A kutatók megerősítették: megtalálták a legnagyobb piramist MexikóbanA kutatók olyan hatalmas piramisra bukkantak Mexikóban, amely nagyobb, mint a teotihuacani Nap-piramis. 

A kezdeti mérések szerint a Mexikóban felfedezett kőgúla nagyobb, mint a Napnak szentelt Nagy Piramis, melynek méretei a következők: magassága 65 m, alapja 222×225 m.

A szóban forgó piramis ásatásait 2010-ben kezdték meg.

A legimpozánsabb piramis magassága eléri a 75 métert és korát 1700 évesre becsülik a szakértők.
A specialisták az INAH, vagyis a Chiapas-i Tonina fellegvárban található Nemzeti Antropológiai és Történettudományi Intézet munkatársai.

Emiliano Gallaga, a régészeti zóna igazgatója, kifejtette, hogy a munkálatokat az elmúlt két év során végezték, s a háromdimenziós térkép által a kutatóknak sikerült igazolniuk, hogy az ásatási helyszín északkeleti részén tornyosul Közép-Amerika egyik legnagyobb konstrukciója, amely elképesztő méretei tekintetében csakis Guatemalában található tikali és el miradori maja városokhoz hasonlítható.


El Mirador
El Mirador a maja civilizáció preklasszikus korának legnagyobb városa. A romok El Peténben találhatók, Guatemala legészakibb tartományában. A várost lakói Kr.u. 50-ben elhagyták; 1926-ban fedezték fel újra a romokat. Két hatalmas piramis található a romvárosban: a körülbelül 55 méter magas “El Tigre” és “La Danta”, mely utóbbi 72 méter magas és tetején templom áll.
El Miradorban nagy számban találtak a madáristen Vucub Caquix ábrázolásait. 2009-ben El Miradorban fedeztek föl egy négy méter hosszú és három méter magas ókori maja frízt, amelynek a keletkezését Kr. e. 300-ra valószínűsítik, és így ez az eddig ismert legrégebbi maja fríz, amely Ixbalanque és Hunapu isteneket ábrázolja fürdés közben.


Tikal maja városa
Tikal (vagy Tik’al, a jelenleg aktuálisabb helyesírás szerint) a legnagyobb a maja civilizáció által alapított városok közül. El Petén guatemalai állam területén található. A romváros jelenleg Guatemala Tikal Nemzeti Parkjában található, az UNESCO világörökség része és népszerű turistalátványosság.

A legközelebbi nagyváros Flores és Santa Elena körülbelül 30 kilométerre található.
A romok mélyen az esőerdőben találhatók. A Tikal Parkban megtalálható a hatalmas ceiba fa (Ceiba pentandra), amely a maják szent fája volt; a trópusi cédrus (Cedrela odorata) és a mahagóni (Swietenia). A fauna tekintetében a parkban láthatóak agutik, pókmajmok, bőgőmajmok, pávaszemes
pulykák, guánok, tukánok, zöld papagájok és levélvágó hangyák. Továbbá előfordulnak jaguárok és koátik.

Tikal egyike volt a maja civilizáció fő kulturális és populáris központjainak. Monumentális épületeket emeltek itt már a Kr. e. 4. században. A várost a maja klasszikus korban tökélyre fejlesztették kb. Kr. u. 200 – 850 között. Azután már nem építettek több nagy műemléket, néhány nemesi palota leégett és a népsűrűség jelentősen megtizedelődött, mígnem a helyet teljesen elhagyták a 10. század végére. 

A „Tikal” név azt jelenti maja nyelven, hogy „A hangok helye” vagy „A nyelvek helye”, mely a város ősi neve lehetett, habár az ókori hieroglifák gyakran Mutalra vagy Yax Mutalra utalnak, melynek jelentése „Zöld Halom” és metaforikus szempontból talán az „Első Próféciára” utal. 
A tudósok úgy vélik, népessége 100 000 – 200 000 között mozgott.
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/)


Egy újabb jellegzetesség ötlik szemünkbe, ami abszolút egyedülállóvá teszi ezt a spanyolok érkezése előtti építményt, jelesül, hogy hét platform teszi teljessé, valamint speciálisan kialakított helyeik vannak a palotáknak, a templomoknak, a lakóházaknak és a közigazgatási épületeknek. Az INAH kutatói azt állítják, hogy ez a páratlan építmény számos olyan különleges funkciót töltött be a szociális, a politikai, a gazdasági és a vallási életen belül, melyekkel ugyanakkor egyáltalán nem találkozunk semelyik másik archeológiai helyszínen a maja világban.

