A Sealand koponya2007 júliusában Olstykke-ban, Dániában fedezték fel az érdekes leletet, de nem került fel az újságok címlapjára, és nem is foglalkoztak vele egészen 2010-ig.


2008-ban megvizsgálták a koponyát, és arra a következtetésre jutottak, hogy bár egyértelműen emlősé lehetett, bizonyos funkciók miatt semmiképpen nem tartozhat az állatok rendszerébe. A koponya, egy régi vízcső cseréje során került felszínre. A közelben lévő árok nem volt teljesen feltöltődve, a megtaláló így vette észre benne a humanoid formájú leletet. Első ránézésre azt hitte, hogy valamiféle lócsont lehet, ugyanis a csövek egy olyan háznál voltak, ahol valamikor mészáros lakott, és a kert földje azóta is hasonló csontokat rejtett. Ezt követően feltárták a területet, hátha találnak a lényhez kapcsolható egyéb leleteket, de csak beazonosítható állati csontokat, kőbaltákat és a neolitikum időszakára tehető eszközöket találtak. A tény, hogy neolitikus időszakból származó tárgyak között volt a koponya, még nem árulta el a lelet pontos korát. A Carbon 14 vizsgálat végül kiderítette, hogy a teremtmény Kr.e. 1200-1280 táján élhetett. Ám a koponyát az öreg csövek felett találták meg, ami arra enged következtetni, hogy 1900 után lett eltemetve.

A lény csontváza ugyan nem lett meg soha, de a tudósok arra a megállapításra jutottak a koponya állapotából, hogy csak pár évtizedig takarta a föld. Erős a gyanú, hogy valaki magánál tartotta hosszú ideig, hogy eltitkolja a különleges leletet, majd később tudatosan elásta. Érdemes megjegyezni, hogy nem sokkal korábban a környező falvak és Olstykke lakossága egyaránt állította, hogy a Pegazus Fénye Rend egy helyi tagja különböző tárgyakat: természetfeletti fényt árasztó eszközöket, törhetetlen fémeket és kerámiákat őrzött, valamint egy titokzatos koponyát.


A koponya állítólag a Balkánról származott, és mielőtt Dániába került, megjárta Párizst és Münchent is. Ha ez a történet igaz, akkor könnyen lehetséges, hogy kerülnek még elő idegen tárgyak a kutatások során. Valószínű, hogy a Pegazus Fénye Rend birtokában még vannak hasonló eszközök, melyekről tudnak információkat szolgáltatni. Magáról a Rendről nem sokat lehet tudni, de az biztos, hogy 1350 körül alapították, és tagjai között több befolyásos költő, író volt az évszázadok alatt: Giovanni Boccaccio, William Shakespeare, René Descartes, Thomas Jefferson, Edward Bulwer-Lytton, Ambrose Bierce, Karin Boye, HG Wells, Julio Cortázar, Joseph Heller, Octavia Butler, Aleksandr Solzjenitsyn és Ahmed Al-bagdadi.

A Rendet arra állíthatták fel, hogy az idegen műtárgyakat és tudást megőrizze. Tagjai kizárólag költők és írók voltak, de elnevezésük valószínűleg arra utal, hogy egy vagy több vendég érkezett a Pegazus csillagképből, akik egy ideig köztünk éltek, és megosztották a tagokkal hatalmas tudásukat és ismereteiket. A Rend titokzatoskodása arra utalhat, hogy az emberiség még nem kész befogadni a pegazusok tudását. A Sealand koponya kb. másfélszer nagyobb, mint egy férfi homo sapiens koponyája. Különösen óriási szemüregei növelik meg méretét. A lelet simasága arra enged következtetni, hogy a lény hideg éghajlathoz szokott, nagy szemei pedig éjszakai, sötét életformához alkalmazkodtak. Élhetett a föld alatt, egy távoli bolygón, egy halovány csillagon vagy egy vörös törpén (kistömegű csillag).

