Lebuktak a magyarok: ők a földönkívüliek


A földönkívüliek 1100 éve landoltak a Kárpát-medencében, és embernek álcázva magukat azóta is a Föld nevű bolygón élnek. Ők a magyarok. Minderről Teller Ede szerint Kármán Tódornak járhatott el a szája.


A negyvenes években Los Alamosban terjedt el a szóbeszéd a tudósok között, miszerint a Földön két értelmes faj van, az ember és a magyar. Utóbbit öt Amerikába emigrált honfitársunk kapcsán feltételezték, akik mindannyian zseniális elmék voltak, egymás között pedig egy érthetetlen, semmihez nem hasonlítható nyelven beszéltek. Teller Edéről, Neumann Jánosról, Wigner Jenőről, Szilárd Leóról és Kármán Tódorról volt szó.

Embernek álcázta magát

Enrico Fermi Nobel-díjas fizikus kacifántos, nevezetes kérdéseiről is híres volt. Egyszer hosszasan boncolgatta, hogy a világegyetemben más bolygókon is ki kellett alakulnia civilizációnak, az intelligens faj pedig terjeszkedik. Ennek fényében mindenképp el kellett már jutniuk a Földre is, ám a nagy kérdés, hol vannak akkor? Szilárd Leó válaszolt rá humorosan: "Itt vannak közöttünk, de magyaroknak mondják magukat" - idézi Marx György a Marslakók legendája című munkájában.

Hans Bethe, ugyancsak Nobel-díjjal kitüntetett fizikus már a '30-as években elgondolkozott: "Neumann János agya vajon nem egy embernél felsőbbrendű faj megnyilvánulása? Richard Rhodes Pulitzer-díjas történész, író feljegyezte: "Princetonban az a hír járta, hogy az Institute for Advanced Studies legfiatalabb (1933-ban 29 éves) professzora valójában félisten, de bolygónk gondos megvizsgálása után embernek álcázta magát, és ez külsőleg tökéletesen sikerült is".

E.T. lebukott

Leon Lederman könyvében humorosan így ír: "... a történet igazi marslakókról szól. Azokról, akik a 20. század első felében beszivárogtak a világ legjobb egyetemeire és kutatóintézeteibe; pontosabban arról az előőrsükről, amelyik bolygónkon első bázisukat létrehozta. Azon buktak le, hogy - bármilyen soká gyakorolták is egyetlen földi nyelvet sem tudtak idegen akcentus nélkül beszélni. Volt egy ügyes trükkjük erre is: magyar emigránsoknak álcázták magukat, hiszen köztudott, hogy a magyarok beszédének van ez a furcsa sajátossága".

"... Talán el is hitték volna róluk, hogy igazán magyarok, csakhogy Sherlock Holmes kiderítette: mind ugyanannak a városnak (Budapest) ugyanazon részéből (Pest) rajzottak ki. Ez természetesen már több volt, mint gyanús. Dr. Watson a helyszínen nemsokára rábukkant annak a személynek a nyomára, aki a magyar oktatás legfőbb irányítójaként fedezte, sőt közvetve maga szervezte meg a marsiak "gimnáziumnak" álcázott titkos hídfőállását. Ezt a személyt úgy hívták, hogy báró Eötvös Loránd."

A "marslakók" kellő humorral rendelkeztek, belementek a játékba. Teller Ede, Amerikában Edward Teller büszke volt E.T. - extraterresztriális, azaz földönkívüli - monogramjára, és még panaszkodott is: "Kármán lehetett, akinek eljárt a szája". Szilárd Leó pedig csak sejtelmes "talán" választ adott, amikor marsi származásáról kérdezték.

(Teller Ede) 
Óriási elvárások a marslakókkal szemben

Kemény Jánosra, a Basic megalkotójára hivatkozva a Yankee folyóirat 1980-ban írta: "Gábor, Kármán, Kemény, Neumann, Szilárd, Teller, Wigner mind Budapestnek ugyanazon szektorában született. Nem csoda, hogy Los Alamosban elterjedt a híre, hogy ezeregyszáz esztendővel ezelőtt egy Marsról érkezett űrhajó kényszerleszállásra kényszerült Közép-Európában". Enrico Fermi felesége, Laura úgy vélte, "Magyarország, 10 millió lakosával, ugyanakkora hatást gyakorolt Amerika tudományos felemelkedésére 1930. és 1950. között, mint a 60 milliós Németország".

