temette el őket, vagy akármilyen más okot is találhatunk arra, hogy soha többé senki sem látta őket. De mi van, ha tényleg rátaláltak a „hangár” bejáratára? Vagy ezért kellett elpusztulniuk, vagy – szerencsésebb esetben – az idegenek már többé nem engedhették vissza őket, nehogy elárulják a titkot. Még az is lehet, hogy utána évtizedekig éltek az idegenek között, ráadásul nem is csak ők. Ilyen véletlen szemtanúk, akik a mi világunk számára megszűntek létezni, százával élhetnek különféle idegen bázison.

A havasi ember

Ősidők óta köztudott arrafelé, hogy a Tien-san hegység nehezen megközelíthető, négyezer méteres csúcsai között él a jeti. A havasi embert nem egyszer látták már az Ala-Arcsa hágón is. 

A hegymászók és a hegyi mentő szolgálat tagjai rengeteg történetet tudnak róluk, főleg olyanok szavait ismételgetik, akik a saját szemükkel látták a havasi embert. Több ismert ottani hegyi mentő , mint Poltavszkij és Nazarenko sokszor találkoztak már jetivel. A kriptozoológusok is kikérdezték őket, és arra a belátásra jutottak, hogy a jeti nem más, mint a Neander-völgyi ősember, „aki” túlélte törzse pusztulását. Nagy teljesítmény lehet, ha tényleg így van, hiszen a tudomány szerint 40 ezer évvel ezelőtt pusztultak ki. De lám, a nehezen megközelíthető, rideg éghajlatú helyekre visszaszorulva, azért pár száz, vagy pár ezer példányuk megmaradt a Himalájában, Észak-Amerika egyes vidékein és Szibériában. 

A jeti éjszakai életmódot folytat, ez is része a rejtőzködésének. Az 1980-as években nemegyszer felkereste az alvó hegymászók táborát, élelem után kutatva fosztogatta azok poggyászát, sőt sátrait. A menedékházakban, hegyi kunyhókban éjszakázó emberek gyakorta megfigyelhették a holdfényben ezeket a lényeket. A méreteik is ijesztőek – általában jóval magasabbak két méternél, testsúlyuk elérheti a 150 kilót is. Erősek és félelmetesek – esetenként a tábortüzeknél ülő helybeliek és/vagy az alpinisták hallják is a hangjukat. A jeti mindent megtesz, hogy elriassza életteréből az oda betörő embereket: füttyöget, kiabál, sőt megesett már, hogy kővel dobálta meg a tűz körül ülőket. Nem bánt senkit, nem öli meg az embert, de mindent megtesz azért, hogy elkergesse a szerinte hívatlan látogatókat. 

Ahogy korábban az ufókkal kapcsolatban, itt is felmerült, hogy a havasi embernek talán van valamilyen telepatikus képessége. Egyfelől többen panaszkodtak már, hogy amikor jeti jár a közelben, akkor a fejükben furcsa dolgokat éreznek, ami lehetett akár fizikai fájdalom is, meg valamiféle zavarodottság.  De a másik, hasonlóan érdekes jel, sőt szinte bizonyíték erre a telepatikus képességre az a tény, hogy ahányszor „jetikutató” expedíció érkezett az Ala-Arcsa vidékére, a környékről azonnal eltűntek a jetik! Az amúgy is csak éjszaka mozgó lény (nem tudjuk, hogy az emberek vagy az állatok közé soroljuk őket?) egyszerűen nem jelent meg. 

Az 1980-as években több ilyen expedíció érkezett oda, de amíg azok el nem mentek, addig némaság honolt a vidéken. Legfeljebb néhány lábnyomot találtak a kutatók, azokat öntötték ki gipsszel és vitték el messzi földre, nagyvárosok múzeumaiba  – de egyetlen tudós sem látott jetit. Ám miután egy ilyen expedíció végleg távozott, akkor már másnap éjjel hallani lehetett a havasi ember jellegzetes üvöltését a hágót övező jegyek között…

Forrás: Nemere István - ufomagazin


Foreign Kirghizia base?