Forrás: http://rejtelyestortenetek.gportal.hu/

Inglês

In July 2007, in Olstykke, Denmark discovered an interesting artifact, but not on the front page of the newspapers, and not dealt with until 2010.
In 2008, they examined the skull and concluded that, although was clearly mammalian, certain features may not belong to the system in any way for the animals. The skull, when replacing an old water pipe surfaced. The nearby ditch was not completely recharged, so the finder noticed her humanoid-shaped artifact. At first glance I thought it was some kind of horse bones may be because the pipes were in a house where once lived the butcher, the garden and the land is still hidden similar bones. Then, they explored the area if you find other artifacts connected to the creature, only identifiable animal bones, stone axes and tools found in the Neolithic period can be made. The fact that objects from the Neolithic period between the skull was still not told the exact age of the find. The Carbon 14 tests finally revealed that the creature lived around 1200-1280 BC. But the skull was found above the old pipes, suggesting that was buried after 1900.
The creature's skeleton because it was not never, but scientists, it was found the skull of status that only a few decades, hid in the earth. There is a strong suspicion that someone was with you for a long time to conceal the specific findings, and later deliberately buried it. It is worth noting that not much had been Olstykke the surrounding villages and people of both the Order of Pegasus Light of a local member of various objects: a supernatural illuminating devices, unbreakable metals and ceramics guarded, and a mysterious skull.
The skull is said to come from the Balkans, and before he came to Denmark, went through Paris and Munich as well. If this story is true, it is quite possible that no foreign objects are still produced in the research. It is likely that the Pegasus beam are still in possession of similar devices, which can provide information about. Himself the Order know not much, but it sure was founded around 1350, and among the members of several influential poet and writer was during the centuries Giovanni Boccaccio, William Shakespeare, René Descartes, Thomas Jefferson, Edward Bulwer-Lytton, Ambrose Bierce, Karin Boye, HG Wells, Julio Cortázar, Joseph Heller, Octavia Butler, Aleksandr Solzjenitsyn and Ahmed Al-Baghdad.
The Order was asserted to assume that the alien artifacts and preserve knowledge. Its members were only poets and writers, but their names will probably indicates that one or more people arrived in the Pegasus constellation, who lived with us for a while, and members shared their vast knowledge and insights. Secretiveness of the Order may suggest that humanity is not yet ready to absorb the Pegasus knowledge. The Sealand Skull is about. one and a half times higher than a male Homo sapiens skull. In particular, a huge increase in the size of eye sockets. The smoothness of the findings suggests that the creature used to cold climates, large eyes adjusted to the night, dark lifestyle. He lived under the earth, on a distant planet, a faint red dwarf star or a (low-mass stars).

Espanhol

En julio de 2007, en Olstykke, Dinamarca descubrió un artefacto interesante, pero no en la primera plana de los periódicos, y no mencionadas hasta 2010.
En 2008, examinaron el cráneo y concluyeron que, aunque era claramente de mamíferos, ciertas funciones podrían no pertenecen al sistema de ninguna manera por los animales. El cráneo, al sustituir una tubería de agua vieja superficie. La zanja no estaba completamente recargada, por lo que el buscador de cuenta de su artefacto con forma humanoide. A primera vista pensé que era algún tipo de huesos de caballo puede deberse a que las tuberías estaban en una casa en la que vivió una vez que el carnicero, el jardín y la tierra aún está oculto huesos similares. Entonces, exploraron el área si encuentra otros artefactos conectados a la criatura, sólo huesos de animales identificables, hachas de piedra y herramientas que se encuentran en el período Neolítico se puede hacer. El hecho de que los objetos de la época neolítica entre el cráneo todavía no se le dijo la edad exacta del hallazgo. Las pruebas de carbono 14, finalmente reveló que la criatura vivió alrededor de 1200 a 1280 antes de Cristo. Pero el cráneo se encontró por encima de las viejas tuberías, lo que sugiere que fue sepultado después de 1900.
Esqueleto de la criatura, ya que no fue nunca más, pero los científicos, se encontró el cráneo de la condición de que sólo unas pocas décadas, se escondió en la tierra. Hay una fuerte sospecha de que alguien estaba con usted durante mucho tiempo para ocultar los resultados específicos, y luego deliberadamente lo enterró. Vale la pena señalar que no mucho había sido Olstykke los pueblos de los alrededores y la gente, tanto de la Orden de Pegasus luz de un miembro local de varios objetos: un sobrenaturales dispositivos iluminadores, metales y cerámica irrompibles vigilados y un cráneo misterioso.
El cráneo se dice que proviene de los Balcanes, y antes de llegar a Dinamarca, pasó por París y Munich también. Si esta historia es cierta, es muy posible que no haya objetos extraños se siguen produciendo en la investigación. Es probable que el haz Pegasus todavía están en posesión de dispositivos similares, que pueden proporcionar información sobre. Mismo la Orden saben no es mucho, pero seguro que fue fundada alrededor de 1350, y entre los miembros de varias poeta y escritor influyente fue durante los siglos Giovanni Boccaccio, William Shakespeare, René Descartes, Thomas Jefferson, Edward Bulwer-Lytton, Ambrose Bierce, Karin Boye, HG Wells, Julio Cortázar, Joseph Heller, Octavia Butler, Aleksandr Solzjenitsyn y Ahmed Al-Bagdad.
La Orden se afirmó que asumir que los artefactos alienígenas y preservar el conocimiento. Sus miembros eran sólo los poetas y escritores, pero sus nombres probablemente indica que una o más personas llegaron a la constelación de Pegaso, que vivía con nosotros por un tiempo, y los miembros comparten sus vastos conocimientos y puntos de vista. Secretismo de la Orden puede sugerir que la humanidad aún no está listo para absorber el conocimiento Pegaso. El cráneo de Sealand se trata. una y media veces mayor que un cráneo Homo sapiens macho. En particular, un enorme aumento en el tamaño de cuencas de los ojos. La suavidad de los resultados sugiere que la criatura utilizado para climas fríos, ojos grandes ajusta a la noche, estilo de vida oscuro. Vivió bajo la tierra, en un planeta distante, una estrella enana roja tenue o un (estrellas de baja masa).