A fiatalon kivándorolt, ugyancsak fizikus Telegdi Bálint így emlékezett vissza pályakezdésére: "Külföldön egy fiatal magyarnak érdemes volt titokban tartani származását, mert ha magyar volta kitudódott, túl sokat vártak el tőle. Hiszen akkor tudták, hogy ő a marslakók egyike, akiknek felsőbbrendűek a szellemi képességeik, és egymás közt mások számára teljesen érthetetlen nyelven képesek kommunikálni".

Az egyik marslakó Teller Ede, aki 1908. január 15-én látta meg a napvilágot. 


Forrás: http://www.hir24.hu/tech-tud/2015/01/15/lebuktak-a-magyarok-ok-a-foldonkivuliek/


They busted Hungarians: they're aliens

The aliens landed 1100 years in the Carpathian Basin, and disguised themselves as people still live on planet Earth. They are the Hungarians. All this, according to Theodore von Kármán Teller have acted in the mouth.

In the forties Los Alamos spread through word of mouth among scientists that the Earth two intelligent species is a human being and Hungarian. The latter assumed in connection with five of our fellow citizens emigrated to America, who were all brilliant minds, and spoke an incomprehensible language can not be compared to anything between them. Teller Edéről, János Neumann, Wigner Jenőről, solid word about Leo and Karman was Tódorról.

Man disguised

Kacifántos, notable aspects of Enrico Fermi Nobel Prize-winning physicist was famous. Once analyzed the length to other planets in the universe had to evolve a civilization of intelligent species is expanding. In light of this they had been definitely reach the Earth too, but the big question is, where are you? Leo Szilard responded to it humorously: "They are here among us, but Hungarians call themselves" - evokes the legend of George Marx in his work by Martians.

Hans Bethe, Nobel Prize-winning physicist also has thought about the '30s: "John von Neumann's mind whether a man is not the master race manifestation Richard Rhodes Pulitzer Prize-winning historian, writer noted:" In Princeton there were rumors that the Institute for Advanced Studies youngest (29 years old in 1933) professor is actually a demigod, but the planet after careful examination of people disguised himself, and it is externally managed perfectly well. "

E.T. ducking

Leon Lederman's book humorously writes, "... the story of a real Martians Of those who infiltrated the first half of the 20th century the world's top universities and research institutes; more precisely, about the előőrsükről that created the first base their planet On tumbled down to.. . - Earth the only language they could not speak without any long practiced also had a foreign accent this neat tricks too: Hungarian immigrants have disguised themselves as it is well known that the Hungarians have this strange feature of speech. "

"... I might have to also believe them to be true Hungarian, only that Sherlock Holmes found out.. All in the same part (Pest) swarmed out of the same city (Budapest, Hungary) It was more, of course, as suspected, Dr. Watson on the site soon came across the track to the person who discovered the main leader in the Hungarian education, even indirectly, himself organized the Martians "grammar school" disguised secret bridgehead. This person was called Baron Eotvos Lorand. "

The "Martians" in good humor had, going into the game. Edward Teller, Edward Teller America was proud ET - Extraterresztriális, that is alien - of initials, and even complaining about it, "Karman was, who went to the mouth." Leo Szilard was only the mysterious "maybe" response when asked about the origin of Mars.

(Edward Teller)
Huge expectations from the Mars inhabitants

Hard to John, the Basic creator citing the Yankee magazine in 1980, wrote: ". Gábor Kármán, Hard Neumann, solid, Teller, Wigner in Budapest and in the same sector was no wonder that Los Alamos spread the news that eleven hundred years ago, a Mars spacecraft arrived forced an emergency landing in central Europe. " Enrico Fermi's wife, Laura thought, "Hungary's 10 million inhabitants, the same effect on America's scientific rise of between 1930 and 1950 than the 60 million in Germany."

Emigrated to the young, also a physicist V. Telegdi recalled's career. "Abroad, a young Hungarian was worth to keep secret origin because when Hungarians were transpired expected too much from him Because you knew that he was one of the aliens who have superior intellectual incomprehensible language skills are able to communicate, with each other and with others. "

One Martian Edward Teller, who saw January 15, 1908, in the light of day.


Source: http://www.hir24.hu/tech-tud/2015/01/15/lebuktak-a-magyarok-ok-a-foldonkivuliek/


Húngaros Busted: son extranjeros

Los extraterrestres aterrizaron 1.100 años en la Cuenca de los Cárpatos, y se disfrazaron de personas aún viven en el planeta Tierra. Son los húngaros. Todo esto, según Theodore von Karman Teller haber actuado en la boca.