This rarely visited destination in the world is very strange events happen. It may be that the region is also home to other people? Kyrgyzstan and Kazakhstan pushed to the vast area of ​​China is even larger among a relatively small country (twice the size of Hungary), where the majority of the population in cotton production and animal husbandry deals. The area has become in recent decades the scene of strange events.

The capital city Biskektől south of the country is a barren mountain valley, or rather a mountain pass, locally known as Ala-Arcs, which is great Asian mountain range, one of the foothills of the Tien Shan. In the past, even in Soviet times this was a lot of climbing, and the locals had even strange flying objects, as well as the "mountain man", the jetiről told the tourists.
 
The people of Kyrgyz mountain rescue service today also referred to pass around the UFO can be seen almost every day! Ala-Arcs night over the mysterious lights zigzags. Their common characteristic is to fly very high speed and then suddenly change direction during flight. Structures have been seen flying once a day is not one of the 4,700 meter mountain peaks around. In 1991, members of a larger group of Soviet climbers Teketor repeatedly came to the summit (4441 m) around; One of the times was a chilling experience them. The five enormous sky, round flying objects descended on them, and then began a low orbit above the earth - perhaps in order to discourage people from the neighborhood?

It was held in early 1992 at an annual meeting of the Soviet mountaineering association. Then the Crown peak (4860 m) in addition to four very high because almost one kilometer in diameter (!) Flying object, presumably a kind of "mother ship" appeared and hung in the air, the climbers great dismay of almost one hour. Later, smaller UFO flew out of them, and then returned to the "anyahajókba," and they all flew away.
 
Ufólandolások also allegedly took place. In 1992, a 15-person climbing team had just passed 4,000 meters in the mountains when he saw a very tall, about three and a half meter lean figure, who wore a silver dress and one was a very narrow cliff ledge. The creature still watched the other side of the chasm, hundreds of meters away from him more than people. They are so afraid of him that turned back and went headlong down the original forgetting their destination.

Those who have gone missing

This is the area, which at some point in seeing the Soviet mountain climbing is one of the greatest mystery. Six climbers disappeared without a trace in 1981 so that you never saw them and still do not know what happened to them. Of course, it is known that in the mountains, the danger is already seeking alpinistákkal much can happen, including tragic things - but not one to six people disappear without trace completely!

It may be related to the phenomenon of disappearances next? In 1987, two alpinist camped down in a relatively protected from snow and wind-free place. Suddenly, unexpectedly táboruktól was opened not far from the slopes! The snow and land some gigantic strength lifted, and the shocked people saw that the slot like a hangar, kiszáguld a UFO, and disappears in the distance, and the "hangar" door to selling, and people once again saw only snow-covered hillside .

The two climbers set out the points of térképükön the quarters and told colleagues what they have seen and also that the next day will return there to more closely examine it. Maybe they should not have, because they too disappeared. Easy right to say that the abyss plunged, avalanche buried them, or whatever other cause can be found in the fact that no one has never seen them. But what if you really found the "hangar" entrance? Or so they had to die or - more fortunate cases - the aliens could not afford them anymore back, not to reveal the secret. It is even possible that after decades of living among strangers, and not only them. Such accidental eyewitnesses who have ceased to exist in our world, can live hundreds of different alien base.

The yeti

It is known that direction, since ancient times to live in the Tien Shan mountains difficult to access, four-thousand-meter peaks of the yeti. The yeti had not seen the once-Ala Arcs pass as well.

The climbers and mountain rescue service members know a lot of stories about them, especially repeat those words of people who have seen with their own eyes the yeti. More known local mountain rescue as many times Poltavszkij and Nazarenko has met yeti. The kriptozoológusok also questioned them, and that for the foreseeable found that the yeti is none other than the Neanderthal man "who" survived the destruction of the tribe. High performance can be if it really is so, because the science says 40 thousand years ago wiped out. But behold, the access is difficult, cold climate areas driven back, so a few hundred or a few thousand copies remaining in the Himalayas, North America and some regions of Siberia.

