Földönkívüliek temetője?2011-ben az antropológusok titokzatos temetkezési helyre bukkantak a közép-afrikai Kigaliban (Ruanda). A maradványok hatalmas, emberre alig emlékeztető szerzetek képét rajzolták ki előttük. A kutatás vezetője szerint megeshet, hogy a lények egy másik bolygóról érkeztek.

Az régészek úgy vélik, hogy a maradványok 500 évesek. Mikor felfedezték azokat, először arra gondoltak, hogy egy ősi falu romjait tárták fel, ám később még a környéken se találtak emberi tevékenységre utaló nyomokat.

A 40 tömegsírban hozzávetőlegesen 200, természetes módon konzerválódott tetemet találtak. A lények magasak voltak – körülbelül 2,1 méter. A fejük aránytalanul nagy volt, és nem rendelkeztek szájjal, orral, szemekkel. Az antropológusok lehetségesnek tartják, hogy a különös testek gazdái földönkívüliek voltak, akiket valószínűleg valamilyen földi vírus betegített és ölt meg. Leszállópályának, űrhajó maradványoknak azonban semmi jelét nem találták.

Egyébként nem ez az első ilyen furcsa lelet.

1937 nyarán kínai tudósok egy csoportja, Chi Putei professzor vezetésével vizsgálta a Baya-Kara-Ula hegység barlangjait. Ők is viszonylag nagy fejjel, fejletlen testtel rendelkező tetemekre bukkantak, melyek közelében 176 kőlap található, mindegyik közepéből egy csigavonalú bevésés indul a szél felé, ami mellett furcsa karakterek láthatók. Továbbá a barlang falai a felkelő nap, a hold és a csillagok képeivel díszítettek, sok apró ponttal, amelyek, úgy tűnik, a föld felszíne felé közelednek.

Az ősi írások megfejtésével foglalkozó szakemberek két évtizeden keresztül próbálták megfejteni a Bayan-Kara-Ula spirálok üzenetét. A Pekingi Egyetem professzora, Zum Umniu szerint az ufókat és csillagokat ábrázoló rajzokat 12 ezer éve vésték a falba; azt a pillanatot ábrázolják, amikor a csészealjak lezuhantak a hegyvidéken.

Egy másik „UFO” hulláját török barlangászok fedezték fel. A jégkorszaki múmia egy kristályos anyagból készült szarkofágban feküdt. Az emberszerű hímnemű lény 1,20 méter magas volt, a bőre világoszöld, és nagy, átlátszó szárnyakkal bírt. A tudósok szerint a különös megjelenés ellenére a teremtmény sokkal inkább embernek tűnt, mint állatnak. Az orra, az ajkai, a fülei, a kezei, a lábai, a körmei nagyon hasonlítottak az emberéhez. Csak a szemei voltak nagyon-nagyon mások, háromszor nagyobbak a mienknél, nem volt színük, olyanok voltak, mint a hüllőké.

Nem is olyan régen az egyik egyiptomi sírban egy 2,5méter  magas ember múmiájára bukkantak. Nem volt se orra, se füle, a szája nagyon széles volt, és nem rendelkezett nyelvvel. Gaston de Villars régész szerint a múmia körülbelül 4 ezer éves. Úgy temették el, mint az egyiptomi nemeseket – gondosan konzerválva, szolgái körében. Mint kiderült a helyszínen talált tárgyak egy része nem köthető sem az egyiptomi kultúrához, sem bármilyen ismert más földihez. Például, a leletek közt volt egy fényes fém korong is, furcsa jelekkel díszítve, egy fémruha, műanyag cipőre emlékeztető maradványokkal, és sok-sok kőtábla csillagok, bolygók és különös masinériák képével. Emellett a sírhely is nagyon szokatlanul fest. Az ókorban ismeretlen anyagot használtak hozzá. A tömböt pedig úgy vájták ki a sziklából, hogy a falai teljesen simák lettek, mint a csiszolt márvány. Mintha lézerrel metszették volna ki. Mellesleg, a tömb felületét megolvasztották, a sírkövet pedig ólomra emlékeztető anyaggal díszítették.