En los años cuarenta Los Alamos se extendió de boca en boca entre los científicos de que la Tierra dos especies inteligentes es un ser humano y húngaro. Este último supuesto en relación con cinco de nuestros conciudadanos emigraron a Estados Unidos, que eran todos mentes brillantes, y hablaba un lenguaje incomprensible, no se puede comparar con nada entre ellos. Teller Edéről, János Neumann, Wigner Jenőről, palabra sólida sobre Leo y Karman fue Tódorról.

Hombre disfrazado

Kacifántos, aspectos notables del Nobel el físico Enrico Fermi, ganador del premio era famoso. Una vez analizada la longitud a otros planetas en el universo tuvieron que desarrollar una civilización de la especie inteligente se está expandiendo. En vista de ello habían sido definitivamente llegar a la Tierra también, pero la gran pregunta es, ¿dónde estás? Leo Szilard respondió a ella con humor: "Ellos están aquí entre nosotros, pero los húngaros llaman a sí mismos" - evoca la leyenda de George Marx en su obra por los marcianos.

Hans Bethe, físico ganador del Premio Nobel también ha pensado en los años 30: "la mente de John von Neumann si un hombre no es la manifestación raza superior historiador Pulitzer Rodas Richard, ganador del premio, el escritor señaló:" En Princeton había rumores de que el Instituto de Estudios Avanzados más joven (29 años en 1933) profesor es en realidad un semidiós, pero el planeta después de un examen cuidadoso de la gente se disfrazó, y es administrado externamente perfectamente bien ".

E.T. agachado

El libro de Leon Lederman escribe con humor, "... la historia de un verdadero marcianos de los que se infiltró en la primera mitad del siglo 20 mejores universidades del mundo e institutos de investigación; más precisamente, sobre la előőrsükről que creó la primera base de su planeta En cayó hasta .. . - Tierra el único idioma que no podían hablar sin ningún tiempo practicado también tenía un acento extranjero esta truquitos demasiado: los inmigrantes húngaros han disfrazado como es bien sabido que los húngaros tienen esta característica extraña de expresión ".

"... Voy a tener que también creen que son verdaderas húngaro, solo que Sherlock Holmes se enteró .. Todo en la misma parte (Pest) pululaban fuera de la misma ciudad (Budapest, Hungría) Era más, por supuesto, como se sospecha, el Dr. Watson en el sitio pronto se encontró con la pista a la persona que descubrió el líder principal en la educación de Hungría, ni siquiera indirectamente, él mismo organizó los marcianos "escuela secundaria" disfrazado de puente secreto. Esta persona fue llamado Barón Eötvös Lorand ".

El "marcianos" de buen humor tenía, entrar en el juego. Edward Teller, Edward Teller América era orgullosa ET - Extraterresztriális, que es ajena - de iniciales, e incluso quejándose de ello ", Karman era, que fue a la boca." Leo Szilard era sólo la misteriosa respuesta "quizás" cuando se le preguntó sobre el origen de Marte.

(Edward Teller)
Grandes expectativas de los habitantes de Marte

Difícil de John, el creador básico citando la revista yanqui en 1980, escribió: "Gábor Kármán, Hard Neumann, sólido, Teller, Wigner en Budapest y en el mismo sector fue de extrañar que Los Alamos a difundir la noticia de que hace once cien años, a. nave espacial Mars llegó forzado un aterrizaje de emergencia en el centro de Europa ". La esposa de Enrico Fermi, pensó Laura, "10 millones de habitantes de Hungría, el mismo efecto en el aumento de científicos de Estados Unidos entre 1930 y 1950 a los 60 millones en Alemania."

Emigró a los jóvenes, también físico carrera de V. Telegdi recordó. "En el extranjero, un joven húngaro valía para mantener origen secreto porque cuando los húngaros fueron transpirada esperaba demasiado de él porque usted sabía que él era uno de los extranjeros que tienen intelectual superior conocimientos de idiomas incomprensibles son capaces de comunicarse con los demás y con los demás ".

Un marciano Edward Teller, que vio 15 de enero 1908, a la luz del día.

Fuente: http://www.hir24.hu/tech-tud/2015/01/15/lebuktak-a-magyarok-ok-a-foldonkivuliek/Húngaros Busted: os são estrangeiros

Os estrangeiros desembarcaram 1.100 anos na Bacia dos Cárpatos, e disfarçou-se como pessoas ainda vivem no planeta Terra. Eles são os húngaros. Tudo isso, de acordo com Theodore von Karman Teller ter agido na boca.