The yeti nocturnal lifestyles, it's also a part of hiding capability. The 1980s, not once visited the sleeping camp of mountaineers, searching for food after they looted luggage and even tents. The shelter houses, mountain huts sleepers often people have observed these creatures in the moonlight. The size can be daunting - usually much higher than two meters in length, weigh up to 150 pounds. They are strong and scary - sometimes the locals sitting campfires and / or the alpinists can hear their voices. The Yeti will do everything to discourage people from invading the outward life space: füttyöget, yelling, or even already happened to throwing stones at them that sit around the fire. It does not hurt anyone, does not kill the man, but do everything they can to drive away the uninvited visitors according to him.

As previously related to UFOs, it is suggested that a yeti might have some telepathic ability. On the one hand people are already complaining that when yeti walk around, you will feel strange things on their minds, which could be either a physical pain, a kind of confusion. But another, equally interesting sign and almost telepathic ability proof of this is the fact that every time "jetikutató" expedition arrived in the Ala-Arcs countryside, the neighborhood immediately disappeared from the yeti! The creature moving only at night anyway (we do not know the people or the animals listed among them?) Simply did not appear.

In 1980 one such expedition arrived, but until they have gone, while silence reigned in the countryside. Up to a few footprints were found, researchers, they were cast out of plaster and was taken to a faraway land, cities museums - but no scientist has ever seen yeti. But after such an expedition finally left, the next day you could hear at night from around the pass from the yeti distinctive roar ...

Source: Stephen Nemere - ufomagazinBase de Kirguistán de Relaciones Exteriores?


Este destino poco visitado en el mundo es muy extraños acontecimientos suceden. Puede ser que la región es también el hogar de otras personas? Kirguistán y Kazajstán empujados a la vasta área de China es aún mayor entre un país relativamente pequeño (dos veces el tamaño de Hungría), donde la mayoría de la población en los acuerdos de producción de algodón y la ganadería. La zona se ha convertido en las últimas décadas el escenario de extraños sucesos.

La ciudad capital Biskektől sur del país es un valle árido de montaña, o más bien un paso de montaña, conocido localmente como Ala-Arcs, que es gran cordillera asiática, una de las estribaciones de Tien Shan. En el pasado, incluso en la época soviética este era un montón de escalada, y los lugareños tenían objetos voladores incluso extraños, así como el "hombre de la montaña", la jetiről dijo a los turistas.
 
La gente de servicio de rescate de montaña de Kirguistán hoy también se refirió a pasar alrededor del UFO se pueden ver casi todos los días! Ala-Arcs noche sobre las misteriosas luces en zigzag. Su característica común es volar muy alta velocidad y luego cambiar repentinamente de dirección durante el vuelo. Estructuras se han visto volar una vez al día no es uno de los 4.700 metros picos de las montañas alrededor. En 1991, los miembros de un grupo mayor de escaladores soviéticos Teketor llegaron en varias ocasiones a la cumbre (4441 m) alrededor; Una de las veces fue una experiencia escalofriante ellos. Los cinco enorme cielo, objetos voladores redondas descendieron sobre ellos, y entonces comenzaron una órbita baja sobre la tierra - tal vez con el fin de disuadir a la gente del barrio?

Se llevó a cabo a principios de 1992 en una reunión anual de la asociación de montañismo Soviética. Entonces el pico Corona (4860 m), además de cuatro muy alto ya que casi un kilómetro de diámetro (!) Volar objeto, presumiblemente, una especie de "nave nodriza" apareció y flotaba en el aire, los escaladores gran consternación de casi una hora. Más tarde, más pequeño OVNI voló fuera de ellos, y luego regresó a la "anyahajókba", y todos ellos se fue volando.
 
Ufólandolások también habrían tenido lugar. En 1992, un equipo de escalada de 15 personas acababa de pasar 4.000 metros en las montañas cuando vio una figura magra muy alto, alrededor de tres y medio metros, que llevaba un vestido de plata y una era una cornisa acantilado muy estrecho. La criatura seguía mirando al otro lado del abismo, a cientos de metros de distancia de él más que las personas. Ellos tienen tanto miedo de él que dio la vuelta y se fue de cabeza por el original olvidar su destino.