Lehet, hogy valóban égből alászállt kultúrák képviselőit rejtik ezek a különös sírok, ám egyes tudósok szerint nem kell a huszadik naprendszerig szaladnunk, elképzelhető, hogy pusztán csak arról van szó, hogy ezek az „óriások” és „törpék” fajunk mellékágai, akik valamiért kihaltak. Sose lehet tudni…

A hír 2011-ben, majd 2015-ben körbejárta az alternatív médiát, néhány bulvárlap is foglalkozott vele, de azóta nem hallani róla. Most két lehetőség van: vagy az egész történet kacsa, vagy igaz, de nem verik nagydobra a vizsgálatok eredményeit.


Forrás:http://global-mystery.blogspot.hu/2015/07/foldonkivuliek-temetoje.html


Aliens cemetery?

In 2011, anthropologists have discovered a mysterious burial place of Central Africa in Kigali (Rwanda). The image remains powerful reminder of times people just drew out the boxes in front of them. The leader of the research shows that it's possible that the creatures come from another planet.

The archaeologists believe that the remains of 500 years old. When they are discovered, they thought at first that revealed the ruins of an ancient village, but later found no traces of human activity in the area.

40 mass grave approximately 200 naturally conserved carcass found. The creatures were high - about 2.1 meters. The heads were disproportionate and did not have a mouth, nose, eyes. Anthropologists have considered possible that the strange alien bodies were farmers, who are likely to be some kind of earthly virus sickened and killed. Runway, spacecraft, however, found no signs of residues.

Otherwise, this is not the first such strange artifacts.

In the summer of 1937, a group led by Chinese scientists, Prof. Chi Putera examined the Baya-Kara-Ula mountain caves. They also have relatively large heads, corpses undeveloped body has been found that near 176 stone slab in the middle of each one starts to spiral bevel the edges, which are shown next to some strange characters. Moreover, the cave walls of the rising sun, the moon and the stars are decorated with pictures, lots of small points, which seem to converge towards the surface of the earth.

The professionals engaged in deciphering ancient writings have tried to decipher the Bayan-Kara-Ula spirals message for two decades. The Peking University professor Zum Umniu as UFOs and drawings depicting the stars carved into the wall 12 thousand years ago; It depicts the moment when the saucers crashed in the mountains.

Another "UFO" Turkish cavers discovered the corpse. The ice age mummy sarcophagus made of a crystalline material lying. The human-like creature was male 1.20 meters tall, had a light green skin and big, transparent wings. According to scientists, despite the appearance of strange creatures they seemed more human than animal. The nose, lips, ears, hands, feet, nails are very similar to humans. Only his eyes were very, very different, three times bigger than ours, it was not their color, were like reptiles.

Not long ago one of the Egyptian tomb of a high 2,5méter human mummy found. There was no nose, no ears, his mouth was wide and had no language. Gaston de Villars archaeologist said the mummies of about four thousand years old. It was buried in the Egyptian nobles - carefully preserved, among the servants. As it turned out some of objects found on the site can not be linked either to the Egyptian culture, nor any known of other continents. For example, among the finds was a shiny metal disc is a strange signs decorated with a metal clothes, shoes resembling plastic residues and many stone tablet stars, planets and strange image of masinériák. Also, the grave is very unusual painting. In ancient times unknown material used to it. The blocks are carved out of the rock so that the walls are completely smooth, like polished marble. As if the laser had carved out. Incidentally, the array surface melted and the tombstone is decorated with lead reminder.

You might actually Representatives from heaven descended cultures hide these strange graves, but some scientists believe can not be the twentieth solar system rush to enter, you may be merely a matter that these "giants" and "dwarfs" race tributaries, who died for some reason . You never know ...

The news in 2011 and 2015 circled the alternative media, some of the tabloid dealt with it, but had not heard about it. Now there are two possibilities: either the whole story duck, or true, but it does not reflect advertise the results of the tests.


Cementerio de extranjería?

En 2011, los antropólogos han descubierto un lugar de enterramiento misteriosa de África central en Kigali (Ruanda). La imagen sigue siendo poderoso recordatorio de veces que la gente sólo sacó las cajas en frente de ellos. El líder de la investigación muestra que es posible que las criaturas vienen de otro planeta.

