A NASA egyik tudósa azt állítja, hogy egy földönkívüliek által tervezett hologramban élünk


Még mondja valaki, hogy nincsenek széles látókörű tudósok a NASA-nál! A NASA egyik tudósa feltételezi, hogy fejlett idegen fajok által teremtett hologram belsejében élünk.
Mi van akkor, ha mindent, amit eddig valaha is tettünk vagy tenni fogunk, egyszerűen egy fejlett számítógépes kód terméke? Lehet, hogy valamennyi kapcsolat, minden érzés, az összes emlék e szuperszámítógépek sorozata által lett létrehozva.

Ezt az elképesztő elméletet először Nick Bostrom vetette fel, aki az Oxfordi Egyetem Filozófia Karának professzora, valamint az Emberiség Jövője Intézetnek és az Oxfordi Martin School-on belül működő, a Jövőkutatás hatásait vizsgáló programnak az alapító igazgatója, de rajta kívül még több tudós támogatja ezt az elméletet.

Rich Terrile például, aki a Fejlődést Modellező és Automatizált Tervezést Vizsgáló Központnak az igazgatója a NASA Jet Propulsion Laboratorynál, azzal állt elő, hogy a teremtőnk egy kozmikus számítógépes program.

Ez magában foglalhatja azt, hogy egy holografikus világban élünk és minden, ami körülvesz bennünket – beleértve saját magunkat is –, az nem „valós”. Rich Terrile továbbra is kitart a véleménye mellett. A NASA szuperszámítógépe most éppen folyamatosan, de eredmény nélkül kurblizik az emberi agy sebességének kétszeresével.” – meséli a NASA tudós Vice. 

„Ha elvégzünk egy egyszerű számítást a Moore Törvényt alkalmazva, amely durván azt állítja, hogy a komputerek kétévente megduplázzák a teljesítményüket, akkor azt fogjuk találni, hogy ezek a szuperszámítógépek, egy évtizeden belül, képesek lesznek egy hónap leforgása alatt az egész emberiség életét 80 évre előre kikalkulálni, beleértve minden ez idő alatt kitalált gondolatot.”

„A kvantumfizikában a részecskéknek nincs biztos állapotuk, hacsak nem figyeljük meg őket.”

„Sok elméletgyártó rengeteg időt tölt azzal, hogy megpróbálja kitalálni ennek a magyarázatát.”

„Az értelmezési mód szerint mi egy szimulációban élünk, tekintettel arra, hogy amit látnunk kell, akkor lássuk, amikor kell.”

„Én inspirálónak találom, hogy – még ha egy szimulációban vagy egy szimuláció nagyságrendekkel alacsonyabb szintjein vagyunk is – valahol a sorban valami kiszabadult az őslevesből, hogy mi kialakulhassunk, illetve olyan szimulációvá alakulhasson, amely bennünket létrehoz. S ez fantasztikus.”

Az elképzelés, miszerint a világegyetemünk egy számítógépes kód által kitalált fikció, a kozmoszra vonatkozó számos ellentmondást és rejtélyt megold, mint például a földönkívüli élet után folytatott kutatásunkat és a sötét anyag rejtélyét. Mindazonáltal, vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy a Mátrixelmélet hibás.

„Úgy tűnik, hogy az elmélet azon a feltevésen alapszik, miszerint a szuper elmék / természetfeletti lények ugyanolyan módon intéznék a dolgokat, mint ahogyan mi tennénk.” – meséli Peter Millican professzor, aki filozófiát és számítástechnikát tanít az Oxfordi Egyetemen. 

„Ha belegondolunk, hogy ez a világ egy szimuláció, akkor vajon miért hisszük, hogy a szimuláción kívül álló szuper lényeket ugyanolyan fajta gondolatok és módszerek tartanák korlátok között, mint amilyenek bennünket kötnek meg?”

(LEHETSÉGES A MÁTRIXBÓL VALÓ KISZABADULÁS? EZ A KÉP A TIZENHARMADIK EMELET CÍMŰ FILMBŐL VALÓ.)

„Feltételezzük, hogy a való világ végső struktúrája nem lehet rácsszerű, de ugyanakkor azt is feltételezzük, hogy a szuperelméknek szükségük lehet egy virtuális világ megalkotására rácsok felhasználásával.”

„Mi nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy egy rácsszerkezet egy színlelt valóság bizonyítéka csak azért, mert a mi általunk megvalósított teremtett valóság egy rácsot tartalmaz.”

Mindenesetre Millican professzor erősen hisz abban, hogy megéri fontolóra venni ezt az elképzelést.

„Ez egy érdekes elképzelés, s egészséges dolog, ha van néhány örült gondolatunk.” – mesélte a The Telegraph-nak.” 

