A "Föld 2.0", avagy Kepler-452bTaláltak egy bolygót, ami olyan, mint a Föld

Mindenképp jelentős tudományos felfedezés, hogy sikerült megpillantanunk a Kepler-452b-t, viszont korántsem olyan biztos, hogy élet is lehet rajta, mint azt sokan gondolják. Íme minden, amit a "Föld 2.0"-ról tudunk.


Izgalmas időszakon vagyunk túl, ugyanis nem csupán a kilenc és fél év várakozás után végre elkészült Pluto-képeket pillanthattuk meg, hanem a Kepler távcső is tett egy érdekes felfedezést. Az újonnan észlelt, Kepler-452b névre hallgató exobolygót sokan kikiáltották a Földhöz hasonló planétának, de a hasonlítás egyelőre egy kicsit korai.

A Kepler ugyanis csak úgy fedez fel távoli bolygókat, hogy azok amikor elhaladnak a távcső és a csillag között, mely körül keringenek, kitakarják annak egy részét. Az árnyékból pedig meg tudjuk becsülni a bolygó méretét és a csillagtól való távolságát. Ezek alapján a legújabb, potenciálisan Föld-szerű bolygó abban a zónában kering a csillaga körül, ami hőmérséklet szempontjából az élet lehetőségét sem zárja ki (hiszen lehet ott folyékony víz). A NASA több hasonlóságot jelentett be, például hogy az adott csillag típusát tekintve hasonló a Naphoz, és "csupán" másfél milliárd évvel idősebb, tehát csillagászati szempontból hasonló korú a mi csillagunkhoz, ráadásul a Kepler 452-b-n egy év hossza is hasonlít a földi megfelelőjéhez a maga 385 napjával.
A csillag előtt elmozgó árnyékból viszont két nagyon fontos dologra nem tudunk következtetni, amik miatt az is lehet, hogy a Földhöz egy kicsit sem hasonlít a frissen felfedezett bolygó. Egyrészt mivel a tömegét nem ismerjük, nem tudjuk megbecsülni, hogy kőzetek, vagy gázok alkotják inkább a Kepler 452-b-t. Ráadásul a mérete alapján is a határán van az űrkutatásban általános becslésnek: a Kepler által felfedezett planéta 1,6-szer akkora, mint a Föld, az otthonunknál kétszer nagyobb bolygók pedig szinte kivétel nélkül gázbolygók. Így a most meglátott 452-b majdnem egyenlő eséllyel (49-62 százalék) lehet egy nagyon nagy kőzetbolygó (vagy szuperföld), vagy egy kisebb gázbolygó (vagy minineptunusz) is.

 Második bizonytalan tényezőként ott van a légkör
kérdése is, de ha a Föld unokatestvérének van is atmoszférája, az lehet, hogy ma már inkább gátolja az élet létrejöttét, mintsem segíti. Ugyanis egy ekkora bolygó sokkal vastagabb légkört képes megtartani (nagyobb tömegének és így gravitációs erejének köszönhetően), ami pedig az üvegházhatást is felerősíti a földihez képest. Ez persze nem zárja ki, hogy korábban, amikor a Kepler-452-b csillaga kevésbé égett fényesen, a felmelegedés még nem jelentett gondot. Az 1400 fényév, ami elválaszt minket az újonnan megpillantott bolygótól, sci-fikbe illő utazást igényelne, viszont az ilyen messzi bolygók vizsgálata jó arra, hogy későbbi vizsgálatokhoz statisztikai adatokat nyerjünk.Forrás:http://www.gamestar.hu/kepler-452b-felfedezes-exobolygo-fold-2-0-uj-fold-tudnivalok.html


They found a planet that is like the Earth

Be sure to major scientific discovery that could catch sight of the Kepler-452b is, however, not so sure it can be life than many people think. Here's everything we know about the "Earth 2.0" summarized.