Los arqueólogos creen que los restos de 500 años de antigüedad. Cuando son descubiertos, pensaron en un principio que reveló las ruinas de un antiguo pueblo, pero más tarde se encontraron rastros de la actividad humana en la zona.

40 fosa común aproximadamente encontró 200 carcasa conservados de forma natural. Las criaturas eran altas - cerca de 2,1 metros. Las cabezas eran desproporcionadas y no tienen una boca, la nariz, los ojos. Los antropólogos han considerado posible que los cuerpos de extraterrestres extraños eran agricultores, que son propensos a haber algún tipo de virus terrenal enfermado y muerto. Pista de aterrizaje, la nave espacial, sin embargo, no se encontraron signos de residuos.

De lo contrario, éste no es el primero de estos artefactos extraños.

En el verano de 1937, un grupo liderado por científicos chinos, el profesor Chi Putera examinó las cuevas de las montañas Baya-Kara-Ula. También tienen cabezas relativamente grandes, cadáveres cuerpo no desarrollado se ha encontrado que cerca de 176 losa de piedra en el centro de cada uno empieza a salirse de bisel de los bordes, que se muestran junto a algunos personajes extraños. Por otra parte, las paredes de la cueva de la salida del sol, la luna y las estrellas están decoradas con fotos, un montón de pequeños puntos, que parecen converger hacia la superficie de la tierra.

Los profesionales que trabajan en el desciframiento de escrituras antiguas han tratado de descifrar el Bayan-Kara-Ula espirales mensaje de hace dos décadas. El profesor de la Universidad de Pekín Zum Umniu como ovnis y dibujos que representan las estrellas talladas en la pared hace 12.000 años; Representa el momento en que los platillos se estrelló en las montañas.

Otro "OVNI" espeleólogos turcos descubrieron el cadáver. La momia del sarcófago era de hielo hecha de un material cristalino mintiendo. La criatura humana, como era de sexo masculino 1,20 metros de estatura, tenía una piel de color verde claro y grandes alas transparentes. Según los científicos, a pesar de la aparición de extrañas criaturas que parecían más humano que animal. La nariz, los labios, las orejas, las manos, los pies, las uñas son muy similares a los humanos. Sólo sus ojos eran muy, muy diferentes, tres veces más grande que la nuestra, que no era su color, eran como los reptiles.

No hace mucho una de la tumba egipcia de una momia humana alta 2,5méter encontrado. No había la nariz, sin orejas, la boca era amplia y tenía ningún idioma. Gastón de Villars arqueólogo dijo que las momias de cerca de cuatro mil años de antigüedad. Fue enterrado en los nobles egipcios - cuidadosamente conservados, entre los criados. Al final resultó que algunos de los objetos que se encuentran en el sitio no puede vincularse ni a la cultura egipcia, ni sabe de otros continentes. Por ejemplo, entre los hallazgos fue un disco de metal brillante es un extraño signos decoradas con una ropa de metal, zapatos parecidos a los residuos de plástico y muchas estrellas de la tableta de piedra, los planetas y extraña imagen del masinériák. También, la tumba es la pintura muy inusual. En la antigüedad material desconocido acostumbrado. Los bloques están talladas en la roca de manera que las paredes son completamente lisas, como el mármol pulido. Como si el láser había labrado. Por cierto, la superficie de la matriz fundida y la lápida está decorado con recordatorio de plomo.

En realidad podría Representantes del cielo descendió culturas ocultan estas extrañas tumbas, pero algunos científicos creen que no puede ser el vigésimo acometidas sistema solar para entrar, puede ser simplemente una cuestión de que estos "gigantes" y "enanos" afluentes raza, que murieron por alguna razón . Nunca se sabe ...

La noticia en 2011 y 2015 rodeó los medios de comunicación alternativos, algunos de los tabloides topamos con él, pero no había oído hablar de él. Ahora hay dos posibilidades: o bien todo el pato historia, o verdad, pero no refleja anunciar los resultados de las pruebas.Aliens cemitério?