„Nem szeretnénk cenzúrázni az elképzeléseket a szerint, hogy azok racionálisnak tűnnek-e vagy sem, mivel olykor a fontos új fejlesztések kezdetben örültségnek fognak tűnni.” 

„Sohasem tudhatjuk, hogy a jó ötletek mikor fognak előbukkanni a hagyományostól eltérő gondolkodásmódból.”

„Ez a Mátrixos gondolatkísérlet voltaképpen egy kissé olyan, mint amilyenek Descartes és Berkeley bizonyos gondolatai voltak évszázadokkal ezelőtt.”

„Még akkor is, ha kiderülnek, hogy semmi sincs bennünk, tény, hogy hozzászokunk ahhoz, hogy az őrült gondoltok azt is jelenthetik, hogy egy bizonyos ponton valami olyasmin fogunk eltöprengeni, ami kezdetben extrémnek/ dilisnek tűnik, de végül egyáltalán nem bizonyul őrültségnek.”


Fordította: Száraz György
Forrás:http://boldognapot.hu/blog/a-nasa-egyik-tudosa-azt-allitja-hogy-egy-foldonkivuliek-altal-tervezett-hologramban-elunk/

NASA scientist argues that we live in a hologram projected by extraterrestrials

It says someone that has no far-seeing Scientists at NASA! NASA scientist to believe that we live inside created by advanced alien species hologram.
What if everything you've ever done or we are going to do, is simply the product of a sophisticated computer code? It may be all access, all feeling, all the memories have been created by this series of supercomputers.
This astounding theory for the first time Nick Bostrom was raised, who is a professor at the University of Oxford Philosophy Faculty, as well as humanity's future, examining the impact of future research programs operating within the Institute and the Oxford Martin School at the founding director, but also in more and more scientists support this theory.

Rich Terril, who in Development Planning Modeling and Automated Testing Centre is the director of NASA's Jet Propulsion Laboratorynál, for example, was produced by the Creator is a cosmic computer program.

This may include the fact that we live in and all that surrounds us is a holographic world - including ourselves too - it is not "real". Rich Terril remains in favor of the opinion. NASA supercomputer is now being steadily, but without result kurblizik twice the speed of the human brain. "- Says NASA scientist Vice.

"After you perform a simple calculation using Moore's Law, which roughly states that the computers every two years, double the performance, you will find that these supercomputers, within a decade, will be able over a period of a month the lives of all mankind 80 years calcu- lated in advance, this time including all the invented idea. '

"The quantum state of the particles is not proof unless watching them."

"There are many theories manufacturer spends a lot of time to try to figure this explanation."

"According to our interpretation of the way we live in a simulation, given the fact that you need to see, you see, when you have to."


"I find it inspiring that - even if a simulation or a simulation are also several orders of magnitude lower levels - somewhere in the line of őslevesből escaped some of what we may develop or to give rise to a szimulációvá that we create. And it's fantastic. "

The idea that the universe on a number of contradictions and mystery fiction invented by a computer code, solve the cosmos, including our research and the mystery of dark matter in the following extraterrestrial life. However, there are those who believe that the Matrix theory is wrong.

"It seems that the theory is based on the assumption that the super minds / supernatural beings in the same way Institute of things, as we would do." - Says Professor Peter Millican, who teaches computer science and philosophy at the University of Oxford.

"When you consider that this world is a simulation, then why we believe that beyond the simulation of super beings the same kind of ideas and methods would be kept within limits, such as bind us?"


(POSSIBLE FOR RELEASE matrix? THIS PICTURE IS ENTITLED TO THE THIRTEENTH FLOOR movie.)

"It is assumed that the final structure of the real world can not be lattice-like, but it is also assumed that the superminds may need to create a virtual world using lattices."

"We can not deduct the conclusion that evidence of a lattice structure of a fictitious reality only because we created the reality we have implemented include a grid."

In any case, Professor Millican strongly believes that it is worth to consider this idea.

"He's an interesting idea, and healthy thing to do if there are some happy thoughts." - Told in The Telegraph ".

"We do not want to censor ideas depending on whether they appear to be rational or not, as is sometimes the beginning of an important new developments will be gone insane."

"You never know when that good ideas will emerge unconventional mode of thinking."

"The Matrix is ​​actually a thought experiment a little, such as Descartes and Berkeley certain ideas were centuries ago."