We are an exciting time too because not only eyes had finally, after nine and a half years of waiting for a Pluto-ready images, but the Kepler telescope has also made an interesting discovery. The newly detected, dubbed Kepler-452b extrasolar planets similar to Earth, many proclaimed the planet, but for now compare a little early.

The Kepler because he only discovers distant planets when they pass between the star and the telescope, which revolve around intrude part of it. From the shadows and we can estimate the planet's size and distance from the star. Based on the latest, potentially Earth-like planets orbiting in the zone around the star, which in terms of temperature does not rule out the possibility of life (because there may be liquid water). NASA has several similarities announced, for example, whether these stars are like similar to the Sun, and "only" one and a half billion years old, so astronomical in terms of age of our csillagunkhoz, in addition to the Kepler length of 452 bn a year is similar to the terrestrial counterpart 385 in his day.

The moving in Star shadows before, however, two very important things we can not conclude that because it is also possible that the Earth is not a bit like the newly discovered planet. First, because the weight is not known, we can not estimate how rocks and gases make up more of the Kepler-452 bt. In addition, on the basis of the size of the border is a general estimate of the aerospace industry: discovered by the Kepler planet 1.6 times the size of Earth, the planets otthonunknál twice the gas planets, almost without exception. Thus, the now 452-b saw almost an equal chance (49-62 percent) may be a very large rock planet (or super-Earth), or a smaller gas planet (or minineptunusz) as well.


 Second, there is the uncertainty factor in the atmosphere
question, but if there is also a cousin of the Earth's atmosphere, it may be that it is now increasingly inhibit the emergence of life, rather than assists. Indeed, such a planetary atmosphere able to hold much thicker (greater mass and strength due to gravity so), which in turn amplifies the greenhouse effect also with respect to ground of. This does not exclude the possibility that earlier when the star Kepler-452-b burned less brightly, warming not reported problem. The 1400 light-years, which separates us from the newly spotted planets, would require a sci-matching fikbe trip, however, examination of such distant planets good to win subsequent tests of statistical data.


Ellos encontraron un planeta que es como la Tierra

Asegúrese de importante descubrimiento científico que podría divisar el Kepler-452b es, sin embargo, no estoy tan seguro que puede ser la vida de lo que muchos piensan. Aquí es todo lo que sabemos acerca de la "Tierra 2.0" resume.

Somos un momento emocionante también, porque no sólo los ojos tenían finalmente, después de nueve años y medio de espera de unas imágenes de Plutón-listos, pero el telescopio Kepler también ha hecho un descubrimiento interesante. Los planetas extrasolares, recientemente detectados dobladas Kepler-452b similares a la Tierra, muchos proclamaron el planeta, pero por ahora comparan un poco temprano.

El Kepler porque sólo descubre planetas distantes al pasar entre la estrella y el telescopio, que giran en torno a entrometerse parte de ella. Desde las sombras y se puede estimar el tamaño y la distancia del planeta de la estrella. Según los últimos planetas potencialmente similares a la Tierra orbitando en la zona alrededor de la estrella, que en términos de temperatura no descarta la posibilidad de vida (porque puede haber agua líquida). La NASA tiene varias similitudes anunciadas, por ejemplo, si estas estrellas son como similar a la del Sol, y "sólo" uno y medio millones de años, por lo astronómico en términos de edad de nuestra csillagunkhoz, además de la longitud Kepler de 452 millones al año es similar a la contraparte terrestre 385 en su día.

Las sombras elmozgó estrellas antes, sin embargo, dos cosas muy importantes que pueden no concluyen que debido a que también es posible que la Tierra no es un poco como el planeta recién descubierto. En primer lugar, porque el peso no se conoce, no podemos estimar cómo las rocas y gases constituyen más del bt Kepler-452. Además, sobre la base del tamaño de la frontera es una estimación general de la industria aeroespacial: descubierto por el Kepler planeta 1,6 veces el tamaño de la Tierra, los planetas otthonunknál doble de los planetas gaseosos, casi sin excepción. Por lo tanto, el ahora 452-b vio casi la misma probabilidad (49-62 por ciento) puede ser un planeta de roca muy grande (o súper-Tierra), o un planeta de gas más pequeño (o minineptunusz) también.