Los que han desaparecido

Se trata de la zona, que en algún momento de ver el montañismo Soviética es uno de los más grande misterio. Seis escaladores desaparecieron sin dejar rastro en 1981 para que nunca los vio y todavía no sabe lo que pasó con ellos. Por supuesto, se sabe que en las montañas, el peligro ya está buscando alpinistákkal mucho puede suceder, incluyendo cosas trágicas - pero no una a seis personas desaparecen sin dejar rastro por completo!

Puede estar relacionado con el fenómeno de las desapariciones próximos? En 1987, dos alpinista acampó en un tiempo relativamente protegidos de la nieve y el lugar libre de viento. De repente, inesperadamente táboruktól se abrió no muy lejos de las pistas! La nieve y la tierra un poco de fuerza gigantesca levantadas, y el pueblo de asombro vieron que la ranura como un hangar, kiszáguld un OVNI, y desaparece en la distancia, y el "hangar" puerta a la venta, y la gente una vez más, sólo veían ladera cubierta de nieve .

Los dos escaladores establecen los puntos de térképükön los cuartos y le dijeron a sus colegas lo que han visto y que al día siguiente volverán allí para más de cerca examinarlo. Tal vez ellos no deberían tener, porque ellos también desaparecieron. Fácil derecho a decir que el abismo se hundió, avalancha los enterró, o cualquier otra causa puede encontrarse en el hecho de que nadie nunca los ha visto. Pero lo que si realmente encontramos la entrada "hangar"? O eso es lo que tenían que morir o - casos más afortunados - los extranjeros no podían permitirse ellos nunca más volver, no revelar el secreto. Incluso es posible que después de décadas de vivir entre extraños, y no sólo ellos. Dichos testigos accidentales que han dejado de existir en nuestro mundo, pueden vivir cientos de diferente base alienígena.

El yeti

Se sabe que la dirección, desde la antigüedad a vivir en las montañas de Tien Shan de difícil acceso, los picos de cuatro mil metros del yeti. El yeti no había visto la vez-Ala Arcs pasar también.

Los escaladores y los miembros del servicio de rescate de montaña saben un montón de historias sobre ellos, sobre todo repetir aquellas palabras de personas que han visto con sus propios ojos el yeti. Más conocido local de rescate de montaña tantas veces Poltavszkij y Nazarenko ha reunido yeti. El kriptozoológusok también los interrogó, y que para el próximo encontró que el yeti no es otro que el hombre de Neanderthal ", que" sobrevivió a la destrucción de la tribu. Alto rendimiento puede ser si realmente es así, porque la ciencia dice que hace 40 mil años eliminados. Pero he aquí que el acceso es, zonas de clima frío difíciles accionadas espalda, por lo que unos pocos cientos o unos pocos miles de copias restantes en el Himalaya, América del Norte y algunas regiones de Siberia.

Los estilos de vida nocturna yeti, es también una parte de su escondite capacidad. La década de 1980, no una vez visitaron el campamento de dormir de montañeros, en busca de alimento después de que saquearon equipajes e incluso tiendas de campaña. Las casas de acogida, refugios de montaña durmientes a menudo las personas han observado estas criaturas en el claro de luna. El tamaño puede ser desalentador - por lo general mucho mayor de dos metros de largo, a pesar hasta 150 libras. Son fuertes y miedo - fogatas veces los lugareños sentados y / o los alpinistas pueden oír sus voces. El Yeti hará todo lo posible para disuadir a la gente de invadir el espacio de vida exterior: füttyöget, gritar, o incluso ya le pasó a tirar piedras a los que se sientan alrededor del fuego. No hace daño a nadie, no mata al hombre, sino hacer todo lo posible para alejar a los visitantes no invitados según él.

Como ya se ha relacionado con los ovnis, se sugiere que un yeti podría tener cierta capacidad telepática. Por un lado, la gente ya se quejan de que cuando paseo yeti alrededor, usted se sentirá cosas extrañas en sus mentes, lo que podría ser un dolor físico, una especie de confusión. Pero otra señal, igualmente interesante y prueba de habilidad casi telepática de esto es el hecho de que cada vez que la expedición "jetikutató" llegó en el campo Ala-Arcs, el barrio de inmediato desapareció del yeti! Simplemente no apareció la criatura se mueve solamente en la noche de todos modos (que no sabemos las personas o los animales figuran entre ellos?).