"Even if it turned out that there is nothing in us, the fact that accustomed to the crazy do you think it can mean that at some point we will ponder something that is initially extreme / Nutty seems, but ultimately did not prove to be crazy. "


Translated by: George Dry
Forrás:http://boldognapot.hu/blog/a-nasa-egyik-tudosa-azt-allitja-hogy-egy-foldonkivuliek-altal-tervezett-hologramban-elunk/


Científico de la NASA afirma que vivimos en un holograma proyectado por extraterrestres

Incluso alguien dice que no son científicos de mente abierta en la NASA! Científico de la NASA para creer que vivimos en el interior creado por la avanzada holograma especies exóticas.
¿Y si todo lo que siempre has hecho o que se va a hacer, es simplemente el producto de un código informático sofisticado? Puede ser todo el acceso, todo sentimiento, todos los recuerdos han sido creadas por esta serie de supercomputadoras.
Esta teoría asombrosa por primera vez Nick Bostrom se crió, que es profesor en la Universidad de Filosofía de Oxford Facultad, así como el futuro de la humanidad, examinando el impacto de futuros programas de investigación que operan en el Instituto y el Martin School de Oxford en el director fundador, sino también en más y más científicos apoyan esta teoría.

Rich Terril, quien en Modelado Planificación del Desarrollo y Automated Testing Centre es el director de Propulsión a Chorro de la NASA Laboratorynál, por ejemplo, fue producido por el Creador es un programa de computadora cósmica.

Esto puede incluir el hecho de que vivimos en y todo lo que nos rodea es un mundo holográfico - incluidos nosotros mismos también - no es "real". Rich Terril permanece en favor de la opinión. NASA superordenador está siendo constantemente, pero sin resultado kurblizik doble de velocidad que el cerebro humano. "- Dice el científico de la NASA Vice.

"Después de realizar un cálculo simple utilizando la Ley de Moore, que dice más o menos que los ordenadores cada dos años, el doble del rendimiento, usted encontrará que estos superordenadores, dentro de una década, podrán durante un período de un mes la vida de toda la humanidad 80 años calcula de antemano, esta vez incluyendo toda la idea inventada '.

"El estado cuántico de las partículas no es una prueba menos que verlos."

"Hay muchas teorías fabricante pasa mucho tiempo para tratar de entender esta explicación."

"De acuerdo con nuestra interpretación de la forma en que vivimos en una simulación, dado el hecho de que usted necesita para ver, que vea, cuando tienes que hacerlo."


"Me parece inspirador que - incluso si una simulación o una simulación también son varios órdenes de magnitud menores niveles - en algún lugar de la línea de őslevesből escapado algo de lo que podemos desarrollar o dar lugar a una szimulációvá que creamos. Y es fantástico ".

La idea de que el universo en una serie de contradicciones y misterio de ficción inventados por un código de computadora, a resolver el cosmos, incluyendo nuestra investigación y el misterio de la materia oscura en la siguiente vida extraterrestre. Sin embargo, hay quienes creen que la teoría de la matriz que está mal.

"Parece que la teoría se basa en la suposición de que los súper mentes / seres sobrenaturales de la misma manera el Instituto de las cosas, como que íbamos a hacer." - Dice el profesor Peter Millican, profesor de ciencias de la computación y de la filosofía en la Universidad de Oxford.

"Si tenemos en cuenta que este mundo es una simulación, entonces ¿por qué creemos que más allá de la simulación de los seres súper el mismo tipo de ideas y métodos se mantendría dentro de los límites, como la unión entre nosotros?"


(POSIBLE PARA matriz de liberación? ESTA IMAGEN derecho a la película piso trece.)

"Se supone que la estructura final del mundo real no puede ser enrejado-como, pero también se supone que los supermentes pueden necesitar para crear un mundo virtual mediante celosías."

"No podemos deducir la conclusión de que la evidencia de una estructura reticular de una realidad ficticia sólo porque creamos la realidad que hemos implementado incluye una rejilla."

En cualquier caso, el Profesor Millican cree firmemente que vale la pena considerar esta idea.

"Es una idea interesante, y lo saludable que debe hacer si hay algunos pensamientos felices." - Dijo en The Telegraph ".

"No queremos censurar las ideas en función de si parecen ser racional o no, como a veces es el comienzo de un importante los nuevos desarrollos se ha ido loco."

"Uno nunca sabe cuando que las buenas ideas surgirán modo no convencional de pensar."

"The Matrix es en realidad un pensamiento experimentar un poco, como Descartes y Berkeley ciertas ideas eran hace siglos."