„Óriási meglepetés tapasztalni, hogy a piramist szinte teljes mértékben a prehispán építőmesterek kivitelezték, következésképpen sokkal inkább mesterséges, mint amennyire természetes.” Ez azért lényeges, mivel eddig azt hittük róla, hogy ez egy természetes domb, mindazonáltal a bizonyítékok egyértelműen igazolták, hogy majdnem az egész struktúrát az ókori lakosok hozták tető alá.

A régészek hozzátették, hogy a piramis nagyobb, mint amire számítottak. Az építményt utak kapcsolják össze a környező dombtetőkkel.
Gallaga azt is hozzátette, hogy mindezek után megerősíthetjük, hogy a piramis magasságát tekintve meghaladja a teotihuacani Nap-piramist, amely 65 méteres. Az INAH szakértői arra a megállapításra jutottak, hogy a városközpont építészetileg folytatódik úgy 10-12 hektáron keresztül, amely duplája annak, amit korábban gondoltak, s csatlakozik az Akropolisz déli homlokzatához. Ezzel a hely a kutatók számára az egyik legjelentősebb maja területté lépett elő.

Forrás:http://boldognapot.hu/blog/a-kutatok-megerositettek-megtalaltak-a-legnagyobb-piramist-mexikoban/


The researchers confirmed that they found the largest pyramid in Mexico

The researchers found a huge pyramid in Mexico, which is larger than the Sun Pyramid teotihuacani.

According to the initial measurements of Mexico discovered kőgúla larger than the Sun is dedicated to the Great Pyramid, which has the following dimensions: height 65 m, based on 222 × 225 m.

The pyramid is said excavations began in 2010.

The most impressive pyramid reaches a height of 75 meters wide and age of 1,700 years, experts estimate.
The specialists of INAH, namely the National Institute of Anthropology and History in Chiapas i Tonina citadel colleagues found.

Emiliano Gallaga, the archaeological zone director, explained that the works carried out over the past two years, and could provide evidence for researchers by three-dimensional map, to the northeast of the excavation site looms Central America one of the largest construction, which is amazing dimensions with respect only to Guatemala found Tikal and El Mirador Mayan cities can be compared.

El Mirador
El Mirador pre-classical era of the Mayan civilization largest city. The ruins of El Peténben are located in the northernmost region of Guatemala. The inhabitants of the town was abandoned in AD 50; In 1926 it discovered the ruins again. Two huge pyramid found in the ruined city: about 55 meters high is the "El Tigre" and "La Danta", the latter being 72 meters high and the top of the church.
El Mirador large numbers of birds found in the depictions of God Vucub Caquix. In 2009, El Mirador uncovered a four meters long and three meters high ancient Mayan frieze, which is the formation of Cr. E. 300. prima facie case and giving it the oldest known Mayan friezes depicting gods Ixbalanque and Hunapu while bathing.

Mayan city of Tikal
Tikal (or Tik'al, according to the currently topical spelling) is the largest cities were founded by the Mayan civilization. El Petén area of ​​Guatemala state. The ruined city of Tikal National Park in Guatemala is currently located in the UNESCO World Heritage Site and a popular tourist attraction.

The nearest large town of Flores and Santa Elena about 30 km away.
The ruins are located deep in the rain forest. The Tikal Park can be found in the huge Ceiba tree (Ceiba pentandra), which was the sacred tree of the Maya; tropical cedar (Cedrela odorata) and mahogany (Swietenia). In respect of fauna in the park can be seen agouti, spider monkeys, howler monkeys, pavonine
turkeys, Guan, toucans, parrots and green leaf-cutter ants. Furthermore there are jaguars and koátik.