Nos anos quarenta Los Alamos espalhar a palavra da boca entre os cientistas de que a Terra duas espécies inteligentes é um ser humano e húngaro. Este último assumiu em relação a cinco dos nossos concidadãos emigraram para a América, que foram todos mentes brilhantes, e falou uma linguagem incompreensível não pode ser comparado a qualquer coisa entre eles. Teller Edéről, János Neumann, Wigner Jenőről, palavra sólida sobre Leo e Karman era Tódorról.

Homem disfarçado

Kacifántos, aspectos notáveis ​​do Nobel físico Enrico Fermi Prize-winning era famoso. Uma vez analisada a extensão a outros planetas no universo tiveram que evoluir uma civilização de espécies inteligentes está se expandindo. À luz disto que tinham sido definitivamente alcançar a Terra também, mas a grande questão é, onde você está? Leo Szilard respondeu a isso com humor: "Eles estão aqui entre nós, mas os húngaros chamam a si mesmos" - evoca a lenda de George Marx em seu trabalho por marcianos.

Hans Bethe, físico ganhador do Prêmio Nobel também pensou dos anos 30: "A mente de John von Neumann se um homem não é a manifestação principal corrida historiador Pulitzer Rhodes Richard Prize-winning, escritor observou:" Em Princeton, havia rumores de que o Instituto de Estudos Avançados mais jovem (29 anos de idade em 1933) o professor é realmente um semideus, mas o planeta após um exame cuidadoso das pessoas se disfarçou, e é externamente gerido perfeitamente bem. "

E.T. mergulho

O livro de Leon Lederman humoristicamente escreve: "... a história de um verdadeiro marcianos Daqueles que se infiltraram na primeira metade do século 20 principais universidades do mundo e institutos de pesquisa, mais precisamente, sobre o előőrsükről que criou a primeira base de seu planeta On caiu para baixo para .. . - Terra a única linguagem que eles não podiam falar sem qualquer longo praticada também tinha um sotaque estrangeiro esta puro truques também: imigrantes húngaros se disfarçaram como é bem sabido que os húngaros têm esta característica estranha de expressão ".

"... Eu poderia ter de também acredito que sejam verdadeiras húngara, mas apenas que Sherlock Holmes descobriu .. Tudo na mesma parte (Pest) invadiram fora da mesma cidade (Budapeste, Hungria) Foi mais, é claro, como suspeito, Dr. Watson no site em breve deparei com a faixa à pessoa que descobriu o líder principal da educação húngaro, mesmo que indiretamente, o próprio organizou os marcianos "escola secundária" disfarçado ponte segredo. Essa pessoa foi chamado Baron Eotvos Lorand ".

O "marcianos" em bom humor tinha, indo para o jogo. Edward Teller, Edward Teller América estava orgulhoso ET - Extraterresztriális, que é estrangeiro - de iniciais, e até mesmo reclamando sobre isso ", Karman era, que foi para a boca." Leo Szilard foi apenas a resposta misteriosa "talvez" quando perguntado sobre a origem de Marte.


(Edward Teller)
Enormes expectativas dos habitantes de Marte

Difícil de John, o criador Básico citando a revista Yankee, em 1980, escreveu: "Gábor Kármán, Hard Neumann, sólido, Teller, Wigner em Budapeste e no mesmo sector era de admirar que Los Alamos espalhar a notícia de que 1100 anos atrás, a. Mars nave espacial chegou forçou um pouso de emergência na Europa central ". A esposa de Enrico Fermi, Laura pensou: "10 milhões de habitantes da Hungria, o mesmo efeito no aumento científica da América entre 1930 e 1950 do que os 60 milhões na Alemanha."

Emigrou para os jovens, também um físico carreira de V. Telegdi lembrou. "No exterior, um jovem húngaro valeu a pena para manter origem secreta porque quando os húngaros foram transpareceu esperava muito dele Porque você sabia que ele era um dos alienígenas que têm intelectual superior competências linguísticas incompreensíveis são capazes de se comunicar, uns com os outros e com os outros. "

Um marciano Edward Teller, que viu 15 de janeiro de 1908, à luz do dia.


Fonte: http://www.hir24.hu/tech-tud/2015/01/15/lebuktak-a-magyarok-ok-a-foldonkivuliek/