"Incluso si resulta que no hay nada en nosotros, el hecho de que acostumbrado a la locura ¿Crees que puede significar que en algún momento vamos a reflexionar sobre algo que es inicialmente extrema / Nutty parece, pero al final no resultó ser una locura. "


Traducido por: George seco
Forrás:http://boldognapot.hu/blog/a-nasa-egyik-tudosa-azt-allitja-hogy-egy-foldonkivuliek-altal-tervezett-hologramban-elunk/


NASA cientista argumenta que vivemos em um holograma projetado por extraterrestres

Mesmo alguém diz que eles não são os cientistas de mente aberta da NASA! O cientista da NASA para acreditar que nós vivemos dentro criado por advanced holograma de espécies exóticas.
E se tudo o que você já fez ou vamos fazer, é simplesmente o produto de um código de computador sofisticado? Pode ser todo o acesso, todos os sentimentos, todas as memórias foram criados por esta série de supercomputadores.
Esta teoria surpreendente pela primeira vez Nick Bostrom foi levantada, que é professor da Universidade de Oxford Faculdade de Filosofia, bem como o futuro da humanidade, examinando o impacto de futuros programas de investigação que operam dentro do Instituto e da Martin Escola Oxford no diretor fundador, mas também em mais e mais cientistas apoiar esta teoria.

Terril rico, que em Desenvolvimento Planejamento e Modelagem de Teste Automatizado Centro é o diretor de Propulsão a Jato da NASA Laboratorynál, por exemplo, foi produzido pelo Criador é um programa de computador cósmico.

Isso pode incluir o fato de que vivemos em e tudo o que nos rodeia é um mundo holográfico - incluindo nós próprios também - não é "real". Rico Terril permanece em favor do parecer. NASA supercomputador está agora a ser de forma constante, mas sem resultado kurblizik duas vezes a velocidade do cérebro humano. "- Diz o cientista da NASA Vice.

"Depois que você executar um cálculo simples utilizando a Lei de Moore, que afirma mais ou menos que os computadores a cada dois anos, o dobro do desempenho, você vai achar que esses supercomputadores, dentro de uma década, será possível durante um período de um mês a vida de toda a humanidade 80 anos calculadas com antecedência, desta vez incluindo toda a idéia inventada. "

"O estado quântico das partículas não é prova a menos que vê-los."

"Existem muitas teorias fabricante gasta muito tempo para tentar descobrir essa explicação."

"De acordo com nossa interpretação do modo como vivemos em uma simulação, dado o fato de que você precisa ver, você vê, quando você tem que."


"Acho que é inspirador que - mesmo se uma simulação ou uma simulação também são várias ordens de grandeza menores níveis - em algum lugar na linha de őslevesből escapou um pouco do que podemos desenvolver ou para dar origem a uma szimulációvá que criamos. E é fantástico. "

A idéia de que o universo de uma série de contradições e mistério ficção inventada por um código de computador, resolver o cosmos, incluindo a nossa investigação e do mistério da matéria escura na seguinte vida extraterrestre. No entanto, existem aqueles que acreditam que a teoria Matrix é errado.

"Parece que a teoria é baseada no pressuposto de que as mentes de super / seres sobrenaturais, da mesma forma Instituto de coisas, como faríamos." - Diz o professor Peter Millican, que ensina a ciência ea filosofia da computação na Universidade de Oxford.

"Quando você considera que este mundo é uma simulação, então por que nós acreditamos que, além da simulação de seres super o mesmo tipo de idéias e métodos seriam mantidos dentro de limites, como se ligam a nós?"


(POSSÍVEL PARA matriz de libertação? ESTA IMAGEM tem direito ao filme décimo terceiro andar.)

"Assume-se que a estrutura final do mundo real não pode ser reticulado semelhante, mas também se supõe que os Superminds seja necessário criar um mundo virtual usando reticulados."

"Não podemos deduzir a conclusão de que a evidência de uma estrutura de rede de uma realidade fictícia só porque nós criamos a realidade que temos implementado incluem uma grade."

Em qualquer caso, o professor Millican acredita firmemente que vale a pena considerar essa idéia.

"É uma idéia interessante, e uma coisa saudável a fazer, se existem alguns pensamentos felizes." - Disse em The Telegraph ".

"Nós não queremos censurar as idéias de acordo com se eles parecem ser racional ou não, como às vezes é o início de uma nova e importante evolução será ido insano."

"Você nunca sabe quando que as boas idéias vão surgir modo não convencional de pensar."

"A Matrix é realmente um pensamento experimentar um pouco, como Descartes e Berkeley certas idéias eram séculos atrás."

"Mesmo que descobriu-se que não há nada em nós, o fato de que acostumados com o louco você acha que pode significar que em algum momento nós vamos refletir sobre algo que é inicialmente extremo / Nutty parece, mas no final não provar ser louco. "


Traduzido por: George seco
Forrás:http://boldognapot.hu/blog/a-nasa-egyik-tudosa-azt-allitja-hogy-egy-foldonkivuliek-altal-tervezett-hologramban-elunk/