En 1980 un tal expedición llegó, pero hasta que no hayan pasado, mientras que el silencio reinó en el campo. Hasta un par de huellas se encontraron, los investigadores, que fueron expulsados ​​del yeso y fue llevado a una tierra lejana, ciudades museos -, pero ningún científico ha visto jamás yeti. Pero después de una expedición como finalmente se fue, al día siguiente se podía oír en la noche de todo el pase desde el rugido distintivo yeti ...

Fuente: Stephen Nemere - ufomagazinBase de Kirghizia estrangeira?

Este destino raramente visitado do mundo é eventos muito estranhas acontecem. Pode ser que a região também é o lar de outras pessoas? Quirguistão e Cazaquistão empurrado para a grande área da China é ainda maior entre um país relativamente pequeno (o dobro do tamanho da Hungria), onde a maioria da população na produção de algodão e pecuária promoções. A área tornou-se, nas últimas décadas o cenário de acontecimentos estranhos.

A capital Biskektől sul do país é um vale árido montanha, ou melhor, uma passagem de montanha, conhecida localmente como Ala-Arcs, que é grande cordilheira asiática, um dos montes de Tien Shan. No passado, mesmo nos tempos soviéticos este foi um monte de escalada, e os moradores tiveram objetos voadores estranhos mesmo, bem como o "homem da montanha", disse o jetiről os turistas.
 
O povo do Quirguistão serviço de resgate de montanha hoje também se refere a passar em torno do UFO pode ser visto quase todos os dias! Ala-Arcs noite sobre as luzes misteriosas ziguezagues. Sua característica comum é voar velocidade muito alta e, de repente, mudar de direção durante o vôo. Estruturas foram vistos voando uma vez por dia não é um dos picos das montanhas 4.700 metros ao redor. Em 1991, os membros de um grupo maior de escaladores soviéticos Teketor veio repetidamente para a cimeira (4441 m) ao redor; Uma das vezes foi uma experiência refrigeração-los. Os cinco enorme céu, objetos voadores redondos desceu sobre eles, e então começou uma órbita baixa sobre a terra - talvez a fim de desencorajar as pessoas da vizinhança?

Foi realizada no início de 1992 em uma reunião anual da associação de montanhismo Soviética. Em seguida, o pico Crown (4860 m), além de quatro muito alta porque quase um quilômetro de diâmetro (!) Voar objeto, provavelmente uma espécie de "nave-mãe" apareceu e pairou no ar, os escaladores grande desânimo de quase uma hora. Mais tarde, menor UFO voou para fora deles, e depois voltou para o "anyahajókba", e todos eles voaram longe.
 
Ufólandolások também tomou alegadamente lugar. Em 1992, uma equipe de escalada de 15 pessoas tinham acabado de passar 4.000 metros nas montanhas quando viu uma figura magra muito alto, cerca de três metros e meio de, que usava um vestido prata e um era um borda do penhasco muito estreita. A criatura ainda observava do outro lado do abismo, centenas de metros de distância dele mais do que pessoas. Eles têm tanto medo de que ele se virou e foi de cabeça para baixo o original esquecendo seu destino.

Aqueles que estão desaparecidos

Esta é a área, que em algum momento de ver o alpinismo soviética é um dos o maior mistério. Seis alpinistas desapareceram sem deixar rastro em 1981 de modo que você nunca viu-os e ainda não sei o que aconteceu com eles. Claro, sabe-se que nas montanhas, o perigo já está buscando alpinistákkal muito pode acontecer, incluindo coisas trágicas - mas não um a seis pessoas desaparecem sem deixar rasto completamente!

Ele pode estar relacionada com o fenômeno dos desaparecimentos próximos? Em 1987, dois alpinista acampados para baixo em um período relativamente protegido de neve e lugar livre de vento. De repente, inesperadamente táboruktól foi aberto não muito longe das pistas! A neve e terra um pouco de força gigantesca levantada, e as pessoas chocadas viu que o slot como um hangar, kiszáguld um UFO, e desaparece na distância, eo "hangar" porta para vender, e as pessoas mais uma vez viu apenas encosta coberta de neve .