 En segundo lugar, existe el factor de incertidumbre en la atmósfera
pregunta, pero si hay también un primo de la atmósfera de la Tierra, puede ser que ahora está cada vez inhibe la aparición de la vida, en lugar de asistencias. De hecho, una atmósfera tan planetario capaz de mantener mucho más gruesa (mayor masa y la fuerza debida a la gravedad SO), que a su vez amplifica el efecto invernadero también con respecto a tierra de. Esto no excluye la posibilidad de que antes, cuando la estrella Kepler-452-b quemó menos brillantes, calentando problema no se informa. Los 1400 años luz, lo que nos separa de los planetas recién manchados, requerirían un viaje fikbe ciencia-juego, sin embargo, el examen de estos planetas distantes buenos para ganar las pruebas posteriores de los datos estadísticos.Eles descobriram um planeta que é como a Terra

Certifique-se de grande descoberta científica que poderia avistar o Kepler-452b é, no entanto, não é tão certo de que pode ser a vida do que muitas pessoas pensam. Aqui está tudo o que sabemos sobre o "Earth 2.0", resumiu.

Somos um momento emocionante também, porque não só tinha olhos finalmente, depois de nove anos e meio de espera para uma imagens Pluto-prontos, mas o telescópio Kepler também fez uma descoberta interessante. Os planetas extra-solares, recentemente detectados apelidado de Kepler-452b semelhantes à Terra, muitos proclamaram o planeta, mas por agora comparar um pouco mais cedo.

O Kepler porque ele só descobre planetas distantes quando passam entre a estrela eo telescópio, que giram em torno de intrometer parte dela. Das sombras e podemos estimar o tamanho e distância do planeta da estrela. Com base nos últimos planetas, potencialmente como a Terra orbitando na zona em torno da estrela, que em termos de temperatura não descarta a possibilidade de vida (porque pode haver água líquida). NASA tem várias semelhanças anunciadas, por exemplo, se essas estrelas são como semelhante ao Sol, e "apenas" um ano e meio bilhões de anos de idade, então astronômico em termos de idade do nosso csillagunkhoz, além do comprimento Kepler de 452 mil milhões de euros por ano é semelhante à contraparte terrestre 385 no seu dia.

As sombras elmozgó Estrelas antes, no entanto, duas coisas muito importantes que podemos concluir que não, porque é também possível que a Terra não é um pouco como o planeta recém-descoberto. Em primeiro lugar, porque o peso não é conhecido, não podemos estimar como rochas e gases compõem mais da bt Kepler-452. Além disso, em função do tamanho da borda é uma estimativa geral da indústria aeroespacial: descobertos pelo Kepler planeta 1,6 vezes o tamanho da Terra, os planetas otthonunknál dobro dos planetas gasosos, quase sem exceção. Assim, o agora 452-b viu quase a mesma chance (49-62 por cento) pode ser um planeta muito grande rocha (ou super-Terra), ou um planeta gasoso menor (ou minineptunusz) também.

 Em segundo lugar, existe o factor de incerteza na atmosfera
questão, mas se houver também um primo da atmosfera da Terra, pode ser que cada vez que é agora inibir o aparecimento de vida, em vez de ajuda. Com efeito, uma tal atmosfera planetária capaz de reter muito mais espessa (maior massa e força da gravidade de modo), o qual por sua vez, amplifica o efeito estufa, também em relação à terra de. Isto não exclui a possibilidade de que antes, quando a estrela Kepler-452-b queimada menos brilhantemente, aquecendo problema não relatado. Os 1.400 anos-luz, o que nos separa dos planetas recém-manchado, exigiria uma viagem fikbe sci-matching, no entanto, o exame de tais planetas distantes bons para ganhar testes subseqüentes de dados estatísticos.