Português

Em julho de 2007, em Olstykke, Dinamarca descobriu um artefato interessante, mas não na primeira página dos jornais, e não tratadas até 2010.
Em 2008, eles examinaram o crânio e concluiu que, embora foi claramente mamíferos, alguns recursos podem não pertencer ao sistema de qualquer forma para os animais. O crânio, ao substituir um tubo de água de idade à tona. A vala próxima não foi completamente recarregada, por isso, o localizador notou seu artefato forma humanóide. À primeira vista eu pensei que era algum tipo de ossos de cavalo pode ser porque os tubos estavam em uma casa onde viveu o açougueiro, o jardim ea terra ainda está escondido ossos semelhantes. Em seguida, eles exploraram a área, se você encontrar outros artefatos ligados à criatura, apenas ossos de animais identificáveis, machados de pedra e ferramentas encontradas no período neolítico pode ser feita. O fato de que os objetos do período neolítico entre o crânio ainda não foi dito a idade exata da descoberta. Os 14 testes de Carbono finalmente revelado que a criatura viveu por volta de 1200-1280 aC. Mas o crânio foi encontrado acima das tubulações velhas, sugerindo que foi enterrado depois de 1900.
Esqueleto da criatura, porque não foi não, mas os cientistas, foi encontrado o crânio de status que apenas algumas décadas, escondidos na terra. Há uma forte suspeita de que alguém estava com você por um longo tempo para esconder os resultados específicos, e mais tarde deliberadamente enterrou. Vale a pena notar que não há muito tinha sido Olstykke as aldeias vizinhas e as pessoas de ambos a Ordem de Pegasus Luz de um membro local de vários objetos: um sobrenaturais dispositivos de iluminação, metais e cerâmica inquebráveis ​​guardados, e um crânio misterioso.
O crânio é dito para vir a partir dos Balcãs, e antes que ele veio para a Dinamarca, passou por Paris e Munique também. Se essa história é verdadeira, é bem possível que não existem objectos estranhos ainda são produzidos na pesquisa. É provável que o feixe de Pegasus ainda estão na posse de dispositivos semelhantes, que podem fornecer informações sobre. Ele mesmo a Ordem não sabem muito, mas com certeza foi fundada por volta de 1350, e entre os membros de vários poeta e escritor influente foi durante os séculos Giovanni Boccaccio, William Shakespeare, René Descartes, Thomas Jefferson, Edward Bulwer-Lytton, Ambrose Bierce, Karin Boye, HG Wells, Julio Cortázar, Joseph Heller, Octavia Butler, Aleksandr Solzjenitsyn e Ahmed Al-Bagdá.
A Ordem foi afirmado supor que os artefatos alienígenas e preservar o conhecimento. Seus membros eram somente os poetas e escritores, mas seus nomes provavelmente indica que uma ou mais pessoas chegaram na constelação de Pégaso, que viveu conosco por um tempo, e os membros compartilharam suas vasto conhecimento e insights. Secretismo da Ordem pode sugerir que a humanidade ainda não está pronto para absorver o conhecimento Pegasus. O crânio é de cerca de Sealand. uma e meia vezes maior do que um crânio Homo sapiens macho. Em particular, um grande aumento no tamanho das cavidades oculares. A suavidade dos resultados sugere que a criatura usada para climas frios, grandes olhos se adaptaram à noite, estilo de vida escuro. Ele vivia debaixo da terra, em um planeta distante, uma estrela anã vermelha de desmaio ou um (estrelas de pequena massa).