Tikal Mayan civilization was one of the main cultural centers and popular. Monumental buildings were already in BC. E. 4th century. The Mayan city from the Classical Period developed to perfection approx. Kr. U. 200 - between 850th And he has not built a large number of monuments, a few noble palace burned down and the population density is significantly decimated until he had left the place completely by the end of the 10th century.

The "Tikal" name implies Mayan language that "The place of Sounds" or "Place of Languages", which was the city's ancient name, though in ancient hieroglyphics are often mutated or YAX mutated indicate which means "green network" and the metaphorical point of view perhaps referring to the "First prophecy."
Scientists believe the population of 100,000 - ranged from 200 to 000th
(Source: https://hu.wikipedia.org/)

Another feature ötlik our eyes, which is absolutely unique in all this structure before the Spaniards arrived, namely that seven platform is completed, as well as specially designed sites are the palaces, the churches, residential houses and public buildings. The INAH researchers claim that this is a unique structure filled with numerous special features within the social, political, economic and religious life, with which, however, did not meet any of the other Mayan archaeological site in the world.

"Huge surprise experience that is almost entirely on the pyramid of prehispán builders constructed, and therefore much more artificial as it is natural." This is important because so far we thought about it, that it is a natural hill, however, the evidence clearly demonstrated that almost the whole structure of the ancient inhabitants was under roof.

Archaeologists added that the pyramid is larger than expected. The roads linking structure of the surrounding hill tops.
Gallaga also added that after all confirm that in terms of the height of the pyramid is more than teotihuacani pyramid of Sun, which is 65 meters long. The INAH experts came to the conclusion that the city center is architecturally continues over 10-12 acres, which is double of what we previously thought, and is connected to the southern facade of the Acropolis. This place is the most prominent researchers in the Mayan area was promoted.

Forrás:http://boldognapot.hu/blog/a-kutatok-megerositettek-megtalaltak-a-legnagyobb-piramist-mexikoban/Los investigadores confirmaron que se encontraron con la pirámide más grande de México

Los investigadores encontraron una enorme pirámide en México, que es más grande que el teotihuacani Sun Pirámide.

De acuerdo con las mediciones iniciales de México descubierto kőgúla más grande que el Sol se dedica a la Gran Pirámide, que tiene las siguientes dimensiones: altura 65 m, sobre la base de 222 × 225 m.

La pirámide se dice excavaciones comenzaron en 2010.

El más impresionante pirámide alcanza una altura de 75 metros de ancho y edad de 1.700 años, los expertos estiman.
Los especialistas del INAH, a saber, el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Chiapas i Tonina colegas encontraron ciudadela.

Emiliano Gallaga, director de zona arqueológica, explicó que las obras llevadas a cabo en los últimos dos años, y podrían proporcionar pruebas para los investigadores por mapa tridimensional, al noreste del sitio de excavación telares América Central uno de la construcción más grande, que es dimensiones sorprendentes con respecto únicamente a Guatemala encontró Tikal y El Mirador mayas ciudades pueden compararse.

El Mirador
El Mirador era pre-clásico de la civilización maya ciudad más grande. Las ruinas de El Peténben se encuentran en la región norte de Guatemala. Los habitantes de la ciudad fue abandonada en el año 50; En 1926 descubrió las ruinas de nuevo. Dos enorme pirámide que se encuentra en la ciudad en ruinas: cerca de 55 metros de altura es el "El Tigre" y "La Danta", siendo estos últimos 72 metros de altura y la parte superior de la iglesia.
El Mirador gran número de aves que se encuentran en las representaciones de Dios Vucub Caquix. En 2009, El Mirador descubrió un alto friso maya antiguo cuatro metros de largo y tres metros, que es la formación de Cr. E. 300. prima facie y dándole los frisos mayas conocidas más antiguas que representan dioses Ixbalanque y Hunapu mientras se baña.

Ciudad maya de Tikal
Tikal (o Tik'al, de acuerdo con la ortografía Actualmente tópico) es las más grandes ciudades fueron fundadas por la civilización maya. Zona de El Petén del Estado de Guatemala. La ciudad en ruinas de Parque Nacional de Tikal en Guatemala se encuentra actualmente en el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una atracción turística popular.