Em 2011, os antropólogos descobriram um local de enterro misterioso da África Central em Kigali (Ruanda). A imagem permanece poderoso lembrete de vezes que as pessoas simplesmente tirou as caixas na frente deles. O líder da pesquisa mostra que é possível que as criaturas vêm de outro planeta.

Os arqueólogos acreditam que os restos mortais de 500 anos de idade. Quando são descobertos, eles pensaram a princípio que revelaram as ruínas de uma antiga vila, mas depois não encontrou vestígios da actividade humana na área.

40 vala comum aproximadamente 200 carcaça naturalmente conservadas encontrados. As criaturas foram elevados - cerca de 2,1 metros. As cabeças eram desproporcionais e não tem uma boca, nariz, olhos. Os antropólogos têm considerado possível que os corpos estranhos alienígenas eram agricultores, que são susceptíveis de ser algum tipo de vírus terrena adoeceram e morreram. Runway, nave espacial, no entanto, não encontrou sinais de resíduos.

Caso contrário, este não é o primeiro desses artefatos estranhos.

No verão de 1937, um grupo liderado por cientistas chineses, Prof. Chi Putera examinou as cavernas nas montanhas Baya-Kara-Ula. Eles também têm cabeças relativamente grandes, cadáveres corpo subdesenvolvido se que perto de 176 laje de pedra no meio de cada um começa a espiral bisel as arestas, que são mostrados ao lado de alguns caracteres estranhos. Além disso, as paredes da caverna do sol nascente, a lua e as estrelas estão decorados com imagens, lotes de pequenos pontos, que parecem convergir para a superfície da terra.

Os profissionais que atuam em decifrar os escritos antigos tentaram decifrar o Bayan-Kara-Ula espirais mensagem por duas décadas. O professor da Universidade de Pequim Zum Umniu como UFOs e desenhos retratando as estrelas esculpidas na parede 12 mil anos atrás; Ela retrata o momento em que os discos caiu nas montanhas.

Outra "OVNI" espeleólogos turcos descobriram o cadáver. O sarcófago múmia era do gelo feito de um material cristalino mentindo. A criatura humana como era do sexo masculino 1,20 metros de altura, tinha uma pele verde-claro e grandes asas transparentes. Segundo os cientistas, apesar da aparência de criaturas estranhas que parecia mais humano do animal. Os nariz, lábios, orelhas, mãos, pés, unhas são muito semelhantes aos seres humanos. Só seus olhos estavam muito, muito diferente, três vezes maior que a nossa, não era sua cor, eram como répteis.

Não muito tempo atrás um do túmulo de uma múmia egípcia humano elevado 2,5méter encontrados. Não houve nariz, sem orelhas, a boca era grande e não tinha língua. Gaston de Villars arqueólogo disse que as múmias de cerca de quatro mil anos de idade. Ele foi enterrado em os nobres egípcios - cuidadosamente preservado, entre os criados. Como se viu alguns dos objetos encontrados no site não pode ser ligado ou a cultura egípcia, nem qualquer conhecido de outros continentes. Por exemplo, entre os achados foi um disco de metal brilhante é um estranhos sinais decorados com uma roupa de metal, sapatos assemelham-se resíduos de plástico e muitas estrelas de pedra tablet, planetas e estranha imagem de masinériák. Além disso, a sepultura é a pintura muito incomum. Nos tempos antigos, material desconhecido acostumar com isso. Os blocos são esculpidas na rocha para que as paredes são completamente lisas, como mármore polido. Como se o laser tinha esculpido. Aliás, a superfície da matriz fundido e a lápide é decorada com lembrete de chumbo.

Você pode realmente Representantes do céu desceu culturas esconder esses túmulos estranhos, mas alguns cientistas acreditam que não pode ser a corrida do sistema solar XX para entrar, você pode ser apenas uma questão de que esses "gigantes" e "anões" afluentes raça, que morreram por alguma razão . Você nunca sabe ...
A notícia em 2011 e 2015 circulou os meios de comunicação alternativos, alguns dos tablóides tratadas com ele, mas não tinha ouvido falar sobre isso. Agora, existem duas possibilidades: ou o pato inteiro história, ou verdade, mas não reflete anunciar os resultados dos testes.