Os dois alpinistas estabelecem os pontos de térképükön os trimestres e disse a colegas o que viram e também que no dia seguinte vai voltar lá para mais de perto examiná-lo. Talvez eles não deveriam ter, porque eles também desapareceram. Fácil direito de dizer que o abismo mergulhou, avalanche enterrou-os, ou qualquer outra causa pode ser encontrada no fato de que ninguém nunca viu-los. Mas e se você realmente encontrou a entrada "hangar"? Ou então eles tinham que morrer ou - casos mais afortunados - os estrangeiros não podiam pagá-los mais para trás, para não revelar o segredo. É até possível que, depois de décadas de vida entre estranhos, e não só eles. Tais testemunhas acidentais que tenham deixado de existir em nosso mundo, podem viver centenas de diferente base alienígena.

O yeti

Sabe-se que direção, desde os tempos antigos para viver nas montanhas de Tien Shan difíceis de acessar, picos de quatro mil metros do yeti. O yeti não tinha visto uma vez que-Ala Arcs passam bem.

Os montanhistas e os membros do serviço de resgate de montanha conheço um monte de histórias sobre eles, especialmente repetir aquelas palavras de pessoas que viram com seus próprios olhos o yeti. Mais conhecido resgate de montanha local como muitas vezes Poltavszkij e Nazarenko atendeu yeti. O kriptozoológusok também questionou-los, e que, para o próximo descobriram que o yeti não é outro senão o homem de Neandertal ", que" sobreviveram à destruição da tribo. Alto desempenho pode ser se ele realmente é assim, porque a ciência diz que há 40 mil anos exterminada. Mas eis que o acesso é difícil áreas de clima frio, conduzido de volta, por isso algumas centenas ou alguns milhares de cópias restantes no Himalaia, América do Norte e algumas regiões da Sibéria.

Os estilos de vida noturna yeti, também é uma parte da capacidade de esconder. A década de 1980, uma vez que não visitou o acampamento adormecido de alpinistas, em busca de comida depois de terem saqueado bagagem e até mesmo barracas. As casas de abrigo, abrigos de montanha dormentes muitas vezes as pessoas têm observado essas criaturas sob o luar. O tamanho pode ser assustador - geralmente muito maior do que dois metros de comprimento, pesar até 150 libras. Eles são fortes e assustador - fogueiras às vezes os moradores sentam-se e / ou os alpinistas podem ouvir as suas vozes. O Yeti vai fazer de tudo para desencorajar as pessoas de invadir o espaço de vida exterior: füttyöget, gritar, ou mesmo já aconteceu com a atirar pedras neles que se sentam ao redor do fogo. Ele não machucou ninguém, não mata o homem, mas fazem de tudo para afastar os visitantes não convidados de acordo com ele.

Como anteriormente relacionados a OVNIs, sugere-se que um yeti pode ter alguma habilidade telepática. Por um lado, as pessoas já estão reclamando que quando a pé yeti ao redor, você vai se sentir coisas estranhas em suas mentes, o que poderia ser uma dor física, uma espécie de confusão. Mas um outro, sinal igualmente interessante e prova de capacidade quase telepática disso é o fato de que cada vez "jetikutató" expedição chegou no campo Ala-Arcs, o bairro imediatamente desapareceu do yeti! A criatura se movendo apenas à noite de qualquer maneira (não sabemos as pessoas ou os animais listados entre eles?) Simplesmente não apareceu.

Em 1980, um tal expedição chegou, mas até que eles tenham desaparecido, enquanto o silêncio reinou no campo. Até algumas pegadas foram encontradas, pesquisadores, eles foram expulsos do gesso e foi levado para uma terra distante, cidades museus - mas nenhum cientista jamais viu yeti. Mas depois de uma expedição finalmente saiu, no dia seguinte você pode ouvir à noite em torno do passe do rugido distintivo yeti ...

Fonte: Stephen Nemere - ufomagazin