La ciudad grande más cercana de Flores y Santa Elena a unos 30 km de distancia.
Las ruinas se encuentran profundamente en la selva tropical. El Tikal Park se encuentra en el enorme árbol de Ceiba (Ceiba pentandra), que era el árbol sagrado de los mayas; cedro tropical (Cedrela odorata) y caoba (Swietenia). Con respecto a la fauna en el parque se puede ver agouti, monos araña, monos aulladores, Pavonine
pavos, Guan, tucanes, loros y las hormigas cortadoras de hojas verdes. Además hay jaguares y koátik.

Civilización maya de Tikal fue uno de los principales centros culturales y populares. Edificios monumentales estaban ya en BC. E. Siglo cuarto. La ciudad maya del período clásico se desarrolló a la perfección aprox. Kr. U. 200 - entre 850o Y él no ha construido un gran número de monumentos, algunos palacio noble quemó y la densidad de población es diezmada significativamente hasta que él había abandonado el lugar por completo a finales del siglo 10.

El nombre "Tikal" implica lengua maya que "El lugar de los Sonidos" o "Lugar de las Lenguas", que era el nombre antiguo de la ciudad, aunque en jeroglíficos antiguos a menudo se muta o YAX mutado indican que significa "red verde" y el punto de vista metafórico quizá en referencia a la "Primera profecía."
Los científicos creen que la población de 100.000 - osciló entre 200 y 000a
(Fuente: https://hu.wikipedia.org/)

Otra característica ötlik nuestros ojos, lo que es absolutamente único en toda esta estructura antes de la llegada de los españoles, a saber, que las siete plataforma se completa, así como los sitios especialmente diseñados son los palacios, las iglesias, casas residenciales y edificios públicos. Los investigadores del INAH afirman que se trata de una estructura única, llena de numerosas características especiales dentro de la vida social, política, económica y religiosa, con la que, sin embargo, no cumple ninguno de los otro sitio arqueológico maya en el mundo.

"La experiencia sorpresa enorme que es casi en su totalidad en la pirámide de los constructores prehispán construido, y por lo tanto mucho más artificial como es natural." Esto es importante porque hasta ahora pensamos en ello, que se trata de una colina natural, sin embargo, la evidencia demuestra claramente que casi toda la estructura de los antiguos habitantes estaba bajo techo.

Los arqueólogos añaden que la pirámide es más grande de lo esperado. Las carreteras que unen la estructura de las cimas de las colinas circundantes.
Gallaga también agregó que después de todo confirman que en términos de la altura de la pirámide es más de teotihuacani pirámide del Sol, que es de 65 metros de largo. Los expertos del INAH llegaron a la conclusión de que el centro de la ciudad tiene un diseño arquitectónico continúa durante 10-12 acres, que es el doble de lo que se pensaba anteriormente, y está conectado a la fachada sur de la Acrópolis. Este lugar es de los investigadores más destacados en el área maya se promovió.

Forrás:http://boldognapot.hu/blog/a-kutatok-megerositettek-megtalaltak-a-legnagyobb-piramist-mexikoban/Os pesquisadores confirmaram que encontraram a maior pirâmide no México

Os pesquisadores descobriram uma gigantesca pirâmide no México, que é maior do que o teotihuacani Sun Pyramid.

De acordo com as medições iniciais do México descobriram kőgúla maior do que o Sol é dedicada à Grande Pirâmide, que tem as seguintes dimensões: altura de 65 m, com base em 222 × 225 m.

A pirâmide é dito escavações começaram em 2010.

A pirâmide mais impressionante atinge uma altura de 75 metros de largura e idade de 1.700 anos, os especialistas estimam.
Os especialistas do INAH, nomeadamente o Instituto Nacional de Antropologia e História em Chiapas i Tonina colegas cidadela encontrados.

Emiliano Gallaga, o diretor zona arqueológica, explicou que os trabalhos realizados ao longo dos últimos dois anos, e poderia fornecer evidência para investigadores por mapa tridimensional, para o nordeste do sítio de escavação teares América Central uma das maiores construção, que é dimensões surpreendentes no que diz respeito apenas aos Guatemala encontrados Tikal e El Mirador maias cidades podem ser comparados.

El Mirador
El Mirador era pré-clássico da civilização maia maior cidade. As ruínas de El Peténben estão localizados na região setentrional da Guatemala. Os habitantes da cidade foi abandonada em 50 dC; Em 1926 ele descobriu as ruínas de novo. Dois pirâmide enorme encontrado na cidade em ruínas: cerca de 55 metros de altura é o "El Tigre" e "La Danta", sendo este último 72 metros de altura e no topo da igreja.
El Mirador grande número de aves encontradas nas representações de Deus Vucub Caquix. Em 2009, El Mirador descoberto um friso maia quatro metros de comprimento e três metros de altura antigo, que é a formação de Cr. E. 300. Fumus boni juris e dando-lhe mais antigos maias conhecidos frisos retratando deuses Ixbalanque e Hunapu durante o banho.

Cidade maia de Tikal
Tikal (ou Tik'al, de acordo com a grafia atualmente tópica) são as maiores cidades foram fundadas pela civilização maia. El Petén área de estado Guatemala. A cidade em ruínas de Tikal National Park em Guatemala está atualmente localizado no Patrimônio Mundial da UNESCO e uma atração turística popular.

A cidade mais próxima de Flores e Santa Elena cerca de 30 km de distância.
As ruínas estão localizadas no meio da floresta tropical. O Tikal Park pode ser encontrada na enorme árvore Ceiba (Ceiba pentandra), que era a árvore sagrada dos maias; cedro tropical (Cedrela odorata) e mogno (Swietenia). No que respeita a fauna no parque pode ser visto cutia, macacos-aranha, macacos bugios, Pavonine
perus, Guan, tucanos, papagaios e formigas cortadeiras verdes. Além disso, existem onças-pintadas e koátik.

Civilização maia de Tikal foi um dos principais centros culturais e popular. Edifícios monumentais já estavam no BC. E. 4o século. A cidade maia do período clássico desenvolvido com perfeição aprox. Kr. U. 200 - entre 850 E ele não tem construído um grande número de monumentos, alguns nobre palácio incendiado ea densidade populacional é dizimada significativamente até que ele tinha deixado o lugar completamente até o final do século 10.

O nome "Tikal" implica língua maia que "o lugar dos Sons" ou "Lugar de Línguas", que era o nome antigo da cidade, embora em hieróglifos antigos são frequentemente mutado ou YAX mutado indicam que significa "rede verde" e do ponto de vista metafórico talvez referindo-se ao "Primeiro profecia."
Os cientistas acreditam que a população de 100.000 - variou de 200 a 000
(Fonte: https://hu.wikipedia.org/)

Outra característica ötlik nossos olhos, o que é absolutamente único em toda essa estrutura antes da chegada dos espanhóis, ou seja, sete plataforma estiver concluída, bem como locais especialmente projetados são os palácios, as igrejas, casas residenciais e edifícios públicos. Os pesquisadores afirmam que este INAH é uma estrutura única preenchido com inúmeras características especiais dentro da vida social, política, econômica e religiosa, com a qual, no entanto, não atendem a qualquer um outro sítio arqueológico maia no mundo.

"Experiência surpresa enorme que é quase inteiramente na pirâmide de construtores prehispán construído, e, portanto, muito mais artificial como é natural." Isso é importante porque até agora nós pensamos sobre isso, que é uma colina naturais, no entanto, a evidência claramente demonstrado que quase toda a estrutura dos antigos habitantes estava sob o telhado.

Arqueólogos acrescentou que a pirâmide é maior do que o esperado. As estradas que ligam estrutura dos topos de morros circundantes.
Gallaga também acrescentou que depois de tudo confirmar que, em termos de altura da pirâmide é mais do que teotihuacani pirâmide de Sun, que é de 65 metros de comprimento. Os especialistas INAH chegou à conclusão de que o centro da cidade é arquitetonicamente continua sobre 10-12 acres, que é o dobro do que se pensava anteriormente, e está ligado à fachada sul da Acrópole. Este lugar é dos pesquisadores mais proeminentes na área maia foi promovido.

Forrás:http://boldognapot.hu/blog/a-kutatok-megerositettek-megtalaltak-a-legnagyobb-piramist-mexikoban/